seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Competències

Categoria principal o arrel: Organització Municipal Categoria: L'Alcalde Publicat el Dijous, 09 Octubre 2014

L’alcalde ostenta les competències executives i de gestió dels serveis i activitats pròpies de l’Ajuntament, així com també, la representació política del municipi.

Les competències són:

- Representar institucionalment el municipi.

- Representar el govern polític de l’Ajuntament.

- Dictar bans.

- Dictar resolucions.

- Dirigir el govern, els serveis municipals.

- Dirigir el personal que treballa a l’administració.

- Encarregar-se de la gestió econòmica i de l’execució del pressupost, inclosa la possibilitat de concertar operacions de crèdit, contractar i adquirir béns, fins a un 10% dels recursos ordinaris del pressupost, així com de vendre patrimoni, també en determinats casos.

- És autoritat en seguretat ciutadana, per tant, dirigir la Policia Local i encarregar-se d’adoptar les mesures excepcionals en cas de catàstrofe o similars.

- Exercir les potestats sancionadores i atorgar llicències municipals.

- Aprovar instruments menors de planejament i gestió urbanística.

Totes aquestes competències les trobem recollides a l’art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 57/2003, de 15 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local i a l’art. 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Resolució alcaldia número 330/2019

 

 

Delegacions en la junta de govern local i en regidors/es

 

  1. ANTECEDENTS

 

1.1. El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. La nova corporació municipal es va constituir en sessió pública el dia 15 de juny.

 

1.2. En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la gestió dels assumptes municipals, es considera necessària la delegació d’atribucions a la junta de govern local.

 

  1. FONAMENTS DE DRET

 

De conformitat amb els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i altra legislació concordant, és facultat d’aquesta Alcaldia la delegació de l’exercici de les atribucions pròpies en la junta de govern local, sens perjudici de les delegacions especials que es puguin efectuar. Tot això, llevat de les matèries indelegables previstes als articles 21.3.

 

De conformitat amb la Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, són facultat de l'alcalde les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni , en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

 

  1. RESOLUCIÓ

 

Per tot això, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, RESOLC:

 

PRIMER. Efectuar, a favor de la junta de govern local, una delegació genèrica d’atribucions en les matèries següents:

 

 

ARTICLE

ATRIBUCIÓ DELEGADA

 

21.1.f)

LRBRL

 

Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat, autoritzar i disposar despeses i reconèixer l'obligació dins del límit de la seva competència.

 

(Tot això de conformitat amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals.)

 

21.1.g)

LRBRL

 

Aprovar l’oferta d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes ni periòdiques.

 

 

 

21.1.j)

LRBRL

 

Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del planejament general quan no estigui expressament atribuïda al Ple la competència, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

 

 

21.1.o)

LRBRL

 

L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la contractació o concessió i estigui previst en el pressupost.

 

 

21.1.q)

LRBRL

 

Atorgar llicències, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.

 

 

21.1.r)

LRBRL

 

Ordenar la publicació i l’execució dels acords municipals i fer-los complir.

 

 

 

 

ARTICLE

ATRIBUCIÓ DELEGADA

 

 

 

 

 

DA 2a LCSP

 

 

Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni , en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

 

A excepció dels contractes menors regulats a l'article 118 de la LCSP en el que l'alcalde mantindrà la competència com a òrgan de contractació.

 

 

 

 

 

 

DA 2a.9 LCSP

 

 

L’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost base de licitació , en els termes definits en l'article 100.1, no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.000.000 €, així com l’alienació del patrimoni quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.

 

 

 

SEGON. Efectuar a favor dels regidors una delegació específica d’atribucions, d’acord amb allò que estableix l’article 43.4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, per gestionar els assumptes relacionats amb la matèria següent:

 

 

TITULAR DE LA COMPETÈNCIA

REGIDOR EN QUI ES DELEGA

ATRIBUCIÓ DELEGADA

Alcalde

Ma. Teresa Moreso Gisbert

Hisenda i Dinamització Econòmica

 

Alcalde

Núria Altadill Zaragoza

Urbanisme, Llicències d'activitat i contractes

Alcalde

Ivan Garcia Maigí

Obres Públiques, Serveis i Béns

Turisme, Esports i Gestió Ambiental

Alcalde

Cinta Garcia Vilanova

Qualitat de Vida, Política de dones i Joventut

Alcalde

Francesc Ollé García

Educació, Cultura i Festes

 

 

L’abast de les funcions d’aquesta delegació comporta facultats de direcció i gestió. Resten excloses les facultats de resolució.