seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Bases que han de regir la concessió d’Ajuts Individuals de Desplaçament (AID) per a alumnes en educació obligatòria a la comarca del Baix Ebre, curs escolar 2014/2015

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars Publicat el Dimecres, 21 Gener 2015
Departament:  Departament d'Ensenyament
 
Termini de presentació:  27/02/2015
 
Beneficiaris: 

Podran sol•licitar l’ajut individual de desplaçament els alumnes empadronats a la comarca del Baix Ebre que estiguin escolaritzats en centres educatius públics de la comarca, durant el curs 2014-2015

 
Documentació a aportar: 

La tramitació de les sol•licituds d’ajuts es realitzarà de la següent manera:

a) Sol•licitud d’ajut, d’acord amb el model núm. 1.

b) Fotocòpia del DNI o NIE del pare i de la mare o del tutor/a legal, i acreditació de la tutoria legal en aquest últim cas.

c) Certificat únic de l’ajuntament corresponent a efectes de demanar un ajut individual de desplaçament. Aquest certificat ha d’acreditar:
- la convivència
- la distància des del domicili fins al centre escolar o parada de transport.
- el centre educatiu de referència, en cas que al municipi existeixi zonificació escolar.

Els serveis tècnics comarcals podran corregir d’ofici la distància quilomètrica assenyalada en els certificats expedits pels ajuntaments quan es comprovi una errada substancial de medició entre el domicili de residència i el centre.
- possibilitat d’utilitzar el transport urbà o escolar col•lectiu durant els 45 minuts previs i posteriors a l’horari d’entrada i sortida, respectivament.

d) Fotocòpia íntegra de la declaració de renda de l’exercici 2013 de tots els membres de la unitat familiar que constin al certificat de convivència i que estiguin obligats a presentar-la i/o autorització expressa per tal que el Consell Comarcal del Baix Ebre pugui consultar les dades tributàries de tots els membres de la unitat familiar. En el cas de no estar obligat a fer la declaració de renda, el sol•licitant haurà d'autoritzar al Consell Comarcal del Baix Ebre per tal que aquest pugui demanar les dades tributàries dels membres de la unitat familiar a l'Agència Tributària, mitjançant signatura de la corresponent autorització a la sol•licitud de l’ajut.

El Consell Comarcal, si ho creu necessari, podrà demanar altra documentació complementària.