Competències municipals

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Organització Municipal Publicat el Dimarts, 26 abril 2016

 

COMPETÈNCIES MUNICIPALS

 

El municipi és l'entitat local bàsica de l'organització territorial de l'Estat. Té personalitat jurídica i plena capacitat per al compliment dels seus fins.

 

De conformitat amb l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, el municipi per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota classe d'activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats de la comunitat veïnal.

 

Com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l'Estat i de les comunitats autònomes, el municipi exercirà competències en les matèries següents:


a) Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i gestió del Patrimoni històric. Promoció i gestió de l'habitatge de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de l'edificació.

b) Medi ambient urbà: en particular, parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes. 

c) Abastament d'aigua potable a domicili i evacuació i tractament d'aigües residuals.

d) Infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat.

e) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social.

f) Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d'incendis.

g) Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col·lectiu urbà.

h) Informació i promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local.

i) Fires, proveïments, mercats, llotges i comerç ambulant.

j) Protecció de la salubritat pública.

k) Cementiris i activitats funeràries.

l) Promoció de l'esport i instal·lacions esportives i d'ocupació del temps lliure.

m) Promoció de la cultura i equipaments culturals.

n) Participar en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria i cooperar amb les administracions educatives corresponents en l'obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous centres docents. La conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, d'educació primària o d'educació especial.

ny) Promoció en el seu terme municipal de la participació dels ciutadans en l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

Les competències municipals en les matèries enunciades en aquest article s'han de determinar per llei, la qual ha de avaluar la conveniència de la implantació de serveis locals d'acord amb els principis de descentralització, eficiència, estabilitat i sostenibilitat financera.

 

SERVEIS MÍNIMS MUNICIPALS

 

Per la població que té el municipi de Roquetes i de conformitat amb l'article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, li correspon prestar els serveis següents:

a) Les competències de tots els municipis: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament d'aigua potable domiciliari, clavegueram, accés als nuclis de població i pavimentació de les vies públiques.

b) Les competències dels municipis amb població superior a 5.000 habitants, a més: parc públic, biblioteca pública i tractament de residus.

 

 

SERVEIS ESSENCIALS I PRIORITARIS DE L'AJUNTAMENT DE ROQUETES PER A L'EXERCICI 2016

 

El Ple de l'Ajuntament de Roquetes, en sessió ordinària realitzada el dia 23 de febrer de 2016, va acordar, entre d'altres, per unanimitat dels membres presents, l'aprovació i la declaració de serveis públics essencials, per cobrir necessitats urgents i i inajornables de l'Ajuntament de Roquetes.

Antecedents,

En data 12 de febrer de 2016 i, mitjançant resolució de l’alcaldia número 105/2016, es va iniciar l'expedient per declarar els serveis municipals obligatoris, prioritaris i essencials, per a l'any 2016, i l'alcalde ordena que s’emeti informe en relació amb el procediment a seguir i la legislació aplicable per tal de poder dur a terme contractacions futures de personal laboral temporal o nomenaments de funcionaris interins, amb la proposta d’acord sobre quins sectors, funcions i categories professionals es consideren prioritaris o afecten al funcionament dels serveis públics essencials, que permetin mantenir la qualitat en els serveis que presta aquest ajuntament.

S' ha emès informe jurídic en relació a la legislació aplicable i la tramitació a seguir per tal de poder dur a terme contractacions futures de personal laboral temporal o funcionari interí que permetin mantenir la qualitat en els serveis que presta aquest ajuntament, amb proposta d’acord.

Fonaments de dret

L’1 de gener de 2016, va entrar en vigor la Llei 48/2015, de 30 d'octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, publicada en el BOE de 260 de octubre de 2015 (endavant LPGE 2016, la qual estableix una sèrie de mesures que afecten directament a la contractació personal i al nomenament de funcionaris en l’àmbit de totes les administracions, inclosa l’administració local.

L’article 21.2 LPGE 2016, que té caràcter bàsic, determina que, durant l’any 2016 no es procedirà a contractar personal temporal, ni anomenar personal estatutari temporal o de funcionaris interins, llevat en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels servis públics essencials.

En conseqüència, l’Ajuntament de Roquetes només procedirà a contractar personal laboral temporal o nomenament de personal funcionari interí quan es donin necessitats urgents i inajornables que afectin a un sector, funció i categoria professional que es consideri prioritària o que afecti al funcionament dels serveis públics essencials.

Amb aquesta previsió bàsica, l’Estat i la Generalitat han reglamentat les possibilitats de nomenar o contractar en funció de la causalitat de la necessitat i del respectiu àmbit d’organització, cosa que també ha de poder fer aquest Ajuntament en ús de la potestat organitzativa i del principi d’autonomia local.

El municipi és l’entitat bàsica de l’organització territorial i l’element primari de participació ciutadana en els assumptes públics, gaudeix d’autonomia, té personalitat jurídica i plena capacitat per a l’exercici de les funcions públiques que té encomanades, per a representar els interessos de la col·lectivitat respectiva, i per a gestionar els serveis públics la titularitat dels quals assumeix.

Els ens locals tenen competències en els àmbits de la participació ciutadana, de l’autoorganització, de la identitat i la representació local, de la sostenibilitat ambiental i la gestió territorial, de la cohesió social, de les infraestructures de mobilitat, de la connectivitat, de la tecnologia de la informació i de la comunicació, dels abastaments energètics i de la gestió de recursos econòmics amb l’abast que fixen aquesta llei i la legislació sectorial respectiva.

Atès el que estableixen els articles 21, 25, 26 i 27 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i els articles 9, 10, 11, 53, 66 i 67 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

En compliment de la referida normativa, i atenent les particularitats d’aquest Ajuntament, es considera que l’Ajuntament només hauria de contractar personal laboral temporal o nomenament de personal funcionari interí, motivats degudament .

Atès que la Comissió informativa d'Afers interns, gestió de persones i seguretat ciutadana, en la seva sessió ordinària celebrada el dia18 de febrer de 2016, ho va dictaminar favorablement per unanimitat dels membres presents.

El PLE va adoptar els acords següents:

Primer. Aprovar i declarar serveis públics essencials, per cobrir necessitats urgents i inajornables de l’Ajuntament de Roquetes els següents:

Tota activitat dirigida a establir impulsar, reactivar i conservar els serveis obligatoris i essencials en l’àmbit de l’Ajuntament de Roquetes i que són: Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament domicili d’aigua potable, clavegueres, accés als nuclis de població, pavimentació de vies públiques i urbanes i la conservació de camins i vies rurals, patrimoni històric artístic, protecció del medi, participació en la programació de l’ensenyament i la cooperació amb l’administració educativa en la creació, la construcció i el manteniment dels centres públics, la intervenció en els òrgans de gestió dels centres docents i la participació en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria, els serveis de parcs públics i jardins, biblioteca pública, mercat, i tractament de residus, les activitats i les instal·lacions culturals i esportives i tota activitat dirigida a impulsar i reactivar l’activitat econòmica en l’àmbit del municipi.

Funcions públiques necessàries de secretaria, intervenció i tresoreria.

Tota activitat relacionada amb la prestació dels serveis definits a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i Decret Legislatiu 2/2003, de data 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Tota activitat relacionada amb la seguretat en llocs públics, l’ordenació dels trànsit de vehicles i de persones en les vies públiques, la protecció civil (mitjançant la Policia Local). i la prevenció i l’extinció d’incendis (mitjançant l’Agrupació de Defensa Forestal “ADF”), l’ordenació, gestió l’execució i la disciplina urbanística.

Tota activitat relacionada amb la prestació de serveis que ha de realitzar la Generalitat de Catalunya, sense delegació de competències expressa del departament d’Ensenyament, servei de neteja, subministrament d’energia elèctrica i de gas i lloguer de l’edifici, amb tots aquests serveis relacionats amb el mòdul de perruqueria de l'IES de Roquetes, quant al departament de Sanitat i Salut, amb la participació en la gestió de l’atenció primària de la salut. El de serveis socials, amb la prestació dels serveis socials i la promoció i reinserció socials.

Respecte d’aquests serveis tindran la consideració d’essencials les categories i funcions que es considerin necessàries per garantir la seva prestació.

Segon. Declarar i aprovar que les àrees o sectors tenen la naturalesa de prioritaris, amb relació a les categories i funcions que es consideren necessàries per garantir les funcions atribuïdes a l’Ajuntament de Roquetes i que són les següents:

- Suport i assistència a l’Alcaldia i a la resta d’òrgans de govern.

- Servei de manteniment dels diferents espais, serveis i instal·lacions de l’Ajuntament.

- Servei d’informàtica.

- Registre General.

- Serveis econòmics i de recursos humans.

- Sectors de desenvolupament d’activitats relacionades amb els serveis que corresponen a la Generalitat de Catalunya.

Tercer. Aprovar i declarar les directrius que hauran de regir la cobertura de les necessitats del personal durant l’exercici 2016.

- Les necessitats de personal que es generin, durant l’exercici 2016. s’atendran, prioritàriament, amb personal funcionari de carrera o laboral fix propi de l’Ajuntament, mitjançant els sistemes legalment previstos de provisió de llocs de treball, mobilitat interadministrativa o qualsevol altra fórmula admesa en dret.

- Com a regla general, s’estableix el criteri d’acord amb el qual, durant l’exercici 2016, no es procedirà a la contractació de personal laboral temporal o nomenament de personal funcionari interí, llevat que es tracti d’un supòsit urgent i que no es pugui ajornar. Aquesta excepció s’aplicarà només amb relació als serveis, funcions i categories que l’Ajuntament hagi considerat prioritàries o essencials.

- Amb caràcter previ a la formalització de qualsevol contractació o nomenament de caràcter temporal, ha de quedar acreditat en l’expedient, mitjançant informe del cap/responsable del Departament corresponent, les causes de la necessitat urgent i inajornable per contractar o nomenar personal, així com la impossibilitat de suplir les mancances de personal pels sistemes reglamentaris o convencionals de provisió, i amb especial justificació de la impossibilitat d’emprar els mecanismes legals o convencionals d’assignació de funcions al personal d’aquest Ajuntament en actiu.

Tots aquests serveis es consideren prioritaris i essencials, perquè d’acord amb la legislació esmentada són els serveis bàsics i obligatoris als ens locals i per ser l’administració més propera als ciutadans, tant pel que fa a trams d’habitants i competències d’altres administracions superiors, no delegades expressament.