Tinences d'alcaldia

Categoria principal o arrel: Organització Municipal Categoria: Equip de Govern Publicat el Dijous, 15 Mai 2014

De conformitat amb el que disposa l'article 35.2.b) del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, els tinents d'alcalde són un òrgan necessari de l'Ajuntament, i en atenció a garantir una continuïtat en les seves competències, d'acord amb el que disposen els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 53.2 i 54 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l'article 46.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, l'Il·lm. Sr. Francesc A. Gas Ferré, alcalde de l'Ajuntament de Roquetes, mitjançant Resolució d'Alcaldia 329/2019, va nomenar d'entre els membres de la Junta de Govern Local, els tinents d'alcalde següents:

Sisco Olle

1r. Tinent d'alcalde:
Sr. Francesc Ollé Garcia
ERC-AM
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 
Àrea de Cultura, Ensenyament i Joventut    

Tere Moreso

2na. Tinenta d'alcalde:
Sra. M. Teresa Moreso Gisbert
ERC-AM
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Hisenda i Dinamització Econòmica

Cinta Garcia

3ra. Tinenta d'alcalde:
Sra. Cinta Garcia Vilanova
ERC-AM
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Qualitat de Vida, Política de dones i Joventut

Nuria Altadill

4ta. Tinenta d'alcalde:
Sra. Núria Altadill Zaragoza
ERC-AM
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Urbanisme, Llicències d'activitat i contractes