Avui s’obre el tràmit per demanar els ajuts a la solvència empresarial adreçat a persones autònomes i empreses afectades per la covid-19

Categoria principal o arrel: Dinamització econòmica Categoria: Notícies de dinamització econòmica Publicat el Dilluns, 21 Juny 2021

Ja es pot realitzar la inscripció prèvia obligatòria per rebre l'ajut de suport a la solvència empresarial. Un cop s'hagin comprovat les dades de la inscripció, el mateix formulari serà la sol·licitud de l'ajut.

Més informació:
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Ajuts-extraordinaris-de-suport-a-la-solvencia-empresarial-per-fer-front-a-la-COVID-19

Termini inscripció prèvia

21/06/21 9 h. – 30/06/21 15 h.

Administració

Generalitat

Organisme Responsable

Departament d’Empresa i Treball

Departament d’Economia i Hisenda

A qui va dirigit

Persones empresàries o professionals, empreses, grups d’empreses de consolidació fiscal, societats civils i entitats en atribució de rendes (comunitats de béns, herències jacents i altres entitats sense personalitat jurídica):

 • que realitzin alguna de les activitats econòmiques incloses en els CNAE que es troben en el llistat de l’annex i 
 • que hagin realitzat i declarat, o bé que s'hagi comprovat per part de l'Administració, aquesta activitat durant el 2019 i el 2020, i 
 • que la continuïn exercint en l’actualitat, i 
 • que es trobin en alguna de les següents situacions:
 • Que el volum d'operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l’IVA o altre tribut indirecte equivalent en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019. 
  S’hi entenen incloses les comunitats de béns i les societats civils. 
  En cas d’empresari/ària o professional que declari per règim d’estimació directa a l'IRPF aplicant el règim especial del recàrrec d’equivalència a l’IVA, o bé per als que facin operacions no subjectes o exemptes d’IVA, determinaran el descens mitjançant els ingressos íntegres fiscalment computables declarats en les presentacions corresponents a l’IRPF, l’Impost de Societats (IS) o l’Impost de la Renda per a No Residents (IRNR) quan s'escaigui.
 • Que apliquin el règim d’estimació objectiva en l’IRPF. S’han d’acollir a aquesta modalitat totes les persones treballadores autònomes que l’any 2019 i/o 2020 hagin tributat pel règim d’estimació objectiva (mòduls) per l’activitat per a la qual sol·liciten l’ajut, independentment del règim de tributació que tinguin en el moment de sol·licitar l’ajut i amb independència que duguin a terme altres activitats a les quals resulti d’aplicació el règim d’estimació directa.
 • Que siguin grups consolidats que tributin en l’Impost sobre Societats en el règim de tributació consolidada i acreditin un descens de l’activitat del grup de més del 30% el 2020 respecte del 2019, considerant la suma de tots els volums d’operacions de les entitats que conformen el grup.

No poden ser destinataris

Aquells/es empresaris/àries o professionals, entitats i grups consolidats que, tot i complir els requisits dels apartats anteriors:

 • Els qui aplicant el mètode d’estimació directa hagin declarat un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en la declaració de l’IRPF corresponent a l’exercici 2019
 • Els qui amb estimació directa del volum d’operacions tenen un volum de deutes pendent subvencionable inferior a 4.000 €
 • Els qui tributant per l’Impost sobre Societats o l’Impost sobre la Renda de no Residents en l’exercici 2019, els hagi resultat negativa la base imposable d’abans de l’aplicació de la reserva de capitalització i compensació de les bases imposables negatives
 • Els qui tinguin ajuts atorgats per a la mateixa finalitat que superin un import total acumulat per empresa d’1,8 milions d’euros en ajuts directes i de 10 milions d’euros en ajuts per costos fixos, d’acord amb el Marc nacional temporal notificat a la Comissió Europea i autoritzat mitjançant la Decisió de la Comissió Europea SA.56851 (2020/N), de 2 d’abril de 2020, i les seves modificacions. Aquest import és de 270.000 euros per a les empreses dels sectors de la pesca i l’aqüicultura i de 225.000 euros per a les empreses del sector agrícola.

Finalitat

L’ajut es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixos incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març de 2021, satisfent en primer lloc els pagaments a proveïdors, per ordre d’antiguitat, i, si escau, es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.

Límit màxim ajuts

-Empresaris/àries o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva en l’IRPF: 3.000 €.

-Empresaris/àries i professionals amb caiguda del 30% en el volum operacions:

 • 40% de la caiguda del volum operacions que superi el 30% per a empreses i professionals que tinguin un màxim de 10 empleats.
 • 20% de la caiguda del volum operacions que superi el 30% per a empreses i professionals que tinguin més de 10 empleats.
 • L’ajut no podrà ser inferior a 4.000 € ni superior a 200.000 €.

Compromisos

-Mantenir l’activitat corresponent als ajuts fins al 30/06/2022

-No repartir dividends durant el 2021 i el 2022

-No aprovar increments en les retribucions de l’alta direcció durant 2 anys des de la data de concessió de l’ajut

Termini inscripció prèvia

21/06/21 9 h. – 30/06/21 15 h.

Procediment inscripció

Omplir i presentar el formulari normalitzat d’inscripció prèvia

Portal d’inscripció https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Ajuts-extraordinaris-de-suport-a-la-solvencia-empresarial-per-fer-front-a-la-COVID-19

Enllaç CNAE

 http://empresa.gencat.cat/ca/tramits/intern/preguntes-frequents-sobre-els-ajuts-de-suport-a-la-solvencia/glossari/#bloc2

Podeu consultar l'ordre publicada avui al DOGC aquí.