seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Ordenances Fiscals i Preus Públics 2016

Categoria principal o arrel: Hisenda Categoria: Hisenda Publicat el Dimarts, 12 Gener 2016

IMPOSTOS

01 Impost sobre béns immobles (IBI)Impost sobre béns immobles (IBI).
02Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana IIVTNU).
03Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM).
04Impost sobre activitats econòmiques (IAE) .
05Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).
06Ordenança reguladora de les contribucions especials (CC.EE).


TAXES

07 Taxa per recollida d’escombraries, transport i tractament de residus urbans.
08 Taxa de cementiri municipal.
09 Taxa de clavegueram.
10 Taxa per llicències urbanístiques.
11 Taxa per llicència de primera ocupació.
12 Taxa  per  llicència  d’obertura  d’establiments,  llicència  ambiental  i comunicació prèvia.
13 Taxa  per l’entrada de  vehicles a través de les voreres i  reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
14 Taxa   per    la   retirada   de vehicles   abandonats  o    estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.
15Taxa pel servei de guarderia rural.
16 Taxa per la utilització de l’escut del municipi.
17 Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic  local  amb  mercaderies, material  de  construcció,  runes, tanques puntals, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
18Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa.
19Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb parades, barraques,casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo, llocs del mercat municipal i peixateria, situats en terrenys d’ús públic local així com indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.
20 Taxa per la instal·lació de quioscos a la via pública .
21 Taxa per l’obertura de sondatges  o  rases  en  terrenys  d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres.
22 Taxa per expedició documents administratius.
23 Taxa per la llicència d’autotaxis i altres vehicles de llogueraxa per la llicència d’autotaxis i altres vehicles de lloguer.
24 Taxa per la prestació de serveis a la  piscina  descoberta  municipal,Instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs.
25Taxa per la utilització  privativa  o  aprofitament  especial  del  domini públic  local  per  empreses  o  entitats  explotadores  de  serveis  de subministrament.
26 Taxa per la utilització de les instal·lacions destinades a especejament.
27 Taxa per tancament de carrers per fer actes festius a la via pública.

PREUS PÚBLICS

1 Preu Públic per a la prestació de serveis.
2 Preu Públic per la venda d'objectes promocionals i turístics.
3 Preu Públic per la prestació del servei municipal del centre l'esplai.
4 Preu públic per la prestació del servei municipal de campus esportiu.


ROQUETES COMUNICACIÓ

1 Preu públic per la prestació de serveis de l'organisme autònom Roquetes Comunicació.