seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

INICIA finançament

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses Publicat el Divendres, 29 Octubre 2010

INICIA Financiació és una línia departamental per finançar persones emprenedores i els seus projectes empresarials, en condicions preferents amb dos sublínies: una per inversions i altra per circulant.

Més info

Veure detalls d'aquesta nova línia de Financiació per emprenedors/es

Díptic nova línia INICIA Financiació

Préstecs en condicions preferents per finançar projectes d'empreses i de persones emprenedores i treballadores autònomes (INICIA finançament)

S'obre la convocatòria de 2010 per a la concessió d'ajuts consistents en préstecs en condicions preferents per a finançar projectes d'empreses i de persones emprenedores i treballadores autònomes (línia emprenedors).
La línia emprenedors té com a objectiu la concessió d'ajuts que s'instrumenten mitjançant préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes empresarials, adreçats a finançar tant inversions com circulant per a la creació d'empreses i per a l'ampliació o millora de les empreses recentment construïdes (fins a 3 anys d'antiguitat) en l'àmbit territorial de Catalunya.

Qui ho pot demanar
Persones emprenedores i treballadores autònomes que vulguin crear una empresa i a microempreses ja constituïdes amb menys de tres anys d'antiguitat que tinguin un projecte empresarial econòmicament viable i que, a la data de la sol·licitud, compleixin els requisits establerts.

Qui se'n pot beneficiar
Persones emprenedores i treballadores autònomes que vulguin crear una empresa i a microempreses ja constituïdes amb menys de tres anys d'antiguitat que tinguin un projecte empresarial econòmicament viable i que, a la data de la sol·licitud, compleixin els requisits establerts.


Termini de la sol·licitud
El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 29 d'octubre de 2010.


Requisits per poder sol·licitar-ho
a) Haver creat una empresa en els darrers tres anys anteriors a la data de publicació d'aquesta Ordre i estar donades d'alta a l'IAE dins del mateix període, o acreditar la voluntat de crear-la amb les condicions que s'estableixen en aquesta Ordre.
b) Tenir menys de 10 treballadors/es.
c) Tenir menys de dos milions d'euros de facturació anual.
d) Acreditar el domicili social a Catalunya tant en el cas de l'empresa ja constituïda com en el de l'empresa que es vol constituir.
e) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat, i de Seguretat Social.
f) No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
g) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de persones amb discapacitat o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de prevenció de riscos laborals, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.
h) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).
i) No trobar-se afectades per les situacions següents:
Incidències RAI, ASNEF i/o judicials.
Fons propis negatius.
Pèrdues continuades en els darrers tres exercicis.
Altres rebuts pendents i/o impagats.
CNAES núm.: 3110, 6820 (promoció immobiliària); 4941 i 4942 (transport de mercaderies per carretera); 01 i 02 (agrícola i ramadera); 03 (pesca), i 051, 0520, 0892 i 0990 (extracció de minerals).
j) Tenir concedit un aval d'una entitat financera, d'una societat de garantia recíproca, o un aval de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària (SAECA), que garanteixi el 100% del principal del préstec que se sol·liciti.