seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Bases concessió ajuts per a l'assitència a la Universitat d'Estiu de la URV (UETE 2012) i per a la la XLIV Universitat Catalana d'Estiu

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars Publicat el Dilluns, 28 Mai 2012

Bases concessió ajuts per a l'assitència a la Universitat d'Estiu de la URV (UETE 2012) i per a la la XLIV Universitat Catalana d'Estiu. Aprovació inicial. Text. Aprovació inicial.

Data publicació BOPT 26/05/2012 - Núm. 122

2012-05685
Consell Comarcal del Baix Ebre

ANUNCI

El Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió plenària de data 18 de maig de 2012, ha aprovat inicialment les bases que han de regir l¿atorgament beques per a l¿assistència a la Universitat d¿Estiu de la URV (UETE 2012) i per a la XLIV Universitat Catalana d¿Estiu.

Aquestes bases se sotmeten a informació pública, pel termini de vint dies, mitjançant la inserció d¿un anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la corporació, així com una referència de l'anunci anterior al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Es fa constar que si no es presenten reclamacions ni al·legacions, l'esmentada aprovació esdevindrà definitiva sense necessitat d'acord exprés, de conformitat amb l'article 124 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, amb el següent text:


BASES REGULADORES DE L¿ATORGAMENT DE BEQUES PER A L¿ASSISTÈNCIA A LA UNIVERSITAT D¿ESTIU DE LA URV (UETE 2012) I A LA XLIV UNIVERSITAT CATALANA D¿ESTIU

Primera- Objecte i finalitat
El Consell Comarcal del Baix Ebre, amb càrrec a la partida 2012-324-48003, estableix aquestes bases per a la regulació del procediment mitjançant el qual se sol·licitaran, concediran, justificaran i abonaran beques per a l¿assistència a la Universitat d¿Estiu de la URV (UETE 2012) i per a la XLIV Universitat Catalana d¿Estiu.
La finalitat d¿aquests ajuts és la col·laboració econòmica en l¿import de la matrícula per a qualsevol dels cursos inclosos en el programa de la edició de 2012.

Segona- Destinataris
Podran acollir-se a aquesta convocatòria els estudiants de 2n de Batxillerat, els estudiants de Cicle Formatiu de Grau Superior i els estudiants universitaris, empadronats a la comarca del Baix Ebre.

Tercera- Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds degudament complimentades, d¿acord amb el model de l¿Annex 1, s¿hauran de presentar al Registre General del Consell Comarcal del Baix Ebre acompanyades de:
- Còpia del resguard de pagament de la matrícula.
- Certificat d¿empadronament.
- Model de dades bancàries, degudament emplenat (annex 2).
- Còpia del resguard de matrícula que acrediti la condició d¿estudiant de 2n de batxillerat, d¿un cicle formatiu de grau superior ó universitari.
- Certificat d¿assistència al curs.
El termini màxim per presentar i admetre sol·licituds referents a aquesta convocatòria serà el dia 1 de setembre de 2012.

Quarta- Import de la beca
L¿import de la beca serà del 50% del cost de la matrícula.
L¿import de la beca estarà condicionat a l¿esgotament de la partida pressupostària.

Cinquena- Inici del procediment
Un cop rebuda la sol·licitud, per part de l¿Àrea d¿Ensenyament del Consell Comarcal s¿avaluarà que compti amb tota la documentació descrita a la clàusula anterior. Si és correcta es passarà a avaluació per al seu atorgament. Cas de tenir defectes es sol·licitarà la seva esmena i, un cop esmenada, es seguirà el mateix tràmit. No es procedirà a l¿estudi de cap sol·licitud que no compti amb tota la documentació completa i correcta.
Per a l¿esmena de defectes de les sol·licituds o de la documentació presentada es requerirà per escrit, mitjançant notificació, per tal que, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l¿endemà de rebre la notificació es presenti la documentació sol·licitada. Si transcorre aquest termini i no es presenta la documentació demanada es considerarà que el sol·licitant desisteix de la petició.

Sisena- Atorgament de l¿ajut i pagament
6.1- L¿atorgament de les beques el resoldrà el president del Consell Comarcal, previ informe de la Comissió Informativa de Foment de la Cohesió Social.
6.2- La resolució s¿adoptarà en el termini màxim de sis mesos i serà notificada per escrit al peticionari. La manca de resolució expressa tindrà efectes desestimatoris.
6.3- El certificat d¿assistència s¿haurà de presentar en el termini màxim d¿un mes a comptar des de la finalització del curs, i en tot cas, abans del 30 de novembre de 2012.

La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

Tortosa, 18 de maig de 2012.
El president, Lluís Soler Panisello.