Bases que han de regir l’atorgament del “Premi Contes Baix Ebre 2015”

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars Publicat el Dimecres, 21 Gener 2015
Departament:   Foment de la Cohesió Social
Termini de presentació:  
27/02/2015
 
Beneficiaris: 

El concurs està adreçat als alumnes d'ensenyament secundari obligatori de tots els centres de la comarca del Baix Ebre.

Hi haurà dues modalitats:

Modalitat A: alumnes de 6è de primària
Modalitat B: alumnes de 2n d’ESO

 
Documentació a aportar: 

Els contes es presentaran a través dels diferents centres educatius.

Cada centre presentarà dos treballs per modalitat (un per curs). El sistema de selecció serà el que estableixi el propi centre.

Els contes es presentaran dins un sobre blanc, sense logotips, que contindrà:

- El conte. Els conte haurà de ser en català, original i inèdit, i no podrà haver estat premiat en altres concursos. S'admetran contes amb una extensió compresa entre 1 i 3 pàgines, a una cara, amb lletra ARIAL a 12 punts i interlineat 1,5. A la primera pàgina, a dalt i a la dreta, caldrà fer constar:

(1) Conte per participar al PREMI “CONTES BAIX EBRE 2014”
(2) Títol del conte (a elegir pel participant)
(3) Pseudònim (a elegir pel participant)
(4) Curs (6è de Primària 2n d’ESO, sense fer cap menció al centre escolar)

Qualsevol relat que no compleixi amb aquestes bases serà descartat.

- Annex 1 amb les següents dades de l'autor: nom, cognoms, telèfon de contacte de l’autor, pseudònim, curs i centre. L’annex anirà dintre un sobre més petit, tancat, i sense identificacions.

Per a identificació a efectes de Registre, el sobre blanc es presentarà acompanyat d’una sol•licitud de participació, d'acord amb el model annex 2.

 

Mes informació