Ple Ordinari de l'Ajuntament de Roquetes del mes de febrer de 2017.

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Dimecres, 01 Març 2017

ple 28 febrer 2017

El dimarts 28 de febrer de 2017 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes el ple Ordinari corresponent al mes de febrer. El regidor del PP, Joaquim Llopis, va excusar la seva absència per motius de salut (fes clic per veure el ple). Declaracions: Portaveu d'ERC, Sisco Ollé. Portaveu del PSC, Pere Romagosa. Portaveu de CiU, Josep Codorniu. Portaveu d'EiPR, Josep Bertomeu. Portaveu de PxC, Ramon Martí. Ple Ordinari on es van portar a aprovació els següents punts a l’ordre del dia:

 

1. Aprovar si procedeix, esborranys actes anteriors

- número 13/2016, de data 29 de novembre de 2016
- número 14/2016, de data 13 de desembre de 2016
- número 15/2016, de data 29 de desembre de 2016
APROVADES PER UNANIMITAT.

2. Qualitat de Vida

2.1. Aprovar, si procedeix, protocol i conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Roquetes i SOREA.
APROVAT PER UNANIMITAT.

3. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat Ciutadana

3.1. Aprovar, si procedeix, moció de suport al sector agroalimentari català que presenten els grups municipals d'ERC, CiU,PSC i PxC.
APROVAT PER UNANIMITAT.

3.2. Aprovar, si procedeix, moció d'adhesió al Pacte Nacional pel referèndum que presenten els grups municipals d'ERC, CiU, i EiPR-E.

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: ERC, CiU, EiPR - Vots d'abstenció: PSC - Vots en contra: PxC.

4. Hisenda

4.1. Aprovar, si procedeix, proposta de reconeixement extrajudicial de crèdit, expedient núm. REC 01/2017 RC.

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: ERC, CiU, PxC - Vots d'abstenció: PSC, EiPR.

4.2. Aprovar, si procedeix, proposta de reconeixement extrajudicial de crèdit, expedient núm. REC 02/2017.

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: ERC, CiU, PxC - Vots d'abstenció: PSC, EiPR.

4.3. Donar compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del quart trimestre de 2016, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l'Ordre HAP/2105/2012, de 01 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

4.4. Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) d'acord amb el previst al RD 635/2014, de 25 de juliol, corresponent al quart trimestre 2016.

4.5. Donar compte de l'informe del compliment Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al quart trimestre 2016.

4.6. Donar compte de l'informe d'Intervenció, referent al seguiment del Pla d'Ajust, corresponent al quart trimestre 2016.

5. Control dels òrgans de govern

5.1. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:

- Relació Resolucions d'Alcaldia número 9/2016 (del número 793/2016 al número 801/2016)

- Relació Resolucions d'Alcaldia número 2/2017 (del número 28/2017 al número 82/2017)

5.2. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:

- Relació Resolucions de Presidència número 2/2017 (del número 3/2017 al número 9/2017)

6. Mocions de control

7. Precs i preguntes