seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Ple Ordinari de l'Ajuntament de Roquetes del mes de març de 2019.

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Dijous, 28 Març 2019

Ple Ordinari 26 03 19

El dimarts 26 de març de 2019 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari corresponent al mes de març. Va excusar la seva absència per motius de salut la regidora d’ERC, Maribel Belmonte. Fes clic per veure el Ple Ordinari. Declaracions: Portaveu d’ERC, Sisco Ollé, Regidor del PSC, Ramon Martínez, Portaveu del PDeCAT, Josep Codorniu, Regidor no adscrit, Joaquim Llopis, i Portaveu d’EiPR, Josep Bertomeu.
A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

 

1. ORDRE DEL DIA
1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior
- número 3/2019, de data 26 de febrer de 2019
APROVAT PER UNANIMITAT.

2. Qualitat de Vida
2.1. Aprovar, si procedeix, Adhesió al Manifest Dia Internacional de les Dones, 8 de març de 2019.
APROVAT PER UNANIMITAT.

3. Afers interns, gestió de persones i seguretat ciutadana
3.1. Aprovar, si procedeix, Pla estratègic de subvencions de Roquetes (anualitat 2019).
APROVAT PER UNANIMITAT.

3.2. Aprovar, si procedeix,moció de suport a la proposta de Llei sobre la protecció d’oliveres monumentals, que presenta el grup municipal del PSC de Roquetes.
APROVAT PER UNANIMITAT.

4. Hisenda
4.1. Aprovar, si procedeix, reconeixement extrajudicial de crèdit, expedient núm. REC-05-2019 Roquetes Comunicació.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, PDeCAT, PxC, regidor no adscrit Joaquim Llopis.
Vots d’abstenció: PSC, EiPR.

4.2. Donar compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del quart trimestre de 2018, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l'Ordre HAP/2105/2012, de 01 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

4.3. Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) d'acord amb el previst al RD 635/2014, de 25 de juliol, corresponent al quart trimestre 2018.

4.4. Donar compte de l'informe del compliment Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al quart trimestre 2018.

4.5. Donar compte de l’informe d’intervenció i de la Resolució d’Alcalde número 130/2019 referent al Pla pressupostari a mig termini per als exercicis 2020 a 2022.

5. Control dels òrgans de govern
5.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:
- núm. 7/2019, de data 19 de febrer de 2019
- núm. 8/2019, de data 26 de febrer de 2019
- núm. 9/2019, de data 5 de març de 2019

5.2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia següents:

- Relació de Resolucions d’Alcaldia número 2/2019 (del número 83/2019 al número 100/2019 )
5.3. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:
- Relació de Resolucions de Presidència número 2/2019 (del número 4/2019 al número 7/2019)

6. Mocions de control

7. Precs i preguntes