seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Exempció pagament impost vehicles tracció mecànica (IVTM)

Categoria principal o arrel: Tràmits Categoria: Impostos i Taxes Publicat el Divendres, 04 Març 2016

INFORMACIÓ

Estan exempts del pagament de l'Impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM), els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu.

Aquesta exempció s'aplicarà, sempre que es mantinguin dites circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als destinats per al seu transport.

Aquesta exempció no resultarà aplicable al subjecte passiu beneficiari per més d'un vehicle simultàniament.

 

QUI LA POT DEMANAR?

Titular del vehicle amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% o, si s'escau, el seu representant.

 

QUAN ES POT SOL·LICITAR?

En el moment que es tingui reconegut el grau de discapacitat.

 

REQUISITS

- Grau de discapacitat igual o superior al 33%

- Titular del vehicle.

- El vehicle pel qual se sol·licita l'exempció haurà de ser per al seu ús exclusiu.

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

  • DNI/NIE del sol·licitant.

  • Instància degudament signada per la persona sol·licitant.

  • Documentació del vehicle.

  • Certificat de discapacitat.

 

NORMATIVA

Article 93 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

 

FORMULARI

Descàrrega del formulari.