Ple Extraordinari i urgent (30-11-18).

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Dilluns, 03 Desembre 2018

ple extra 30 11 18 copia

El divendres 30 de novembre de 2018 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes, un Ple Extraordinari i urgent. Fes clic per veure el vídeo del Ple Extraordinari. Declaracions: Portaveu d’ERC, Sisco Ollé, Portaveu del PDeCAT, Josep Codorniu, Portaveu d’EiPR, Josep Bertomeu. A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

ORDRE DEL DIA
1. Hisenda

1.1. Aprovar, si procedeix, proposta definitiva de modificacions d'ordenances fiscals per a l'exercici 2019. APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, PDeCAT, PxC.
Vots d’abstenció: PSC.
Vots en contra: EiPR.

1.2. Aprovar, si s'escau, la delegació a favor de la Diputació de Tarragona de les facultats en matèria de gestió tributària, recaptació en període voluntari i en període executiu i la inspecció de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic a favor d'empreses explotadores.
APROVAT PER UNANIMITAT.

1.3. Ratificar, si procedeix, acord Comissió paritària de data 29-11-2018 referent a establir els criteris per aplicar per a l'assignació individualitzada del complement de productivitat del 0,3% al personal al servei de l'Ajuntament de Roquetes, de conformitat amb el que estableix l'article 18.dos de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat.
APROVAT PER UNANIMITAT.

1.4. Ratificar, si procedeix, acord Comissió paritària de data 29-11-2018 referent a complementar les prestacions a percebre pel personal funcionari i el personal laboral al servei de l'Ajuntament de Roquetes, en les situacions d'incapacitat temporal, de conformitat amb el que estableix la Disposició Addicional 54a de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat.
APROVAT PER UNANIMITAT.