1.1 Qui són els representants polítics?

 • Indicador 1. Es dóna informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?
 • Indicador 2. Es dóna informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: biografia i/o currículum?
 • Indicador 3. Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?
 • Indicador 4. Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: biografia i / o currículum?
 • Indicador 5. Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?
 • Indicador 6. Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum?
 • Indicador 7. Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels representants polítics?
 • Indicador 8. Es publiquen les declaracions d’activitats i béns dels càrrecs electes?
 • Indicador 9. Es publica l’agenda institucional de l’alcalde o alcaldessa?
 • Indicador 10. Es publiquen al web dades de contacte dels membres del govern (correu electrònic i/o twitter i/o facebook i/o pàgina web i/o telèfon...)?
 • Indicador 11. Es publiquen al web dades de contacte dels membres de l’oposició (correu electrònic i/o twitter i/o facebook i/o pàgina web i/o telèfon...)?

 • 1.2. Com es gestionen els recursos col·lectius?

 • Indicador 12. Es dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives? Ple / Junta de Govern Local / Comissions informatives
 • Indicador 13. Es dóna informació sobre les competències i el calendari de treball d’aquests òrgans de govern? Ple / Junta de Govern Local / Comissions informatives
 • Indicador 14. Es publica l’organigrama complet amb els noms i cognoms de les persones responsables i les seves funcions?
 • Indicador 15. Es publiquen les convocatòries dels plens municipals amb els ordres del dia previs a la celebració?
 • Indicador 16. Es publiquen les actes del Ple Municipal?
 • Indicador 17. Es publiquen els acords complerts de la Junta de Govern i/o les actes íntegres quan la Junta de Govern actuï en delegació del ple?
 • Indicador 18. Es dóna informació sobre el Pla de Govern (PG), Pla d'Actuació Municipal (PAM) i/o Pla Estratègic?
 • Indicador 19. Es dóna informació sobre el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), Pla General d’Ordenació (PGO) o altres normes de planificació urbanística així com les seves modificacions puntuals?
 • Indicador 20. Es publiquen les ordenances municipals?


 • 1.3 Com es gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?

 • Indicador 21. Es publica el Pressupost de l'Ajuntament de l’any en curs i dels organismes autònoms i ens dependents, en el cas d’existir?
 • Indicador 22. Es publica informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs?
 • Indicador 23. Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades?
 • Indicador 24. Es publica informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o nivell d’endeutament?
 • Indicador 25. Es publica la liquidació dels pressupostos d’exercicis anteriors i/o el compte general?
 • Indicador 26. Es publica la relació de llocs de treball de la Corporació i les retribucions del personal laboral i funcionari de l’ajuntament, segons les categories?
 • Indicador 27. Es publica el llistat i les retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança, les seves funcions i el seu currículum?
 • Indicador 28. Es publica l’oferta de treball de l’ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats? Convocatòries / Resultats
 • Indicador 29. Es publica l’inventari general del patrimoni de l’ajuntament?
 • **Indicador 30.** Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors?
 • **Indicador 31.** Es publiquen les licitacions en curs i la composició de les meses de contractació?
 • **Indicador 32.** Es publiquen les actes de les meses de contractació?
 • **Indicador 33.** Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats i les seves pròrrogues, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades?
 • Indicador 34. Es publica la relació complerta de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes i la quantia econòmica?
 • Indicador 35. Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors?
 • Indicador 36. Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions? Convocatòries de subvencions i ajuts / Subvencions atorgades / Ajuts atorgats
 • Indicador 37. Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se’n derivin, si és el cas?
 • Indicador 38. Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació?

 • ** El Perfil del Contractant està contractat amb GESTIONA (EsPublico), en aquests moments es troba amb problemes tècnics. S'està treballant per trobar una ràpida solució.

  2.1. Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió de recursos col·lectius?

 • Indicador 39. Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres del govern relacionades amb la gestió del govern?
 • Indicador 40. Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern?
 • Indicador 41. Es pública informació sobre el desenvolupament del ple, les mocions presentades pels diferents grups polítics, el debat i els acords? Web Antenacaro.cat / Web Roquetes.cat
 • Indicador 42. Es dóna informació històrica sobre el municipi?
 • Indicador 43. Es dóna informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la població empadronada i la diversitat social, activitats econòmiques, culturals?
 • Indicador 44. S’ofereix al web una agenda d’activitats municipals i ciutadanes?
 • Indicador 45. Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Corporació?

 • 2.2. Quines eines s’ofereixen per a la participació ciutadana?

 • Indicador 46. Es dóna informació al web sobre el Reglament de Participació Ciutadana o altres normes al respecte?
 • Indicador 47. Es dóna informació al web d’altres mecanismes o ens de participació: consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials, etc.?
 • Indicador 48. Es publiquen les Actes de les reunions dels altres mecanismes o ens de participació esmentats en l’indicador 47?
 • Indicador 49. S’ofereix al web el directori d’entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d’interès, si és el cas
 • Indicador 50. S’ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local?
 • Indicador 51. S’ofereix al web la relació de serveis que es presten (Carta de Serveis) i els compromisos davant la ciutadania?
 • Indicador 52. Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament? Contacta amb l'Alcalde / Incidències en els serveis públics municipals