Programa d'atenció social a les persones amb discapacitat per any 2014

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars Publicat el Dilluns, 10 Març 2014

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
ORDRE BSF/51/2014, de 27 de febrer, per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria per a la
concessió dels ajuts del Programa d'atenció social a les persones amb discapacitat per a l'any 2014.

DOGC Núm. 6577 - 7.3.2014

Article 3
Sol·licituds i terminis de presentació
3.1 Les sol·licituds s’han de presentar en el formulari de sol·licitud que es facilita a les dependències del
Departament de Benestar Social i Família (www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/registres) o a través
d’Internet a la web del Departament www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/formularis.