Ple Ordinari de l'Ajuntament de Roquetes del mes de març de 2021.

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Dimarts, 06 abril 2021

ple30mar21

Aquest dimarts 30 de març de 2021 s'ha celebrat a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari corresponent al mes de març. Fes clic per veure el Ple. Declaracions: Portaveu d’ERC, Sisco Ollé. Portaveu de Movem, David Poy. Portaveu de Junts, Jordi Curto. Portaveu del PSC-EPR-CP, Ramon Martínez.
A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

Incloure a l’ordre del dia per urgència, la proposta de l’equip de govern d’aprovar les al·legacions que presentarà l’Ajuntament de Roquetes al Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic en contra del Plan para la protección del Delta de l'Ebro.
APROVAT PER UNANIMITAT.
1. Aprovació esborrany de l'Acta del Ple ordinari núm. 3 de data 23 de febrer de 2021
APROVAT PER UNANIMITAT.

QUALITAT DE VIDA, POLÍTICA DE DONES I JOVENTUT
2. Manifest del Dia internacional de les Dones - 8 de Març de 2021
APROVAT PER UNANIMITAT.
3. Moció que presenta el grup PSC-EPR, per demanar la construcció d'un nou Hospital a les Terres de l'Ebre.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: Movem, Junts, PSC-CP, Regidor no adscrit.
Vots en contra: ERC.
4. Moció a favor del ple reconeixement dels drets de les persones trans* i en suport d'una llei trans* estatal que presenta el grup municipal d'ERC
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Movem, Junts, Regidor no adscrit.
Vots en contra: PSC-CP.
5. Proposta aprovació, si procedeix, de la modificació de les Bases específiques que regulen l'atorgament de subvencions excepcionals adreçades a atendre situacions d'urgència social de l'Ajuntament de Roquetes durant l'any 2021.
APROVAT PER UNANIMITAT.

EDUCACIÓ, CULTURA I FESTES
6. Adhesió al Pacte contra la segregació escolar de Catalunya
APROVAT PER UNANIMITAT.

AFERS INTERNS, RECURSOS HUMANS I SEGURETAT CIUTADA
7. Ratificació de nomenament de representant a l'Observatori de l'Ebre
APROVAT PER UNANIMITAT.
8. Moció del Grup Municipal de Junts per Roquetes, Junts per la Ravaleta per demanar que es redueixi la velocitat a 30km/h a les proximitats dels Centres Educatius de Roquetes i la Raval de Cristo.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Junts, PSC-CP, Regidor no adscrit.
Vots d’abstenció: Movem.
9. Proposta modificació Pla Estratègic de Subvencions 2021
APROVAT PER UNANIMITAT.
- Proposta d’aprovació, si procedeix, de les al·legacions que presentarà l’Ajuntament de Roquetes al Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic en contra del Plan para la protección del Delta de l'Ebro.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Junts, Regidor no adscrit.
Vots d’abstenció: Movem, PSC-CP.

HISENDA I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
10. Donar compte de l'informe del compliment Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al quart trimestre 2020.
11. Donar compte de l'informe d'Intervenció i de la Resolució d’Alcaldia número 2021/231 referent al Pla Pressupostari a Mig Termini (PPMT) per als exercicis 2022 a 2024.
12. Donar compte del Decret d'Alcaldia i de l'informe d'Intervenció referent al compliment del principi d'estabilitat pressupostària de la liquidació del pressupost de l'exercici 2020, el compliment de la regla de la despesa i del límit del deute.
13. Donar compte de l'informe d'intervenció referent a les resolucions adoptades a l'exercici 2020, previst a l'article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
14. Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) d'acord amb el previst al RD 635/2014, de 25 de juliol, corresponent al quart trimestre 2020
15. Donar compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del quart trimestre de 2020, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l'Ordre HAP/2105 /2012, de 01 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
Donar compte de les Actes de les Juntes de Govern.
16. Acta de la Junta de Govern Local 05/2021 de data 16 de febrer de 2021
17. Acta de la Junta de Govern Local 06/2021 de data 2 de març de 2021
18. Acta Junta de la Govern Local 07/2021 de data 16 de març de 2021
Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia
19. Dació de compte dels decrets de l'Alcaldia del núm. 125 al núm. 278 de 2021
Donar compte de les Resolucions de Presidència.
20. Dació de compte dels Decrets de Presidència, del núm. 03/2021 a l'11/2021

MOCIONS DE CONTROL

PRECS I PREGUNTES