seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Pressupost 2018

Categoria principal o arrel: Hisenda Categoria: Pressupostos Publicat el Divendres, 23 Febrer 2018

L’Ajuntament de Roquetes en la sessió extraordinària realitzada el dia 28 de desembre de 2017, va aprovar el pressupost general corresponent a l’exercici 2018, el qual conté el pressupost de l’Ajuntament i el pressupost de l’organisme autònom local “Roquetes Comunicació”, la plantilla orgànica, i la resta de documentació i annexos previstos a la normativa vigent.

 

Enllaç publicació BOPT, núm. 16 de data 23 de gener de 2018.

 

  1. A) Pressupost municipal de l’Ajuntament de Roquetes 2018:

 

DESPESES

   

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

IMPORT

1

DESPESES PERSONAL

2.558.325,02 €

2

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

1.626.602,06 €

3

DESPESES FINANCERES

39.961,45 €

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

869.265,20 €

5

FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS

49.662,63 €

6

INVERSIONS REALS

836.779,68 €

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

0,00 €

8

ACTIUS FINANCERS

3.000,00 €

9

PASSIUS FINANCERS

411.445,32 €

 

TOTAL DESPESES

6.395.041,36 €

 

 

 

 

INGRESSOS

   

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

IMPORT

1

IMPOSTOS DIRECTES

3.269.165,36 €

2

IMPOSTOS INDIRECTES

85.000,00 €

3

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

1.032.080,00 €

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.940.814,00 €

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

35.000,00 €

6

ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

0,00 €

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

29.982,00 €

8

ACTIUS FINANCERS

3.000,00 €

9

PASSIUS FINANCERS

0,00 €

 

TOTAL INGRESSOS

6.395.041,36 €

 

 

 

  1. B) Pressupost de l’organisme autònom local Roquetes Comunicació:

 

 

DESPESES

   

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

IMPORT

1

DESPESES PERSONAL

71.628,14 €

2

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

19.695,00 €

3

DESPESES FINANCERES

100,00 €

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

0,00 €

5

FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS

1.432,56 €

6

INVERSIONS REALS

2.600,00 €

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

0,00 €

8

ACTIUS FINANCERS

0,00 €

9

PASSIUS FINANCERS

0,00 €

 

TOTAL DESPESES

95.455,70 €

 

 

 

INGRESSOS

   

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

IMPORT

1

IMPOSTOS DIRECTES

0,00 €

2

IMPOSTOS INDIRECTES

0,00 €

3

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

1.000,00 €

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

94.455,70 €

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

0,00 €

6

ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

0,00 €

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

0,00 €

8

ACTIUS FINANCERS

0,00 €

9

PASSIUS FINANCERS

0,00 €

 

TOTAL INGRESSOS

95.455,70 €

 

 

 

  1. C) Pressupost consolidat:

 

DESPESES

   

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

IMPORT

1

DESPESES PERSONAL

2.629.953,16 €

2

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

1.646.297,06 €

3

DESPESES FINANCERES

40.061,45 €

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

774.809,50 €

5

FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS

51.095,19 €

6

INVERSIONS REALS

839.379,68 €

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

0,00 €

8

ACTIUS FINANCERS

3.000,00 €

9

PASSIUS FINANCERS

411.445,32 €

 

TOTAL DESPESES

6.396.041,36 €

 

 

 

 

 

INGRESSOS

   

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

IMPORT

1

IMPOSTOS DIRECTES

3.269.165,36 €

2

IMPOSTOS INDIRECTES

85.000,00 €

3

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

1.033.080,00 €

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.940.814,00 €

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

35.000,00 €

6

ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

0,00 €

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

29.982,00 €

8

ACTIUS FINANCERS

3.000,00 €

9

PASSIUS FINANCERS

0,00 €

 

TOTAL INGRESSOS

6.396.041,36 €

 

 

 

Així mateix, es publiquen les plantilles orgàniques per a l’exercici 2018:

 

  1. A) Ajuntament de Roquetes:

 

FUNCIONARIS

GRUP

CATEGORIA/CLASSE

SITUACIÓ

SISTEMA D'ACCÉS

SERVEIS GENERALS

       

Secretari/ària

A1

Secretaria entrada

Vacant

Oposició

Interventor/ora

A1

Intervenció entrada

Vacant

Oposició

Tresoreria

A1

Tresoreria entrada

Vacant

Oposició

T.A.G

A1

Tècnic superior

Vacant

Concurs/Oposició

Administratiu

C1

Administatiu

Vacant

Oposició lliure

Administratiu

C1

Administatiu

Ocupada

Conc-opos. Prom. Interna

Administratiu

C1

Administatiu

Ocupada

Conc-opos. Prom. Interna

Administratiu

C1

Administatiu

Ocupada

Conc-opos. Prom. Interna

Administratiu

C1

Administatiu

Ocupada

Conc-opos. Prom. Interna

Aux. Administratiu

C2

Administatiu

Ocupada

Oposició lliure

Aux. Administratiu

C2

Administatiu

Ocupada

Oposició lliure

Aux. Administratiu

C2

Administatiu

Ocupada

Oposició lliure

Aux. Administratiu

C2

Administatiu

Vacant

Oposició lliure

Aux. Administratiu

C2

Administatiu

Vacant

Oposició lliure

Administratiu

C1

Administatiu

Vacant

Conc-opos. Prom. Interna

SERVEIS ESPECIALS

       

Arquitecte Tècnic

A2

Arquitecte tècnic

Ocupada

Concurs

Sergent

C1

Caporal

Ocupada

Conc-opos.prom. Interna

Caporal

C1

Caporal

Ocupada

Conc-opos. Prom. Interna

Agent polic. Local

C1

Agent polic.local

Ocupada

Oposició lliure

Agent polic. Local

C1

Agent polic.local

Ocupada

Oposició lliure

Agent polic. Local

C1

Agent polic.local

Ocupada

Oposició lliure

Agent polic. Local

C1

Agent polic.local

Ocupada

Oposició lliure

Agent polic. Local

C1

Agent polic.local

Ocupada

concurs-oposició

Agent polic. Local

C1

Agent polic.local

Ocupada

concurs-oposició

Agent polic. Local

C1

Agent polic.local

Ocupada

concurs-oposició

Agent polic. Local

C1

Agent polic.local

Ocupada

concurs-oposició

Agent polic. Local

C1

Agent polic.local

Ocupada

concurs-oposició

Agent polic. Local

C1

Agent polic.local

Ocupada

concurs-oposició

Agent polic. Local

C1

Agent polic.local

Ocupada

concurs-oposició

Agent polic. Local

C1

Agent polic.local

Ocupada

concurs-oposició

Agent polic. Local

C1

Agent polic.local

Ocupada

Oposició lliure

 

 

PERSONAL LABORAL

GRUP

CATEGORIA

SITUACIÓ

TIPUS CONTRACTE

         

BRIGADA MUNICIPAL

       

Cap brigada d'obres

A2

Tècnic mitjà

Vacant

Temporal

Capatàs Coor.Obres

C1

Capatàs

Ocupat

Fix

Oficial Obres

C1

Oficial 1a

Vacant

Temporal

Oficial Obres

C1

Oficial 1a

Vacant

Temporal

Oficial Obres

C1

Oficial 1a

Vacant

Temporal

Oficial Obres

C1

Oficial 1a

Vacant

Temporal

Peó Obres

AP

Peó

Vacant

Temporal

Peó Obres

AP

Peó

Ocupat

Fix

Peó neteja

AP

Peó

Ocupat

Fix

Peó Obres

AP

Peó

Ocupat

Fix

Peó Obres

AP

Peó

Vacant

Temporal

Peó Obres

AP

Peó

Vacant

Temporal

Tècnic Electricista

A2

Tècnic

Ocupat

Fix

OFICINES - CASA CONSISTORIAL

       

Arquitecte

A1

Arquitecte

Vacant

Temporal

AODL

A2

Tècnic mitjà

Vacant

Temporal

Conserge Ajuntam.

AP

Conserge

Vacant

Temporal

Aux. Adminis

C2

Auxiliar

Vacant

Temporal

Aux. Adminis

C2

Auxiliar

Vacant

Temporal

MERCAT MUNICIPAL

       

Encarreg. Comes. Mult.

AP

Peó

Ocupat

Fix

POLICIA LOCAL

       

Administrativa

C1

Administrativa

Ocupat

Fix

DISPENSARI MÈDIC

       

Auxiliar Administrativa

C2

Auxiliar

Ocupat

Fix

Auxiliar Administrativa

C2

Auxiliar

Vacant

Temporal

GUARDERIA RURAL

       

Oficial 1a

C2

Oficial 1a

Vacant

Temporal

CEIP MARCEL.LÍ DOMINGO

       

Ordenança Escola

AP

Ordenança

Ocupat

Fix

INSTAL.LACIONS ESPORTIVES

       

Peó instal. Esptv.

C2

Peó

Vacant

Temporal

Oficial 1a

C1

Oficial 1a

Vacant

Temporal

LLAR DE JUBILATS

       

Conserge-netejadora

AP

Conserge-netejadora

Vacant

Temporal

NETEJA EDIF. I INSTAL. MUNICIPALS

       

Netejadora

AP

Netejadora

Vacant

Temporal

Netejadora

AP

Netejadora

Ocupat

Fix

Netejadora

AP

Netejadora

Vacant

Temporal

Netejadora

AP

Netejadora

Vacant

Temporal

Netejadora

AP

Netejadora

Vacant

Temporal

Netejadora

AP

Netejadora

Vacant

Temporal

Netejadora

AP

Netejadora

Vacant

Temporal

CENTRE CIVIC

       

Ordenança

AP

Conserge

Vacant

Temporal

CEMENTIRI

       

Oficial 2a

C2

Oficial 2a

Vacant

Temporal

BIBLIOTECA

       

Directora

A2

Tècnic mitjà

Vacant

Temporal

Aux. Adminis.

C2

Auxiliar

Vacant

Temporal

Aux. Adminis.

C2

Auxiliar

Vacant

Temporal

SERVEIS SOCIAL AJUNTAMENT

       

Agent de Cohesió Social

C2

Monitora

Vacant

Temporal

CENTRE OBERT

       

Directora

A2

Tècnic mitjà

Vacant

Temporal

Monitora

C2

Monitora

Vacant

Temporal

 

 

  1. B) Organisme autònom local Roquetes Comunicació:

 

DENOMINACIÓ LLOC DE TREBALL

CATEGORIA PROF.

GRUP

SITUACIÓ

TIPUS CONTRACTE

“ROQUETES COMUNICACIÓ”

Director –

Cap Tècnic-Antena Caro

C1

Vacant

Temporal

“ROQUETES COMUNICACIÓ”

Cap Programació -Antena Caro

C1

Vacant

TemporaL