seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvencions a entitats

XV Premis a la Conservació de la Biodiversitat

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats
Publicat el Dijous, 16 Gener 2020
XV Premis a la Conservació de la Biodiversitat

La Fundación BBVA vol reconèixer públicament la tasca de les organitzacions conservacionistes, les institucions i organismes que desenvolupen polítiques o funcions de conservació medioambiental, així com la dels i les professionals de la comunicació que contribueixen amb el seu treball a protegir el patrimoni natural.
Convocant: Fundación BBVA
Termini: 23/12/2019 - 31/03/2020

http://xarxanet.org/financament/xv-premis-la-conservacio-de-la-biodiversitat

Subvencions per a la contractació de persones desocupades del Programa empleaverde 2020

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats
Publicat el Dijous, 16 Gener 2020

La Fundación Biodiversidad convoca subvencions per a la contractació de persones desocupades a temps complet per un període mínim de 6 mesos a entitats que estiguin vinculades amb l'economia verda i/o blava o entitats que generin ocupació que contribueixi a una millora ambiental a l'entitat.
Convocant: Fundación Biodiversidad
Termini: 09/11/2019 - 17/02/2020

Més info: http://xarxanet.org/financament/subvencions-la-contractacio-de-persones-desocupades-del-programa-empleaverde-2020

Subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats 2016

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats
Publicat el Dimecres, 20 abril 2016

La Generalitat de Catalunya obre convocatòria de subvencions per a entitats, en matèria de família, infància, joves, civisme, foment del voluntariat i altres temes propis del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

Del 9 al 28 de maig, totes les entitats socials que ho vulguin poden sol·licitar els ajuts per dur a terme activitats a Catalunya en els àmbits competencials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Concretament, la convocatòria ofereix:

  • Línia A: Subvencions a entitats per a programes de prevenció, suport i lluita contra la violència i el maltractament a les persones grans, i de promoció de les persones grans actives.
  • Línia B: Subvencions a entitats per a programes d'atenció social i educativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc social.
  • Línia C: Subvencions a entitats per a programes i actuacions de suport a joves tutelats i extutelats.
  • Línia D: Subvencions a entitats per a programes i activitats d'integració social de persones estrangeres immigrades, sol·licitants d'asil i refugiades, i catalanes retornades. Programes de no-discriminació.
  • Línia E: Subvencions a entitats per a programes per dur a terme projectes i activitats en l'àmbit de la joventut.
  • Línia F: Subvencions a entitats per a programes d'activitats de caràcter cívic, de participació ciutadana i de promoció del voluntariat i programes de suport al lleure educatiu diari, així com programes formatius vinculats al Pla de formació de l'associacionisme i el voluntariat de Catalunya.
  • Línia G: Subvencions a entitats per a programes de suport de serveis socials.
  • Línia H: Subvencions a entitats per a programes de suport a les famílies.
  • Línia I: Subvencions a entitats per a programes d'intervenció socioeducativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc.
  • Línia J: Subvencions a entitats per a programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials definits en l'actual Cartera de serveis socials relatius a serveis especialitzats d'atenció a les persones grans amb dependència o risc social, a persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de malaltia mental, drogodependències o altres addiccions, afectades pel virus VIH/sida o problemàtica social i risc d'exclusió social.

Podeu consultar les bases de les diferents línies

Convocatòria de subvencions 2015

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats
Publicat el Dijous, 29 Octubre 2015

Ajuntament vertical color 3cmL'Ajuntament de Roquetes ha obert el termini per presentar les sol·licituds de subvenció adreçades a la promoció de les activitats culturals i esportives al municipi de Roquetes corresponents a l'exercici de 2015.

Termini per presentar sol·licituds:
des del 29 d'octubre i fins el 17 de novembre de 2015 inclosos.

Llegeix més...

Calendari de convocatòries de finançament anuals

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats
Publicat el Dimecres, 14 Octubre 2015

Us agradaria tenir en un sol document les principals convocatòries de finançament que es repeteixen any rere any per tal de no perdre-us-en cap?

http://xarxanet.org/projctes/noticies/calendari-de-convocatories-de-financament-anuals

XXII Premi Voluntariat per a l'any 2015

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats
Publicat el Divendres, 24 abril 2015

Publicat al DOGC Núm. 6858 de 24/04/2015

Resolució BSF/781/2015, de 14 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria del XXII Premi Voluntariat per a l'any 2015.

Formulari de sol·licitud: 

Subvencions destinades als centres culturals i altres entitats de caire cultural sense ànim de lucre, representatives d'altres comunitats autònomes amb seu social a Catalunya

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats
Publicat el Dimecres, 15 abril 2015

DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS
ORDRE GRI/70/2015, de 9 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades
als centres culturals i altres entitats de caire cultural sense ànim de lucre, representatives d'altres comunitats
autònomes amb seu social a Catalunya, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015

Publicat al DOGC Núm. 6851 de 15/04/15

Més informació: www.gencat.cat/dogc 

Premi ICIP Constructors de Pau

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats
Publicat el Dimarts, 17 Març 2015

L’Institut Català Internacional per la Pau aprova el Premi ICIP Constructors de Pau (ICIP Peace in Progress Award) i convoca la cinquena edició per a l’any 2015.

Poden presentar candidatures les persones físiques i les entitats públiques o privades sense afany de lucre o institucions a partir de l’endemà de la publicació dn el DOGC i fins al 30 de juny de 2015.

El Premi ICIP té per objecte premiar persones, entitats o institucions que per la seva trajectòria hagin tingut un paper rellevant en la construcció i el foment de la pau, tot impulsant els valors i la pràctica de la cultura de la pau, de la no violència, de la seguretat humana, del desarmament o de la resolució pacífica de conflictes. Està dotat, per a l’any 2015, amb un import màxim de 4.000 euros i amb una escultura creada pel Premi Nobel de la Pau Adolfo Pérez Esquivel anomenada Porta del sol.

Subvencions per a associacions, federacions, gremis i centrals de compres en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda per a l'any 2015

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats
Publicat el Divendres, 13 Març 2015

Publicat al DOGC Núm. Núm. 6830 - 13.3.2015 

CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a associacions,
federacions, gremis i centrals de compres en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda per a l'any
2015, i s'obre la convocatòria corresponent.

Subvencions a entitats per al desenvolupament d'actuacions d'atenció a les famílies en situació de vulnerabilitat social, especialment aquelles que tenen infants a càrrec. Any 2015

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats
Publicat el Dilluns, 09 Març 2015

ORDRE BSF/39/2015, de 4 de març, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria extraordinària de subvencions a entitats per al desenvolupament d'actuacions d'atenció a les famílies en situació de vulnerabilitat social, especialment aquelles que tenen infants a càrrec, i s'obre la convocatòria extraordinària per a l'any 2015.

Publicat al DOGC Núm. 6826 - 9.3.2015

Article 2
Sol·licituds
Les sol·licituds s’han de formalitzar en el model normalitzat que es facilita a les dependències del Departament de Benestar Social i Família o a través d’internet, www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/formularis, i s’han de presentar a les dependències del Departament esmentades, sens perjudici del que disposa l’article 38 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació que les acompanya és de vint dies hàbils a comptar de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

–3 Entitats beneficiàries
Es poden acollir a les subvencions que preveu aquesta Ordre les entitats legalment constituïdes que no tinguin ànim de lucre.

Bases específiques per l'atorgament de subvencions adreçades a l’impuls de projectes i activitats d'interès públic i d’utilitat social d’àmbit comarcal per a l’any 2015

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats
Publicat el Dimecres, 25 Febrer 2015
Departament: 
 Foment de la Cohesió Social
 
Termini de presentació: 
 31/10/2015
 
Beneficiaris: 

Entitats sense finalitat de lucre amb domicili social a la comarca del Baix Ebre i/o amb alguna actuació d’interès públic i/o social a la comarca.

 
Documentació a aportar: 

La sol•licitud es presentarà acompanyada de la documentació següent:
• Certificat expedit pel/per la Secretari/ària del destinatari, que acrediti el següent:
o La representació legal del sol•licitant.
o L’acord de petició de la subvenció que es demana.
o Les sol•licituds/atorgament d’altres subvencions per al mateix projecte.
• Fotocòpia del DNI/NIE, del representant legal.
• Fotocòpia del Codi d'Identificació Fiscal (CIF) del destinatari.
• Fitxa tècnica del projecte pel qual es demana la subvenció.
• Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció.
• Declaració del/de la Secretari/ària o representant legal conforme la persona física no està inclosa en cap dels supòsits previstos en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, general de subvencions
o Declaració del/de la Secretari/ària o legal representant del destinatari del compliment de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, tret que no estigui obligada a tributar a Hisenda ni a cotitzar a la Seguretat Social.
• Sol•licitud de transferència bancària. Aquesta no serà necessària quan el destinatari ja tingui domiciliat l’ingrés d’altres subvencions
10.2.- La presentació dels documents detallats serà condició necessària per a la tramitació de la sol•licitud.