Subvencions a entitats per al desenvolupament d'actuacions d'atenció a les famílies en situació de vulnerabilitat social, especialment aquelles que tenen infants a càrrec. Any 2015

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats Publicat el Dilluns, 09 Març 2015

ORDRE BSF/39/2015, de 4 de març, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria extraordinària de subvencions a entitats per al desenvolupament d'actuacions d'atenció a les famílies en situació de vulnerabilitat social, especialment aquelles que tenen infants a càrrec, i s'obre la convocatòria extraordinària per a l'any 2015.

Publicat al DOGC Núm. 6826 - 9.3.2015

Article 2
Sol·licituds
Les sol·licituds s’han de formalitzar en el model normalitzat que es facilita a les dependències del Departament de Benestar Social i Família o a través d’internet, www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/formularis, i s’han de presentar a les dependències del Departament esmentades, sens perjudici del que disposa l’article 38 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació que les acompanya és de vint dies hàbils a comptar de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

–3 Entitats beneficiàries
Es poden acollir a les subvencions que preveu aquesta Ordre les entitats legalment constituïdes que no tinguin ànim de lucre.