seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Notícies sobre Urbanisme

Anunci activitat

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Notícies sobre Urbanisme
Publicat el Divendres, 29 Gener 2016

El Sr. Francesc Blanquet Gas en nom de Dertocarn SL ha presentat documentació per tal que li sigui concedida autorització provisional per a dur a terme l'activitat equina al polígon 55 parcel.la 42 Horta. Camí de les Rosites. d’aquest terme municipal, la qual té la condició de Sòl urbanitzable segons el PGOU vigent.

Es sotmet el projecte presentat a informació pública pel termini de VINT DIES mitjançant anunci al BOP de Tarragona i web municipal, perquè durant el citat període es puguin formular al·legacions i reclamacions per totes les persones interessades.

El projecte esmentat es troba de manifest al departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Roquetes.

Anunci Ampliació explotacio porcina Holporci SL

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Notícies sobre Urbanisme
Publicat el Divendres, 22 Gener 2016

Holporci SL ha sol·licitat llicència d’obres per construcció de naus per l'ampliació de l'activitat ramadera d'una explotació porcina existent amb la construcció d'una nova nau al polígon 23 parcel·la 10 partida Parellades "Granja Forcallet" , sòl no urbanitzable. d’aquest terme municipal.

Se sotmet al tràmit d’informació pública per 20 dies, a partir del dia dia següent de la publicació d'aquest anunci a la WEB municipal i al BOP d’acord amb el que assenyala l’art. 51, del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, durant el qual les persones interessades podran consultar l’expedient a la Secretaria de l’Ajuntament de Roquetes. Durant aquest període s’admetran totes les al·legacions que es presentin per escrit.

Roquetes, 16 de desembre de 2015

llicencia d'obres

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Notícies sobre Urbanisme
Publicat el Dimecres, 26 Agost 2015

ANUNCI AVIMACOLA SCP sol.liciten llicència d’obres per construcció de nau per l'ampliació de l'activitat ramadera d'una explotació d'aviram existent amb la construcció d'una nova nau al polígon 30 parcel.la 39 partida Pandorga , sòl no urbanitzable. d’aquest terme municipal. Se sotmet al tràmit d’informació pública per 20 dies, a partir del dia dia següent de la publicació d'aquest anunci a la WEB municipal d’acord amb el que assenyala l’art. 51, del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, durant el qual les persones interessades podran consultar l’expedient a la Secretaria de l’Ajuntament de Roquetes. Durant aquest període s’admetran totes les al·legacions que es presentin per escrit.