seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvencions a entitats

Subvencions adreçades a l’impuls de projectes i activitats d'interès públic i d’utilitat social d’àmbit comarcal

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats
Publicat el Divendres, 13 Juny 2014
Bases específiques per l'atorgament de subvencions adreçades a l’impuls de projectes i activitats d'interès públic i d’utilitat social d’àmbit comarcal per a l’any 2014
Departament: 
Àrea de Foment de la Cohesió Social
Termini de presentació: 
31/10/2014
Beneficiaris: 

Entitats sense finalitat de lucre amb domicili social a la comarca del Baix Ebre i/o amb alguna actuació d’interès públic i/o social a la comarca.

Documentació a aportar: 

La sol•licitud es presentarà acompanyada de la documentació següent:
• Certificat expedit pel/per la Secretari/ària del destinatari, que acrediti el següent:
o La representació legal del sol•licitant.
o L’acord de petició de la subvenció que es demana.
o Les sol•licituds/atorgament d’altres subvencions per al mateix projecte.
• Fotocòpia del DNI/NIE, del representant legal.
• Fotocòpia del Codi d'Identificació Fiscal (CIF) del destinatari.
• Fitxa tècnica del projecte pel qual es demana la subvenció.
• Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció.
• Declaració del/de la Secretari/ària o representant legal conforme la persona física no està inclosa en cap dels supòsits previstos en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, general de subvencions
o Declaració del/de la Secretari/ària o legal representant del destinatari del compliment de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, tret que no estigui obligada a tributar a Hisenda ni a cotitzar a la Seguretat Social.
• Sol•licitud de transferència bancària. Aquesta no serà necessària quan el destinatari ja tingui domiciliat l’ingrés d’altres subvencions

subvencions adreçades a l’impuls de projectes i activitats d'interès públic i d’utilitat social d’àmbit comarcal per a l’any 2014

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats
Publicat el Divendres, 13 Juny 2014
Bases específiques per l'atorgament de subvencions adreçades a l’impuls de projectes i activitats d'interès públic i d’utilitat social d’àmbit comarcal per a l’any 2014
Departament: 
Àrea de Foment de la Cohesió Social
Termini de presentació: 
31/10/2014
Beneficiaris: 

Entitats sense finalitat de lucre amb domicili social a la comarca del Baix Ebre i/o amb alguna actuació d’interès públic i/o social a la comarca.

Documentació a aportar: 

La sol•licitud es presentarà acompanyada de la documentació següent:
• Certificat expedit pel/per la Secretari/ària del destinatari, que acrediti el següent:
o La representació legal del sol•licitant.
o L’acord de petició de la subvenció que es demana.
o Les sol•licituds/atorgament d’altres subvencions per al mateix projecte.
• Fotocòpia del DNI/NIE, del representant legal.
• Fotocòpia del Codi d'Identificació Fiscal (CIF) del destinatari.
• Fitxa tècnica del projecte pel qual es demana la subvenció.
• Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció.
• Declaració del/de la Secretari/ària o representant legal conforme la persona física no està inclosa en cap dels supòsits previstos en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, general de subvencions
o Declaració del/de la Secretari/ària o legal representant del destinatari del compliment de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, tret que no estigui obligada a tributar a Hisenda ni a cotitzar a la Seguretat Social.
• Sol•licitud de transferència bancària. Aquesta no serà necessària quan el destinatari ja tingui domiciliat l’ingrés d’altres subvencions

IX Premi "Solidaritat”

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats
Publicat el Divendres, 13 Juny 2014
Bases que han de regir la convocatòria del IX Premi "Solidaritat”
Departament: 
Àrea d'Atenció a les Persones
Termini de presentació: 
21/11/2014
Beneficiaris: 

Els destinataris d’aquests premi són les entitats públiques o privades que tinguin previst o hagin dut a terme projectes o iniciatives d’àmbit social i/o solidari enfocats a la comarca del Baix Ebre durant l’any 2014.

Documentació a aportar: 

Les entitats que presentin sol•licitud per participar a la convocatòria del premi “Solidaritat”, hauran de presentar la següent documentació:

- Identificació de l’entitat mitjançant la documentació de constitució.
- Identificació del representant de l’entitat, mitjançant la còpia del DNI
- Carta de presentació del projecte. (màxim 1 foli).
- Breu història de l'entitat (màxim 1 foli).
- Descripció del projecte (màxim 6 folis)

En el moment de la sol•licitud, en cas que el projecte o iniciativa ja s’hagi dut a terme o estigui en curs, o tan bon punt s’hagi produït i en referència a l’any 2014, també s’aportarà la següent documentació:

- Grau acompliment objectius i resultats del projecte (màxim 1 foli)
- Pressupost total detallat del projecte i grau execució (màxim 1 foli)

Un cop rebuda la sol•licitud de participació, el Consell Comarcal del Baix Ebre podrà sol•licitar a les entitats qualsevol tipus d’informació i/o documentació annexa per tal de poder avaluar el projecte de forma adient per a la seva resolució.

Mes informació

Premi PROJECTE JOVE 2014

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats
Publicat el Divendres, 13 Juny 2014
Bases que han de regir l’atorgament del Premi “PROJECTE JOVE 2014”
Departament: 
Àrea de Foment de la Cohesió Social
Termini de presentació: 
31/12/2014
Beneficiaris: 

Els destinataris d'aquest premi són les persones físiques o les entitats sense ànim de lucre que tinguin la seva seu i/o el seu origen a la comarca del Baix Ebre i que desenvolupin accions destinades al jovent de la comarca o aquelles entitats que presentin alguna activitat que destaqui en el món juvenil.

Documentació a aportar: 

Caldrà presentar al Registre General del Consell Comarcal del Baix Ebre:
• Model de sol•licitud degudament emplenat.
• El projecte s’haurà de presentar en format pdf i gravat en un CD. Cada projecte inclourà la descripció detallada de l'activitat prevista a realitzar, que ha de detallar especialment:
1. Programa
2. Objectius
3. Destinataris
4. Incidència en el jovent
5. Originalitat de l'actuació
• Pressupost detallat de l'actuació.
• Fotocòpia del document del NIF de l'entitat o DNI de la persona física.
• Fotocòpia dels estatuts,degudament registrats.
El termini màxim per presentar i admetre sol•licituds referents a aquesta convocatòria serà el dia 31 de desembre de 2014.

SUBVENCIONS PER AJUTS DE SERVEIS SOCIALS I SANITAT

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats
Publicat el Dilluns, 26 Mai 2014

Publicat al BOPT 119 de 24/05/2014

Bases atorgament de subvencions adreçades a l'impuls de projectes i activitats d'interès públic i d'utilitat social d'àmbit comarcal per a l'any 2014. Text. Aprovació inicial.

Convocatòria pública per a la concessió de subvencions pluriennals a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització de projectes per promoure la igualtat efectiva de dones i homes durant l'any 2014

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats
Publicat el Divendres, 14 Març 2014

INSTITUT CATALÀ DE LES DONES
RESOLUCIÓ BSF/551/2014, de 10 de març, per la qual s'obre la convocatòria pública per a la concessió de subvencions pluriennals a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització de projectes per promoure la igualtat efectiva de dones i homes durant l'any 2014.

DOGC Núm. 6582 - 14.3.2014

Subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització de projectes per promoure la igualtat efectiva de dones i homes

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats
Publicat el Dimarts, 11 Març 2014

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
INSTITUT CATALÀ DE LES DONES
RESOLUCIÓ BSF/512/2014, de 5 de març, per la qual s'aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització de projectes per promoure la igualtat efectiva de dones i homes.

DOGC Núm. 6579 - 11.3.2014

 

Concessió d'ajuts en espècie a entitats sense ànim de lucre consistents en el lliurament d'equipament informàtic per a la millora del seu propi funcionament o per a la realització de projectes - Convocatòria any 2014

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats
Publicat el Divendres, 28 Febrer 2014

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
ORDRE BSF/37/2014, de 21 de febrer, per la qual s'aproven les bases per a la concessió d'ajuts en espècie a
entitats sense ànim de lucre consistents en el lliurament d'equipament informàtic per a la millora del seu propi
funcionament o per a la realització de projectes, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014.

DOGC Núm. 6571 - 27/02/2014

Convocatòria per a la concessió de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats en l'exercici 2014

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats
Publicat el Divendres, 28 Febrer 2014

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
RESOLUCIÓ BSF/426/2014, de 25 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de
subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats en l'exercici 2014.

DOGC núm. 6572 (28/02/2014)

convocatòries de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats.

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats
Publicat el Divendres, 28 Febrer 2014

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
ORDRE BSF/42/2014, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les bases que han de regir les convocatòries de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats.

DOGC Núm. 6572 de 28/02/2014

Ajuts a projectes d’investigació o de difusió cultural

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats
Publicat el Divendres, 17 Gener 2014

Per indicació de l'Institut Ramon Muntaner us fem arribar una nota de premsa sobre la novena edició de la convocatòria d'ajuts per a projectes d'invetigació o de difució cultural realitzats pels centres d'estudis d'arreu del país. També us incloem les bases.

L’Institut Ramon Muntaner convoca la novena edició d’ajuts a projectes d’investigació o de difusió cultural

 

L’Institut Ramon Muntaner ha obert la IX Convocatòria d’ajuts a projectes d’investigació o de difusió cultural adreçats a centres d’estudis i que contempla subvencions que oscil·len entre els 1.200 euros i els 6.000 euros. La temàtica és oberta, tot i que es valoraran especialment els projectes vinculats a temes de patrimoni etnològic, que hi hagi col·laboració amb altres organismes i que siguin supracomarcals, i és que un dels objectius principals de la convocatòria és “crear xarxes d’investigació que impliquin el treball en comú de centres d’estudis i d’altres entitats”. Els treballs, que han d’estar escrits en català o en aranès, han de tenir una durada d’un any i es poden realitzar en diferents fases amb un màxim de tres anys.

 

Les sol·licituds es poden presentar fins al dia 7 de febrer d’enguany. Poden optar a aquesta convocatòria els centres i instituts d’estudis que realitzin una recerca sobre patrimoni (cultural, natural, històric, artístic, etnogràfic, arxivístic o arqueològic -queden excloses les intervencions arqueològiques-), literatura, llengua, art, geografia, educació, integració social, factors de desenvolupament econòmic o temes mediambientals, i que tingui relació amb el territori des d’àmbits locals, comarcals o regionals.  Entre els criteris que el jurat tindrà en compte per valorar les diferents propostes s’inclouen: l’interès científic, el seu impacte en l’àmbit territorial objecte d’estudi i la trajectòria dels investigadors, entre d’altres.

 

Els treballs s’han de fer arribar obligatòriament per correu ordinari a la seu de l’IRMU a Móra la Nova i simultàniament per correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..