Pressupost 2019

Categoria principal o arrel: Hisenda Categoria: Pressupostos Publicat el Divendres, 23 Febrer 2018

L’Ajuntament de Roquetes en la sessió ordinària realitzada el dia 27 de novembre de 2018, va aprovar el pressupost general corresponent a l’exercici 2018, el qual conté el pressupost de l’Ajuntament i el pressupost de l’organisme autònom local “Roquetes Comunicació”, la plantilla orgànica, i la resta de documentació i annexos previstos a la normativa vigent.

 

Enllaç publicació BOPT, núm. 248 de data 31 de desembre de 2018.

 

  1. A) Pressupost municipal de l’Ajuntament de Roquetes 2019:

 

DESPESES    
CAPÍTOL DENOMINACIÓ IMPORT
1 DESPESES DE PERSONAL 2.732.041,79 €
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 1.681.904,90 €
3 DESPESES FINANCERES 28.213,00 €
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.034.858,26 €
5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 0,00 €
6 INVERSIONS REALS 590.657,31 €
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 €
8 ACTIUS FINANCERS 3.000,00 €
9 PASSIUS FINANCERS 247.298,60 €
TOTAL DESPESES 6.317.973,86 €

 

INGRESSOS    
CAPÍTOL DENOMINACIÓ IMPORT
1 IMPOSTOS DIRECTES 3.065.591,64 €
2 IMPOSTOS INDIDIRECTES 85.000,00 €
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 994.605,00 €
4 TRANFERÈNCIES CORRENTS 1.916.941,35 €
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 31.500,00 €
6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 €
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 221.335,87 €
8 ACTIUS FINANCERS 3.000,00 €
9 PASSIUS FINANCERS 0,00 €
TOTAL INGRESSOS 6.317.973,86 €

 

  1. B) Pressupost de l’organisme autònom local Roquetes Comunicació:
DESPESES    
CAPÍTOL DENOMINACIÓ IMPORT
1 DESPESES DE PERSONAL 75.042,53 €
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 17.322,15 €
3 DESPESES FINANCERES 100,00 €
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 €
5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 0,00 €
6 INVERSIONS REALS 3.100,00 €
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 €
8 ACTIUS FINANCERS 0,00 €
9 PASSIUS FINANCERS 0,00 €
TOTAL DESPESES 95.564,68 €

 

INGRESSOS    
CAPÍTOL DENOMINACIÓ IMPORT
1 IMPOSTOS DIRECTES 0,00 €
2 IMPOSTOS INDIDIRECTES 0,00 €
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 1.000,00 €
4 TRANFERÈNCIES CORRENTS 94.564,68 €
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00 €
6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 €
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 €
8 ACTIUS FINANCERS 0,00 €
9 PASSIUS FINANCERS 0,00 €
TOTAL INGRESSOS 95.564,68 €

 

  1. C) Pressupost consolidat:
DESPESES    
CAPÍTOL DENOMINACIÓ IMPORT
1 DESPESES DE PERSONAL 2.807.084,32 €
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 1.699.227,05 €
3 DESPESES FINANCERES 28.313,00 €
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 940.293,58 €
5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 0,00 €
6 INVERSIONS REALS 593.757,31 €
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 €
8 ACTIUS FINANCERS 3.000,00 €
9 PASSIUS FINANCERS 247.298,60 €
TOTAL DESPESES 6.318.973,86 €

 

INGRESSOS    
CAPÍTOL DENOMINACIÓ IMPORT
1 IMPOSTOS DIRECTES 3.065.591,64 €
2 IMPOSTOS INDIDIRECTES 85.000,00 €
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 995.605,00 €
4 TRANFERÈNCIES CORRENTS 1.916.941,35 €
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 31.500,00 €
6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 €
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 221.335,87 €
8 ACTIUS FINANCERS 3.000,00 €
9 PASSIUS FINANCERS 0,00 €
TOTAL INGRESSOS 6.318.973,86 €

 

Així mateix, es publiquen les plantilles orgàniques per a l’exercici 2019:

 

- Ajuntament de Roquetes:

 

  1. A) PERSONAL FUNCIONARI

 

1.- ESCALA HABILITACIÓ NACIONAL

 

NÚM. PLACES

GRUP

SUBESCALA

DENOMINACIÓ

NIVELL

SITUACIÓ

OBSERVACIONS

PLAÇA

1

A1

Secretaria

Secretaria general

26

Vacant

Ocupada accidentalment

1

A1

Intervenció-Tresoreria

Intervenció

26

Vacant

Ocupada per acumulació

1

A1

Intervenció-Tresoreria

Tresoreria

20

Vacant

Ocupada accidentalment

 

 

2.- ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

 

NÚM. PLACES

GRUP

SUBESCALA

DENOMINACIÓ

NIVELL

SITUACIÓ

OBSERVACIONS

PLAÇA

1

A1

Tècnica

Tècnic d'Administració General

22

Vacant

Ocupada interinament

6

C1

Administrativa

Administratius

18

3

Vacants

1 plaça vacant reservada a promoció interna

3

Ocupades

5

C2

Auxiliar

Auxiliars Administratius

16

2

Vacant

2 places vacants cobertes interinament

3

Ocupades

1

C1

Tècnica

Tècnic Auxiliar Informàtica

18

Vacant

 

 

 

3.- ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

 

NÚM. PLACES

GRUP

SUBESCALA

DENOMINACIÓ

NIVELL

SITUACIÓ

OBSERVACIONS

PLAÇA

1

A2

Tècnica

Arquitecte Tècnic

22

Ocupada

 

1

C1

Policia Local

Sergent

20

Ocupada

 

1

C1

Policia Local

Caporal

17

Ocupada

 

NÚM. PLACES

GRUP

SUBESCALA

DENOMINACIÓ

NIVELL

SITUACIÓ

OBSERVACIONS

PLAÇA

13

C1

Policia Local

Agent

15

2

Vacants

 

11

Ocupada

 

 

 

 B) PERSONAL LABORAL

 

NÚM. PLACES

GRUP

CATEGORIA PROFESSIONAL

DENOMINACIÓ

NIVELL

SITUACIÓ

OBSERVACIONS

PLAÇA

1

A2

Personal d'oficis

Cap Brigada d'Obres

21

Vacant

Ocupada accidentalment

1

C1

Personal d'oficis

Capatàs Coord. Obres

20

Vacant

No dotada pressupost

6

C1

Personal d'oficis

Oficial 1ª

14

5

Vacants

4 places vacants cobertes interinament

1

Ocupada

1

C2

Personal d'oficis

Oficial 2ª

16

Vacant

Ocupada interinament

1

C2

Personal d'oficis

Guarda Rural

16

Vacant

 

1

C2

Personal d'oficis

Peó Instal·lacions Esportives

16

Vacant

Ocupada interinament

7

AP

Personal d'oficis

Peó obres

12

3

Vacants

obres

3 places vacants obres cobertes interinament

Peó neteja

4

Ocupades

Peó mercat

7

AP

Personal d'oficis

Netejador/a

8

6

Vacants

6 places vacants obres cobertes interinament

1

Ocupada

1

A2

Personal d'oficis

Tècnic Electricista

21

Ocupada

 

1

A1

Tècnica

Tècnic Superior (Arquitecte/a)

24

Vacant

Ocupada interinament

1

A1

Tècnica

Tècnic Superior

(AODL)

21

Vacant

Ocupada interinament

1

A2

Tècnica

Tècnic Mitjà

(Director/a Biblioteca)

21

Vacant

Ocupada interinament

 

NÚM. PLACES

GRUP

CATEGORIA PROFESSIONAL

DENOMINACIÓ

NIVELL

SITUACIÓ

OBSERVACIONS

PLAÇA

1

C1

Administrativa

Administratius

16

Vacant

 

6

C2

Auxiliar

Auxiliars Administratius

14

5

Vacants

5 places vacants cobertes interinament

1

Ocupada

4

AP

Subalterns

Conserge

Ajuntament

12

3

Vacant

3 places vacants cobertes interinament

Conserges Ensenyament / Centre Cívic / Pavelló

10

1

Ocupades

1

C2

Personal Comeses

Agent de Cohesió Social

16

1

Vacant

1 plaça vacant coberta interinament

2

C1

Personal Comeses

Cap Tècnic

Antena Caro

21

2

Vacant

2 places vacants cobertes interinament