Avís a la població - Gasos Combustibles

Categoria principal o arrel: Obres Públiques i Serveis Categoria: Notícies sobre Obres Públiques i Serveis Publicat el Dimarts, 06 Octubre 2015

NORMATIVA DE REFERÈNCIA: REIAL DECRET 919/2006, DE 28 DE JULIOL ; REGLAMENT TÈCNIC DE DISTRIBUCIÓ I UTILITZACIÓ DE COMBUSTIBLES GASOSOS.

S'ha de fer la revisió periòdica reglamentària d'una estufa de butà o d'una cuina mòbil?

No. Aquests aparells no tenen la consideració d'instal·lació receptora i, per tant, no cal fer-ne la revisió periòdica. Ara bé, la persona titular o usuària ha de tenir en bon estat d'ús l'aparell i la petita instal·lació associada (regulador acoblat a l'envàs i tub flexible). És molt important que comproveu la caducitat del tub flexible que connecta l'aparell i que el reemplaceu-lo abans que caduqui. Els reguladors acoblats a l'envàs no tenen caducitat.

 Què s'ha de fer amb la venda de serveis de gas no sol·licitats?

La persona titular és qui ha de sol·licitar a una empresa instal·ladora de gas de confiança les revisions reglamentàries (art. 7.2.2.). Si no coneixeu cap empresa instal·ladora de gas, sol·liciteu informació als gremis d'instal·ladors. (Ferca)

Per tant, si teniu la vostra instal·lació que s'alimenta d'envasos de butà o propà, desconfieu d'empreses instal·ladores de gas que s'ofereixen a domicili amb tècniques de venda agressives per realitzar una suposada revisió de gas a estufes de butà o cuines mòbils. Habitualment canvien els tubs flexibles i els reguladors o ofereixen un contracte de manteniment sense que la persona usuària tingui temps de reflexionar. 

 

Consells per a les persones titulars o usuàries d'estufes i cuines mòbils de butà: 

 Què he de fer perquè em facin la inspecció de la instal·lació?

Les instal·lacions de gas que s'alimenten des de la xarxa de gas canalitzat han de passar una inspecció periòdica, cada 5 anys, realitzada per l'empresa de distribució. 

El procés és el següent (4.1.1. de la ITC ICG07 del reglament):

  1. L'empresa de distribució contacta, abans de la visita d'inspecció, amb la persona titular. Normalment, les empreses trameten una carta a les persones usuàries, en què s'informa que properament es farà la inspecció de la instal·lació receptora de gas, tant de la instal·lació individual com de la comuna. En la carta, s'indica quina empresa acreditada per la distribuïdora durà a terme la inspecció i el cost associat i aprovat reglamentàriament.
  2. Uns quants dies abans de la inspecció, s'avisa les persones usuàries de la finca, amb una nota en què s'indica el dia i l'hora de la visita d'inspecció.
  3. Personal acreditat per l'empresa de distribució realitza la inspecció i comprova que la instal·lació reuneix les condicions reglamentàries per al seu ús, i també inspecciona els aparells de gas. 
  4. Un cop realitzada la inspecció, el tècnic lliura una còpia del resultat a la persona titular o usuària (s'inclou una còpia del resultat de l'anàlisi dels productes de la combustió dels aparells de producció d'aigua calenta sanitària i calderes de calefacció). 
  5. Si s'han trobat anomalies principals, la instal·lació es precinta, totalment o parcialment, segons el tipus d'anomalia, i queda fora de servei. En aquest cas, la persona usuària ha de sol·licitar els serveis d'una empresa instal·ladora de gas per corregir els defectes. 
  6. Si s'han trobat anomalies secundàries, la persona usuària disposa de 6 mesos per fer les correccions que calgui, per mitjà d'una empresa instal·ladora de gas.
  7. Les correccions dels defectes s'han de comunicar a l'empresa de distribució.

Cal recordar que tota empresa instal·ladora de gas ha d’estar inscrita al Registre d’Empreses Instal·ladores de Gas de la seva comunitat autònoma d’origen. En aquest cas poden actuar en tot l’àmbit de l’Estat.

Per més informació es pot consultar el web: link