seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

LÍNEA ICO EMPRENEDORS/ES 2010

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses Publicat el Dilluns, 08 Novembre 2010

 

 Informació extreta de: http://www.ico.es

Opuscle

Més info

 

 

 

Recursos disponibles
Aquesta línia posa a disposició dels autònoms o emprenedors 75 milions d’euros.

Vigència
Des de la data de la signatura fins al 22 de desembre de 2008 o fins al consum dels fons, si fos anterior a la data indicada.

 Beneficiaris

Microempreses de nova generació o professionals que iniciïn una nova activitat, independentment de la seva forma jurídica.
A efectes del que preveu aquesta línia de finançament, es considerarà microempresa nova, o nova activitat en el cas de professional autònoms, la que compleixi amb els requisits següents:


•Haver estat constituïda, o haver-se donat d’alta a l’impost sobre activitats econòmiques en el cas de professionals autònoms, a partir de l’1 de gener de 2007.
•No tenir més de 10 treballadors a 31 de desembre de 2007.
•Tenir una facturació i/o balanç general anual no superior a 2 milions d’euros, a 31 de desembre de 2007.
•No pertànyer a un grup empresarial o econòmic, ni consolidar comptes anuals.
Inversions finançables
Actius fixos nous productius
Entre els requisits previs per considerar finançable un projecte d’inversió que afecti l’immobilitzat, s’hauran de complir els requisits següents:

•Si el projecte presentat inclou inversió en actius immaterials “tecnològics” destinats a la innovació o modernització tecnològica de les empreses, com ara xarxes d’ús local, programes informàtics o pàgines web, la inversió no estarà subjecta a limitació.
•Si el projecte presentat inclou inversió en actius immaterials “no tecnològics”, com ara concessions, llicències, franquícies, traspassos i altres similars contemplats pel Pla General Comptable (PGC), la inversió no serà superior al 50% de la inversió total a finançar.
•Es financen les despeses de constitució (grup 200 del PGC) i de primer establiment (grup 201 del PGC), amb el límit del 10% de la inversió total a finançar.

Les partides d’actiu material no estan subjectes a limitació.
En cap cas no es financen: actius immobiliaris, reestructuracions de passiu o refinançaments, circulant, l’IVA i altres impostos lligats a la inversió.
Les inversions finançables no podran tenir una antiguitat superior a 6 mesos en la data de signatura del contracte de finançament i s’hauran d’executar en un termini màxim d’1 any des de la signatura del contracte.

Import màxim de finançament
L’import màxim finançable serà del 90% del projecte d’inversió net.

Import màxim de finançament per beneficiari
200.000 euros per beneficiari i any, ja sigui en una operació o en vàries.

 Tipus d’interès
El beneficiari pot optar entre:

Tipus fix:

•Referència ICO 1% per a operacions formalitzades sense aval SGR
•Referència ICO 0,50% per a operacions formalitzades amb aval SGR
Tipus variable:

•EURIBOR a 6 mesos 1% per a operacions formalitzades sense aval SGR
•EURIBOR a 6 mesos 0,50% per a operacions formalitzades amb aval SGR

Bonificació de l’ICO
El beneficiari podrà optar per formalitzar l’operació amb o sense aval d’una societat de garantia recíproca (SGR).
Operacions formalitzades sense aval SGR:
L’ICO bonificarà amb un 1% el tipus d’interès de les operacions formalitzades sense aval SGR, que serà aplicat a l’amortització anticipada de capital. L’import corresponent d’aquesta bonificació és de 30 euros per cada 1.000 euros de finançament.
El tipus d’interès per al beneficiari final després d’aplicar la bonificació d’interessos és d’EURIBOR a 6 mesos.
Operacions formalitzades amb aval SGR:
L’ICO assumirà el cost de l’aval en la seva totalitat.

Bonificació de les Comunitats Autònomes

Les comunitats autònomes podran bonificar addicionalment el tipus d’interès d’aquests préstecs, per a la qual cosa es podrà subscriure un acord marc de compatibilitat d’ajuts amb l’ICO i caldrà l’establiment per part de la comunitat autònoma d’un centre receptor de sol•licituds, que serà responsable de l’estudi de les operacions per a la seva posterior formalització per part de l’entitat de crèdit col•laboradora.

Terminis d’amortització
El beneficiari pot escollir entre:

•3 anys sense carència.
•5 anys sense carència o amb un període de carència del principal d’1 any.
•7 anys sense carència o amb un període de carència del principal de 2 anys.
Comissions
El tipus d’interès que l’ICO comunica és TAE i les entitats de crèdit no poden cobrar cap mena de quantitat en concepte de comissions, com ara obertura, estudi o disponibilitat.

 Amortització anticipada voluntària
•Tipus fix: s’imputarà un 1% sobre les quantitats reemborsades per anticipat.
•Tipus variable: no s’imputarà penalització, ja que s’ha de realitzar en les dates de revisió semestral del tipus d’interès.
Tramitació
Directament a les oficines dels principals bancs, caixes d’estalvi i caixes rurals establerts a Espanya. Les sol•licituds són estudiades, aprovades i formalitzades per bancs i caixes en les condicions indicades.

Documentació
L’empresari haurà de presentar la documentació que cada entitat de crèdit consideri necessària per estudiar l’operació. L’entitat de crèdit analitza la sol•licitud d’operació i, en funció de la solvència del sol•licitant i de la viabilitat del projecte d’inversió, determina les garanties que cal aportar, que poden ser, per exemple, hipotecàries, personals, avals mancomunats o solidaris, societats de garantia recíproca, etc.
L’empresari ha de poder acreditar la realització de la inversió finançada, comprometent-se a aportar factures, cartes de pagament, projectes, escriptures o qualsevol altre document que pugui servir com a comprovant de la inversió realitzada.

 Compatibilitat d’ajuts

Aquesta línia és incompatible amb les línies ICO PIME 2008 i ICO Microcrèdits - 2007/2008, i no es podrà sol•licitar finançament d’ambdues línies.
Aquesta línia està sotmesa a la condició de mínims de la Unió Europea i és compatible amb els ajuts rebuts de les comunitats autònomes o altres institucions, amb l’obligació de respectar els límits màxims establerts per la Unió Europea.