seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Ple Ordinari de l'Ajuntament de Roquetes del mes de maig de 2017.

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Dimecres, 31 Mai 2017

Ple Ordinari - 30-05-17

El dimarts 30 de maig de 2017 es va celebrar a la Sala de Sessions de l'Ajuntament de Roquetes el ple Ordinari corresponent al mes de maig. Fes clic per veure el vídeo. Declaracions: Declaracions del Portaveu d’ERC, Sisco Ollé Garcia. Declaracions del Portaveu del PSC, Pere Romagosa Folch. Declaracions del Portaveu de CiU, Josep Codorniu Suñer. Declaracions del portaveu d’EiPR, Josep Bertomeu Curto.

A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:


1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior

- Número 5/2017, de data 25 d'abril de 2017

2. Cultura

2.1. Aprovar, si procedeix, Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Roquetes i la Lira Roquetense per a l’anualitat 2017 amb una aportació econòmica de 15.000 €.
APROVAT PER UNANIMITAT.

3. Hisenda

3.1. Aprovar, si procedeix, proposta de reconeixement extrajudicial de crèdit, expedient núm. REC 03/2017.

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA.
Vots a favor: ERC, CiU, PP, PxC - Vots d'abstenció: PSC, EiPR.

3.2. Donar compte de l'informe d'Intervenció referent al compliment del principi d'estabilitat pressupostària de la liquidació del pressupost de l'exercici 2016, el compliment de la regla de la despesa i del límit del deute.

3.3. Donar compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del primer trimestre de 2017, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l'Ordre HAP/2105/2012, de 01 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

3.4.Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) d'acord amb el previst al RD 635/2014, de 25 de juliol, corresponent al primer trimestre 2017.

3.5.Donar compte de l'informe del compliment Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al primer trimestre 2017.

3.6. Donar compte de l'informe d'Intervenció, referent al seguiment del Pla d'Ajust, corresponent al primer trimestre 2017.

4. Dinamització Econòmica, Llicències d’Activitat i Esports

4.1. Aprovar, si procedeix, Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Roquetes i el Club Deportiu Roquetenc per a l’anualitat 2017 amb una aportació econòmica de 7.500 €.

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA.
Vots a favor: ERC, CiU, PSC, PP, PxC - Vot d'abstenció per formar part de la Junta Directiva del Club Deportiu Roquetenc d’EiPR.

4.2. Aprovar, si procedeix, Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Roquetes i el Club Voleibol Roquetes per a l’anualitat 2017 amb una aportació econòmica de 4.000 €.
APROVAT PER UNANIMITAT.

4.3. Aprovar, si procedeix, Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Roquetes i Trail Roquetes associació esportiva, juvenil i cultural per a l’anualitat 2017 amb una aportació econòmica de 3.000 €.
APROVAT PER UNANIMITAT.

4.4. Aprovar, si procedeix, Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Roquetes i la Universitat Rovira i Virgili per al foment de l'emprenedoria mitjançant la Xarxa URV Emprèn.
APROVAT PER UNANIMITAT.

4.5. Aprovar, si procedeix, Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Roquetes i el Consell Comarcal del Baix Ebre per desplegar el funcionament del Dispositiu d'Inserció Sociolaboral del Baix Ebre 2017 dintre del projecte Baix Ebre Avant.
APROVAT PER UNANIMITAT.

5. Turisme i Festes

5.1. Aprovar, si procedeix, Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Roquetes i el Patronat de Festes de Roquetes per a l’anualitat 2017 amb una aportació econòmica de 45.000 €.
APROVAT PER UNANIMITAT.

5.2. Aprovar, si procedeix, Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Roquetes i l'associació Penya Taurina de Roquetes per a l’anualitat 2017 amb una aportació econòmica de 8.600 €.

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA.
Vots a favor: ERC, CiU, PSC, PP, PxC - Vots d'abstenció: EiPR.

5.3. Aprovar, si procedeix, autorització per realitzar bous a la plaça i bous embolats durant les Festes Majors 2017 i el programa d'espectac les taurins.

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA.
Vots a favor: ERC, CiU, PSC, PP, PxC - Vot d'abstenció per imperatiu legal d’EiPR.

6. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat ciutadana

6.1. Aprovar, si procedeix, moció sobre l'aigua com a bé públic i la seva gestió, presentada pel grup municipal d'Entesa i Progrés per Roquetes.

NO S’APROVA LA MOCIÓ.
Vots en contra: ERC, CiU - Vots a favor: PSC, PP, EiPR - Vots d’abstenció: PxC.

6.2. Aprovar, si procedeix, moció de rebuig a l'esborrany de pressupostos generals i en defensa dels processos de (re)municipalització, presentada pel grup municipal d'Entesa i Progrés per Roquetes.

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA.
Vots a favor: ERC, CiU, PSC, EiPR - Vots en contra: PP - Vots d’abstenció: PxC.

6.3. Aprovar, si procedeix, moció en relació a les indicacions dels senyals de trànsit català, presentada pel grup municipal del PSC de l'Ajuntament de Roquetes.

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA.
Vots a favor: ERC, CiU, PSC, EiPR - Vots d'abstenció: PP, PxC.

6.4. Aprovar, si procedeix, moció de la coordinadora estatal de defensa del sistema públic de pensions, en defensa de les nostre pensions públiques, presentada per la Marea Pensionista.
APROVAT PER UNANIMITAT.

6.5. Aprovar, si procedeix, conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Roquetes, el col.legi oficial de veterinaris de Tarragona i el Consell de col.legis de veterinaris de Catalunya en matèria de gestió del cens municipal d'animals de companyia.
APROVAT PER UNANIMITAT.

7. Control dels òrgans de govern

7.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:

- núm. 14/2017, de 18 d'abril de 2017
- núm. 15/2017, de 25 d'abril de 2017
- núm. 16/2017, de 2 de maig de 2017
- núm. 17/2017, de 9 de maig de 2017
- núm. 18/2017, de 16 de maig de 2017

7.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:

- Relació Resolucions d'Alcaldia número 5/2017 ( del número 221/2017 al número 290/2017)

7.3. Donar compte de la Resolució de Presidència següents:

- Relació de Resolucions de Presidència número 5/2017 ( del número 14/2017al número 16/2017)

8. Mocions de control

9. Precs i preguntes