seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Ple Ordinari de l'Ajuntament de Roquetes del mes d'agost de 2018.

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Dimecres, 29 Agost 2018

Ple Ordinari 28 08 18

El dimarts 28 d’agost de 2018 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari corresponent al mes d’agost. A l’inici del Ple es va excusar l’absència del portaveu del PSC Pere Romagosa per motius de Salut i del regidor no adscrit, Joaquim Llopis, per motius laborals.Fes clic per veure el Ple Ordinari. Declaracions del Ple Ordinari: Portaveu d’ERC, Sisco Ollé, Regidor del PSC, Ramon Martínez, Portaveu del PDeCAT, Josep Codorniu i Portaveu d’EiPR, Josep Bertomeu.
A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta Ple anterior
- núm. 6/2018, de data 31 de juliol de 2018
APROVAT PER UNANIMITAT.
2. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat ciutadana
2.1. Aprovar, si procedeix, moció sobre mesures per a l’aplicació de la regla de la despesa a les entitats locals, que presenten els grups municipals d’ERC, PDeCAT, PSC i EiPR-E a l’ajuntament de Roquetes.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, PDeCAT, PSC, EiPR.
Vots d’abstenció: PxC.
2.2. Aprovar, si procedeix, canvi de nom del carrer Constitució pel carrer de l’1 d’octubre , que presenten els grups municipals d’ERC, PDeCAT a l’ajuntament de Roquetes.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, PDeCAT, EiPR.
Vots en contra: PxC
Vots d’abstenció: PSC.
3. Hisenda
3.1. Aprovar, si procedeix, Compte General corresponent a l'exercici 2017.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, PDeCAT.
Vots d’abstenció: PSC, EiPR, PxC.
3.2. Donar compte de l'informe d'intervenció, referent a l'exercici 201X, previst a l'article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
3.3. Donar compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del segon trimestre de 2018, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l'Ordre HAP/2105/2012, de 01 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
3.4.Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) d'acord amb el previst al RD 635/2014, de 25 de juliol, corresponent al segon trimestre 2018.
3.5. Donar compte de l'informe del compliment Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al segon trimestre 2018.
4.Control dels òrgans de govern
4.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:
- núm. 27/2018, de data 10 de juliol de 2018
- núm. 28/2018, de data 24 de juliol de 2018
- núm. 29/2018, de data 31 de juliol de 2018
4.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:
- Relació Resolucions d'Alcaldia número 7/2018 (del número 450/2018 al número 517/2018)
4.3. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:
- Relació de Resolucions de Presidència número 7/2018 (del número 19/2018 al número 20/2018)
5. Mocions de control
6. Precs i preguntes