Ple Ordinari de l'Ajuntament de Roquetes del mes de febrer de 2018.

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Divendres, 02 Març 2018

Ple Ordinari 27 02 18

El dimarts 27 de febrer de 2018 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari corresponent al mes de febrer (Fes clic per veure el vídeo del Ple). Declaracions del Ple: Regidor d’ERC, Sisco Ollé. Regidor del PSC, Pere Romagosa. Regidor del PDeCAT, Josep Codorniu. Regidor no adscrit, Joaquim Llopis. Regidor d’EiPR, Josep Bertomeu. A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

 

- A l’inici del plenari es va aprovar la proposta d’urgència per incorporar a l’últim punt de l’ordre del dia el dictamen del reconeixement extrajudicial de crèdit, que va ser:
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, PDeCAT, regidor no adscrit, PxC - Vots d’abstenció: PSC, EiPR.

1. Aprovar, si procedeix, esborranys actes anteriors
- núm. 14/2017, de data 23 de novembre de 2017
- núm. 15/2017, de data 23 de novembre de 2017
- núm. 16/2017, de data 28 de novembre de 2017
- núm. 17/2017, de data 28 de desembre de 2017

2. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat ciutadana.

2.1. Donar compte de la renúncia del regidor Sr. Joaquim Llopis Colomina a pertànyer al grup municipal del Partit Popular.

3. Qualitat de Vida.

3.1. Aprovar, si procedeix, moció per donar suport a la vaga feminista 8 de març, que presenten el grup municipal socialista i EiP per Roquetes.
APROVAT PER UNANIMITAT
3.2. Aprovar, si procedeix, moció per establir un sistema públic de pensions amb major capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats, que presenta el grup municipal socialista.
APROVAT PER UNANIMITAT
3.3. Aprovar, si procedeix, moció de suport a la Llei de l'Habitatge de la PAH, que presenta EiP per Roquetes.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, PDeCAT, PSC, regidor no adscrit, EiPR - Vots d’abstenció: PxC

4. Urbanisme.

4.1. Aprovar, si procedeix, verificació del text refós de la Modificació puntual del PGOU referent a l’establiment de superfície mínima de 700 m2 per parcel·la, i una activitat per parcel·la mínima, que incorpora les prescripcions de l’acord de la CUTE de data 23 de gener de 2018.
APROVAT PER UNANIMITAT
4.1. Aprovar, si procedeix, verificació del Text Refós de la modificació puntual del PGOU de Roquetes consistent en la creació de nova Clau 4d.1 en l’àmbit industrial PADESA.
APROVAT PER UNANIMITAT

5. Hisenda.

5.1. Donar compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del quart trimestre de 2017, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l'Ordre HAP/2105/2012, de 01 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
5.2. Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) d'acord amb el previst al RD 635/2014, de 25 de juliol, corresponent al quart trimestre 2017.
5.3. Donar compte de l'informe del compliment Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al quart trimestre 2017.
5.4. Donar compte de l'informe d'Intervenció, referent al seguiment del Pla d'Ajust, corresponent al quart trimestre 2017.

6. Control dels òrgans de govern.

6.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:
- núm. 41/2017, de data 21 de novembre de2017
- núm. 42/2017, de data 28 de novembre de 2017
- núm. 43/2017, de data 1 de desembre de 2017
- núm. 44/2017, de data 5 de desembre de 2017
- núm. 45/20107, de data 7 de desembre de 2017
- núm. 46/2017, de data 12 de desembre de 2017
- núm. 47/2017, de data 19 de desembre de 2017
- núm. 48/2017, de data 28 de desembre de 2017
- núm. 1/2018, de data 9 de gener de 2018
- núm. 2/2018, de data 16 de gener de 2018
- núm. 3/2018, de data 23 de gener de 2018
- núm. 4/2018, de data 30 de gener de 2018
- núm. 5/2018, de data 6 de febrer de 2018
6.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:
- Relació Resolucions d'Alcaldia número 12/2017 (del número 704/2017 al número 798/2017)
- Relació Resolucions d'Alcaldia número 1/2018 ( del número 1/2018 al número 30/2018
6.3. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:
- Relació de Resolucions de Presidència número 12/2017 (del número 31/2017 al número 36/2017)
- Relació de Resolucions de Presidència número 1/2018 ( del número 1/2018 al número 3/2018)

7. Mocions de control.

8. Precs i preguntes.