Ple Ordinari del 23 de febrer de 2016 a l'Ajuntament de Roquetes.

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Dimecres, 24 Febrer 2016

ple23feb16El dimarts 23 de febrer de 2016 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes, el Ple Ordinari del mes de febrer, amb l'absència excusada per malaltia del portaveu del PP Joaquim Llopis. Vídeo del Ple Ordinari. Valoracions del Ple: Portaveu d'ERC, Sisco Ollé. Regidor del PSC, Ramon Martínez. Portaveu de CiU, Josep Codorniu. Portaveu d'EiPR, Josep Bertomeu. Portaveu de PxC, Ramon Martí.

Amb els següents punts a l'ordre del dia:

1. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat Ciutadana
1.1. Aprovar, si procedeix, denominació de nucli de població Urbanització Els Pilans situat al municipi de Roquetes.
APROVAT PER UNANIMITAT.
1.2. Aprovar si procedeix, declaració dels serveis essencials i prioritaris de l'Ajuntament de Roquetes per a l'exercici 2016.
APROVAT PER UNANIMITAT.
1.3. Aprovar, si procedeix, moció per a revisar el Pla de Gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 2016-2021 (PGDCFC) presentada pel grup d'Entesa i Progrés per Roquetes.
APROVAT PER UNANIMITAT.
1.4. Aprovar, si procedeix, moció per exigir al Govern de la Generalitat la reversió de les retallades en Sanitat a les Terres de l'Ebre presentada pel grup municipal del partit dels socialistes de Catalunya de Roquetes.
NO S'APROVA LA MOCIÓ amb els vots en contra d'ERC i CiU i els vots a favor del PSC, EiPR i PxC.
1.5. Aprovar, si procedeix, moció sobre els acords de la conferència sobre el canvi climàtic de París 2015 que presenta el grup municipal del partit dels socialistes de Catalunya de Roquetes.
APROVAT PER UNANIMITAT.
1.6. Aprovar, si procedeix, moció contra la criminalització del dret de vaga i la derogació de l'article 315.3 del Codi Penal presentada pel grup d'Entesa i Progrés per Roquetes.
APROVAT PER UNANIMITAT.
1.7. Aprovar, si procedeix, moció per exigir al Govern de la Generalitat la reversió de les retallades en Sanitat a les Terres de l'Ebre – i el conjunt de Catalunya – presentada pels grups d'ERC i CiU.
APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: ERC, CiU, PxC, PSC, EiPR i 1 vot del PSC - Vots en contra: 1 vot del PSC.
2. Cultura, Ensenyament i Joventut
2.1. Aprovar si procedeix, declaració de l'activitat que realitza la Lira Roquetense, com a activitat d'especial interès cultural, social i històric-artístiques.
APROVAT PER UNANIMITAT.
3. Hisenda
3.1. Donar compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del quart trimestre de 2015, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l'Ordre HAP/2105/2012, de 10 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
3.2. Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) d'acord amb el previst al RD 635/2014, de 25 de juliol, corresponent al quart trimestre de 2015.
3.3. Donar compte de l'informe del compliment Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al quart trimestre 2015.
3.4. Donar compte de l'informe d'Intervenció, referent al seguiment del Pla d'Ajust, corresponent al quart trimestre 2015.
4. CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
4.1. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:
- Relació de Resolucions d'Alcaldia núm. 11/2015 (del número 578/2015 al número 582/2015)
- Relació de Resolucions d'Alcaldia núm. 2/2016 (del número 7/2016 al número 123/2016)
4.2. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:
- Relació de Resolucions de Presidència núm. 1/2016 (del número 1/2016 al número 5/2016)
5. Mocions de Control
6. Precs i preguntes