seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Ple competències

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Organització Municipal Publicat el Dijous, 30 Gener 2014

Competències Ple Municipal

El Ple, presidit per l’alcalde, està format per tots els regidors i les regidores de l’Ajuntament.

Les atribucions del Ple, les podem classificar per les següents matèries:

a)     Control i fiscalització

b)    Organització

c)     Urbanisme

d)    Normativa

e)     Econòmica - financera

f)     Serveis

g)    Relacions interadministratives

h)     Conflicte de competències

i)      Personal

j)      Defensa Jurídica

k)     Béns

l)      Operacions de crèdit

m)   Contractació i gestió de serveis

n)     Altres residuals i majories especials

 

Les competències del Ple, venen taxades a l’article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, modificat per la Llei 57/2003, de 15 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, i a l’article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

El Ple, pot delegar determinades competències i atribucions o bé en l’alcalde o bé en la Junta de Govern Local, actualment, el Ple de l’Ajuntament de Roquetes no té delegada cap competència.

La periodicitat de les sessions ordinàries del Ple, és el darrer dimarts de cada mes, a les 20.00 hores del mes d’abril al setembre (ambdós inclosos) i a les 19.00 hores del mes d’octubre al març (ambdós inclosos) i, en el cas que sigui festiu, el primer dia feiner, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Roquetes.

Prèvia consulta amb els Portaveus i per raons degudament motivades, l’alcalde podrà variar la data prevista per al Ple ordinari.

La sessió del Ple serà extraordinària quan ho decideixi l’alcalde o ho sol.liciti la quarta part, com a mínim, del nombre legal de membres de l’Ajuntament.