Ple Ordinari de l'Ajuntament de Roquetes del mes maig de 2018.

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Dijous, 31 Mai 2018

Ple Ordinari 29 05 18 1

El dimarts 29 de maig de 2018 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari corresponent al mes de maig. A l'inici del Ple es va excusar l’absència del portaveu del PSC Pere Romagosa Folch per motius de Salud. Fes clic per veure el vídeo. Declaracions del Ple Ordinari: Portaveu d’ERC, Sisco Ollé, Portaveu del PSC, Ramon Martínez, Portaveu del PDeCAT, Joan Salvatella i Portaveu d’EiPR, Josep Bertomeu.
A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta Ple anterior
- núm. 3/2018, de data 24 d’abril de 2018
APROVAT PER UNANIMITAT
2. Qualitat de Vida
2.1. Aprovar, si procedeix, moció presentada per Entesa i Progrés per Roquetes, "Els governs locals de Catalunya en suport a Proactiva Open Arms".
APROVAT PER UNANIMITAT
2.2. Aprovar, si procedeix, moció presentada pel Partit dels Socialistes Catalans per a la recuperació de les activitats gratuïtes als Casals de la Gent Gran.
NO S’APROVA
Vots en contra: ERC, PDeCAT.
Vots a favor: PSC, EiPR, PxC, regidor no adscrit Joaquim Llopis.
3. Turisme i Festes
3.1. Aprovar, si procedeix, autorització per realitzar bous a la plaça i bous embolats durant les Festes Majors 2018 i el programa d’espectacles taurins.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, PSC, PDeCAT, PxC, regidor no adscrit Joaquim Llopis.
Vots en contra: EiPR.
4. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat ciutadana
4.1. Aprovar, si procedeix, delegació de competències en matèria de gestió de salubritat pública municipal de Roquetes.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, PSC, PDeCAT, PxC, regidor no adscrit Joaquim Llopis.
Vots d’abstenció: EiPR.
5. Hisenda
5.1. Aprovar, si procedeix, reconeixement extrajudicial de crèdit, expedient REC 04-2018 Aj.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, PDeCAT, PxC, regidor no adscrit Joaquim Llopis.
Vots d’abstenció: PSC, EiPR.
5.2. Donar compte de l'informe d'Intervenció referent al compliment del principi d'estabilitat pressupostària de la liquidació del pressupost de l'exercici 2017, el compliment de la regla de la despesa i del límit del deute.
5.3. Donar compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del primer trimestre de 2018, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l'Ordre HAP/2105/2012, de 01 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
5.4. Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) d'acord amb el previst al RD 635/2014, de 25 de juliol, corresponent al primer trimestre 2018.
5.5. Donar compte de l'informe del compliment Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al primer trimestre de 2018.
6. Control dels òrgans de govern
6.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:
- núm. 13/2018, de data 17 d’abril de 2018
- núm. 14/2018, de data 19 d’abril de 2018
- núm. 15/2018, de data 24 d’abril de 2018
- núm. 16/2018, de data 2 de maig de 2018
- núm. 17/2018, de data 8 de maig de 2018
- núm. 18/2018, de data 15 de maig de 2018
- núm. 19/2018, de data 17 de maig de 2018
6.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:
- Relació Resolucions d'Alcaldia número 4/2018 (del número 254/2018 al número 323/2018)
6.3. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:
- Relació de Resolucions de Presidència número 4/2018 (del número 9/2018 al número /2018)
7. Mocions de control
7.1. Moció de control als òrgans de govern municipal presentat pel grup municipal d’Entesa i Progres per Roquetes, referent a les bases reguladores del procés selectiu per a la constitució de les borses de treball següents:
- Neteja per a la brigada municipal de l’ajuntament de Roquetes (concurs-oposició)
- Oficial primera per a la brigada municipal de l’ajuntament de Roquetes (concurs-oposició)
- Peó per a la brigada municipal de l’ajuntament de Roquetes (concurs-oposició)
- Peó especialitzat per a la brigada municipal de l’ajuntament de Roquetes (concurs-oposició)
8. Precs i preguntes