Ajuts de suport a l'autonomia en la pròpia llar per a l'any 2015

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars Publicat el Dilluns, 09 Març 2015

ORDRE BSF/38/2015, de 3 de març, per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria per a la
concessió dels ajuts de suport a l'autonomia en la pròpia llar per a l'any 2015

Publicat al DOGC Núm. 6826 - 9.3.2015

Article 3

Sol·licituds i terminis de presentació

3.1 Les sol·licituds s’han de formalitzar amb el formulari de sol·licitud normalitzat que es pot obtenir a les dependències del Departament de Benestar Social i Família que es detallen a la web www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/registres o a través de la web del Departament www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/formularis.

Annex 1
Bases per a la concessió d’ajuts del Programa de suport a l’autonomia en la pròpia llar per a l’any 2015

–1 Objecte
Aquest programa té per objecte contribuir al desenvolupament de la persona per possibilitar la seva autonomia.
A aquest efecte es proporciona suport en les activitats d’organització de la vida quotidiana: alimentació, cura de la salut i utilització dels sistemes de protecció, així com en altres aspectes relacionats amb la capacitació, les competències i les habilitats socials per millorar la convivència, les relacions socials i la participació.
L’ajut es concedeix perquè la persona beneficiària rebi el servei d’una entitat col·laboradora del programa.

–2 Persones beneficiàries
2.1 Poden ser-ne beneficiàries les persones amb discapacitat física, discapacitat intel·lectual i/o persones amb discapacitat derivada de malaltia mental que vulguin viure soles o amb altres persones quan aquestes siguin beneficiàries del programa de suport o que tinguin reconegut un grau de dependència igual o superior al grau I o amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 65%, i que necessitin suport personal per al desenvolupament d’una vida autònoma, i les persones sordcegues que vulguin viure soles o amb altres persones beneficiàries del programa de suport o que tinguin reconegut un grau de dependència igual o superior al grau I o amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 65%, i que necessitin suport diari a la llar però no els calgui la presència permanent d’un cuidador o cuidadora.