seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Notícies sobre Secretaria

Concurs provisió dos places de netejadors/es

Categoria principal o arrel: Secretaria Categoria: Notícies sobre Secretaria
Publicat el Dimecres, 16 abril 2014

Copia de Roquetes 100x125L'Ajuntament de Roquetes aprova les bases que han de regir el concurs per a la provisió, amb caràcter laboral temporal, en règim d'interinitat, d'una plaça de netejadora CEIP Ravaleta/Cementiri, subgrup AP, en trobar-se vacant i d'una plaça de netejadora d'instal·lacions esportives, subgrup AP, per cobrir la situació d'ILT de la seva titular.

Termini presentació d'instàncies: del 25 d'abril al 14 de maig ambdós inclosos.

Llegeix més...

Edicte

Categoria principal o arrel: Secretaria Categoria: Notícies sobre Secretaria
Publicat el Divendres, 24 Gener 2014

El Ple de l'Ajuntament de Roquetes en la sessió ordinària realitzada el dia 30 de desembre de 2013 va aprovar crear la seu electrònica de l'Ajuntament de Roquetes i el el seu reglament d'ús i funcionament.

Atès el que estableix la LRBRL i l'article 58 i ss del Decret 179/1995, se sotmet aquest acord a informació pública pel termini de 30 dies, a comptar des de l'última de les publicacions al BOPT, al DOGC, a un mitjà de comunicació escrita diària i al tauler d'edictes de l'Ajuntament, als efectes d'examen i de formulació d'al·legacions i reclamacions. En el cas que no se'n presentin, s'entendrà aprovat definitivament i es publicarà el text íntegre del reglament al BOPT i una breu referència al DOGC, no produint efectes jurídics en tant no hagin transcorregut 15 dies comptats des del dia següent al de la publicació en el DOGC.