seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Ple Ordinari de l'Ajuntament de Roquetes del mes de setembre de 2017.

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Dimecres, 27 Setembre 2017

ple26set17

El dimarts 26 de setembre de 2017 es va celebrar a la Sala de Sessions de l'Ajuntament de Roquetes el ple Ordinari corresponent al mes de setembre (fes clic per veure el vídeo). Declaracions del Ple: Portaveu d'ERC, Sisco Ollé. Portaveu del PSC, Pere Romagosa. Portaveu de CiU, Josep Codorniu. Portaveu d'EiPR, Josep Bertomeu.

A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

 

1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior
- Número 9/2017, de data 29 d'agost de 2017
APROVAT PER UNANIMITAT.

2. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat ciutadana
2.1. Aprovar, si procedeix, canvi de denominació d'un àmbit ubicat dins del Polígon Industrial La Ravaleta per Polígon Industrial Federico Garcia Sánchez, del municipi de Roquetes.
APROVAT PER UNANIMITAT.

3. Hisenda

3.1. Aprovar, si procedeix, Compte General corresponent a l'exercici 2016.
APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA.
Vots a favor: ERC, CiU, PxC - Vots d'abstenció: PSC, PP, EiPR.

3.2. Aprovar, si procedeix, proposta de reconeixement extrajudicial de crèdit, expedient núm. REC 04/2017.
APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA.
Vots a favor: ERC, CiU, PP, PxC - Vots d'abstenció: PSC, EiPR.

3.3. Aprovar, si procedeix, proposta d'aprovació de l'expedient núm. 12/2017 de modificació de crèdit mitjançant transferències.
APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA.
Vots a favor: ERC, CiU, PP, EiPR, PxC - Vots d'abstenció: PSC.

3.4. Donar compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del segon trimestre de 2017, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l'Ordre HAP/2105/2012, de 01 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

3.5. Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) d'acord amb el previst al RD 635/2014, de 25 de juliol, corresponent al segon trimestre 2017.

3.6. Donar compte de l'informe del compliment Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al segon trimestre 2017.

3.7. Donar compte de l'informe d'Intervenció, referent al seguiment del Pla d'Ajust, corresponent al segon trimestre 2017.

3.8. Donar compte de la Resolució d'Alcaldia número 586/2017, referent a les línies fonamentals dels pressupost de l'exercici 2018.

4. Control dels òrgans de govern

4.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:
- núm. 30/2017, de data 22 d'agost de 2017
- núm. 31/2017, de data 29 d'agost de 2017
- núm. 32/2017, de data 12 de setembre de 2017

4.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:
- Relació Resolucions d'Alcaldia número 9/2017 ( del número 499/2017 al número 598/2017)

4.3. Donar compte de la Resolució de Presidència següent:
- Relació número 9/2017 (del número 25/2017 al número 26/2017)

5. Mocions de control
6. Precs i preguntes