Ple Ordinari de l'Ajuntament de Roquetes del mes de novembre de 2018.

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Divendres, 30 Novembre 2018

Ple Ordinari 27 11 18

El dimarts 27 de novembre de 2018 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari corresponent al mes de novembre.
Van excusar la seva absència els regidors Jordi Baucells d’ERC i Pere Romagosa del PSC. Fes clic per veure el Ple Ordinari. Declaracions: Portaveu d’ERC, Sisco Ollé, Portaveu del PSC, Ramon Martínez, Portaveu del PDeCAT, Josep Codorniu, Regidor no adscrit, Joaquim Llopis, Portaveu d’EiPR, Josep Bertomeu i Portaveu de PxC, Ramon Martí. A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar, si procedeix, esborranys actes anteriors.
- número 10/2018, de data 30 d’octubre de 2018
- número 11/2018, de data 13 de novembre de 2018
APROVAT PER UNANIMITAT.

2. Qualitat de Vida.

2.1. Aprovar, si procedeix, Adhesió al Manifest del 25 de novembre de 2018, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.
APROVAT PER UNANIMITAT.

2.2. Aprovar, si procedeix, moció per instar al Departament de Salut a reconèixer l'Atenció primària com el veritable eix del sistema sanitari públic, que presenten els grups municipals PSC i EiPR-E.
APROVAT PER UNANIMITAT.

3. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat ciutadana.

3.1. Aprovar, si procedeix, conveni de regulació de la delegació de competències en matèria de salubritat de l'Ajuntament de Roquetes a favor del Consell Comarcal del Baix Ebre.
APROVAT PER UNANIMITAT.

3.2. Aprovar, si procedeix, adhesió a l’acord del Consell Comarcal del Baix Ebre referent a la dissolució del Consorci per a la gestió dels residus de la comarca del Baix Ebre.
APROVAT PER UNANIMITAT.

3.3. Aprovar, si procedeix, moció perquè es derogui el delicte d'injúries a la Corona i per reafirmar el compromís amb els valors republicans i la democràcia, que presenta el grup municipal d’EiPR-E.

APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, PSC, PDeCAT, EiPR.
Vots en contra: PxC, regidor no adscrit Joaquim Llopis.

4. Cultura.

4.1. Aprovar, si procedeix, moció de suport a l’Adhesió al Manifest que demana el Premi Nobel de Literatura per a Federico Garcia Lorca, que presenta el grup municipal PSC i EiPR-E.

APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: PSC, EiPR.
Vots d’abstenció: ERC, PDeCAT, PxC, regidor no adscrit Joaquim Llopis.

5. Hisenda.

5.1. Aprovar, si procedeix, autorització de despesa plurianual per al contracte d'instal·lació d'un camp de gespa artificial a la zona esportiva.
APROVAT PER UNANIMITAT.

5.2. Donar compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del tercer trimestre de 2018, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l'Ordre HAP/2105/2012, de 01 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

5.3. Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) d'acord amb el previst al RD 635/2014, de 25 de juliol, corresponent al tercer trimestre 2018.

5.4. Donar compte de l'informe del compliment Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al tercer trimestre 2018.

5.5. Aprovar, si procedeix, Pressupost general per a l’exercici 2019.

APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, PDeCAT, PxC.
Vots d’abstenció: PSC, EiPR, regidor no adscrit Joaquim Llopis.

6. Control dels òrgans de govern.

6.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:
- núm. 41/2018, de 16 d’octubre de 2018
- núm. 42/2018, de 25 d’octubre de 2018
- núm. 43/2018, de 30 d’octubre de 2018
- núm. 44/2018, de 2 de novembre de 2018
- núm. 45/2018, de 6 de novembre de 2018
- núm. 46/2018, de 13 de novembre de 2018
- núm. 47/2018, de 15 de novembre de 2018
6.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:
- Relació Resolucions d'Alcaldia número 10/2018 (del número 633/2018 al número 650/2018)
6.3. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:
- Relació de Resolucions de Presidència número 10/2018 (del número 27/2018 al número 29/2018)

7. Mocions de control.
8. Precs i preguntes.