Tinences d'alcaldia

Categoria principal o arrel: Organització Municipal Categoria: Equip de Govern Publicat el Dijous, 15 Mai 2014

De conformitat amb el que disposa l'article 35.2.b) del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, els tinents d'alcalde són un òrgan necessari de l'Ajuntament, i en atenció a garantir una continuïtat en les seves competències, d'acord amb el que disposen els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 53.2 i 54 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l'article 46.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, l'Il·lm. Sr. Francesc A. Gas Ferré, alcalde de l'Ajuntament de Roquetes, mitjançant Resolució d'Alcaldia, va nomenar d'entre els membres de la Junta de Govern Local, els tinents d'alcalde següents:

Sisco Olle

1r. Tinent d'alcalde:
Sr. Francesc Ollé Garcia
ERC-AM
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 
Àrea de Cultura, Ensenyament i Joventut    

Tere Moreso

2na. Tinenta d'alcalde:
Sra. M. Teresa Moreso Gisbert
ERC-AM
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Hisenda i Dinamització Econòmica

Cinta Garcia

3ra. Tinenta d'alcalde:
Sra. Cinta Garcia Vilanova
ERC-AM
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Qualitat de Vida, Política de dones i Joventut

Nuria Altadill

4ta. Tinenta d'alcalde:
Sra. Núria Altadill Zaragoza
ERC-AM
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Urbanisme, Llicències d'activitat i contractes