seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

Projectes d'obres Ajuntament

Memoria condicionament vorera vial verd i senyalització carril bici

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dimarts, 06 Novembre 2018

Memoria condicionament vorera vial verd i senyalització carril bici.

Pressupost de l'obra: 18.946,64€ (15.658,38€ més 3.288,26€)

Aprovat per Junta de Govern Local de 6 de novembre de 2018.

Memòria

Pavimentació dels carrers Masia i Pau Casals

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dimarts, 06 Novembre 2018

Pavimentació dels carrers Masia i Pau Casals

Pressupost de l'obra  31.287,30€ (25.857,27€ mas 5.430,03€)

Aprovada per Junta de Govern Local de 6 de novembre de 2018

Memoria

Instal.lació 5 punts de llum carrer Pare Alberca.

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dimarts, 06 Novembre 2018

Aprovació de la memòria constructiva

Pressupost 13.314,78€ (10.518,68 més 2.796,10€)

Aprovat en Junta Govern Local de 6 de novembre de 2018.

Memoria

MILLORA EDAR URBANITZACIÓ ELS PILANS

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dimecres, 27 Juny 2018

Projecte " Millora Edar urbanització Els Pilans"

Obra subvencionada pel PEXI 2018

Exposició al public  des del 21 de juny  fins el 3 d'agost de 2018

Anunci

Projecte

Pavimentació de la zona del Passeig del Canal

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dimarts, 22 Mai 2018

"Pavimentació de la zona del Passeig del Canal-Passeig Ramon Bosch"  

Projecte finançat pel PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2018

Projecte redactat pels Serveis tècnics municipals.

Està en exposició al públic . Es pot consultar a les oficines municipals.

Anunci

Projecte

Finalitzat el periode d'exposició al públic i a la vista de les al.legacions presentades, s'ha redactat el projecte modificat que li dona compliment.

S'exposa al públic pel termini de  1 mes a partir de l'anunci publicat  al BOP  de 18  d'abril de 2019.

Projecte modificat

 Anunci aprovació definitiva

Pressupost elegible  de l'obra: 197.972,69€

Subvenció PAM  2018 :  67,82% que suposa  134.261,87€

Logo DIPUTACIO

Projecte pavimentació d'un tram del camí del Racó d'Omedo

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dimecres, 02 Mai 2018

El camí del Racó d'Omedo forma part de la xarxa municipal i es va pavimentar, fa més de 25 anys, amb una capa de reg amb àrid macadam, totalment insuficient per suportar el trànsit.

Les actuacions a realitzar consisteixen en la neteja de les vores del camí i la pavimentació en conglomerat asfàltic en calent.

Aprovació inicial: Junta de Govern Local del dia 10 d'abril de 2018

Publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, número 83, de data 30 d'abril de 2018.

Anunci

Projecte

PROJECTE SUBSTITUCIÓ DE LUMINÀRIES AV. DIPUTACIO. INSTAL.LACIÓ REDUCTORS DE FLUXE PILANS.

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Divendres, 19 Gener 2018

Projecte de substitució de luminàries A. Diputació. Instal.lació reductors de fluxe Pilans.

Obra subvencionada pel PEXI 2017

Finalitza l'exposició al públic el dia 2 de març de 2018

Anunci

Projecte

REFORMA DE LA PLAÇA PARE CIRERA I ACCESSIBILITAT ZONA CASAL

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Divendres, 19 Gener 2018

Projecte per a Reforma de la Plaça Pare Cirera i accessibilitat de la zona del Casal

Obra subvencionada pel PAM 2017 de la Diputació de Tarragona

Exposició al públic del projecte  fins el dia 2 de març de 2018. Es pot consultar oficines municipals. No s'ha presentat cap al.legació ni reclamació.

Obra  adjudicada a Also Casals Instal.lacions SL

Lot 1: Remodelació de la plaça Pare Cirera.  Preu Base     54.593,89€ més IVA

 Pressupost d'adjudicació:  46.404,81€ més IVA

Termini : 39 dies hàbils

Ampliació garantia: 5 anys.

Lot 2: Accessibilitat de la zona del casal. Preu Base 15.190,41€ + IVA

Pressupost d'adjudicació 12.911,86€ més IVA

Termini: 17 dies hàbils

Ampliació garantia:  5 anys

En fase d'execució

Anunci

Projecte

Adjudicació

Noticia inici d'obres

Foto 1 Placa

Foto 2 Accessibilitat Casal

 

 

 

 

Construcció Rocodrom

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Divendres, 19 Gener 2018

Construcció Rocodrom

Obra subvencionada pel PAM 2017

Exposició al públic fins el dia 2 de març de 2018. Es pot consultar a les oficines municipals.

Anunci

Projecte

Projecte de pavimentació cami Pandorga

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Divendres, 19 Gener 2018

Projecte de pavimentació del camí de Pandorga

Obra subvencionada pel PAM 2017 de la Diputació de Tarragona

Exposició al públic fins el dia 13 de març de 2018. Es pot consultar a les oficines municipals.

Anunci

Anunci rectificat

Projecte

ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dimarts, 14 Març 2017

El municipi de Roquetes, amb una extensa massa forestal, disposa d'una forest d'utilitat pública ordenada, CUP 21 "Cova Avellanes i Marturi". L'instrument d'ordenació forestal (POF) planifica diverses actuacions entre les quals hi ha treballs silvícoles de millora, aprofitaments, i associades a aquests, l'arranjament periòdic de les pistes forestals. Es proposen tirar endavant diverses actuacions proposades en el projecte d'ordenació forestal (POF):

- Aclarida de millora de la massa forestal i estassada de matoll al paratge de Cova Avellanes (annex 4).

- Obertura d'una línia de defensa contra incendis forestals a les pistes del paratge de Cova Avellanes i formigonat de tres trams de pista en el paratge de la Vall (annex 5).

Aprovació inicial: 7 de febrer de 2017

Informació pública: BOPT núm. 51, de 14 de març de 2017

Anunci

Memòria Annex 4

Annex 4. Plànol de situació

Annex 4. Plànol de localització

Memòria Annex 5

Annex 5. Plànol de situació

Annex 5. Plànol de localització línia de defensa contra incendis forestals

Annex 5. Plànol de localització obra civil

PAVIMENTACIÓ DELS CARRERS PARE ALBERCA, MASIA, CONSOLACIÓ, CTRA. DE L'OBSERVATORI I ENTRADA DEIXALLERIA

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dimecres, 22 Febrer 2017

L'objecte de l'obra és la millora del carrer pare Alberca, a fi de dotar-lo d'un accés i aparcaments accessibles, i tornar a pavimentar els carrers Consolació, Masia, Carretera de l'Observatori i accés a la deixalleria des de la carretera del Reguers.

Aprovació inicial: 14 de febrer de 2017

Informació pública: BOPT núm. 36, de 21 de febrer de 2017

Anunci

Projecte

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT PLANTA BAIXA I BAR CASAL HORT DE CRUELLS

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dimarts, 07 Febrer 2017

L'objecte de l'obra a executar a l'edifici del Casal Hort de Cruells és complir amb la normativa referent a accessibilitat i millorar l'activitat del bar-restaurant en planta baixa.

Aprovació incial: 24 de gener de 2017

Informació pública: BOPT núm. 26, de 7 de febrer de 2017

Anunci

Projecte

PAVIMENTACIO DELS CARRERS DEL NUCLI ANTIC, RAVAL MERCE I RAVAL DE CRISTO

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dilluns, 19 Gener 2015

OBRA SUBVENCIONADA PEL PEIM 2015  DE LA DIPUTACIO DE TARRAGONA

Anunci

Projecte 

Anunci aprovacio definitiva

Repavimentació dels carrers Pare Romanyà, Sant Ramon, Felip Pedrell, Olivera, Assutzena, Sant Just, La Cinta, Ansedó i del Mig.

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dimecres, 12 Novembre 2014

Projecte d'obra de repavimentació dels carrers Pare Romanyà, Sant Ramon, Felip Pedrell, Olivera, Assutzena, Sant Just, la Cinta, Ansedó i del Mig.

Projecte aprovat definitivament.

OBRA SUBVENCIONADA PEL PLA ESPECIAL D'INVERSIONS SOSTENIBLES  2014 DE LA DIPUTACIO  DE TARRAGONA

ADJUDICATARI : FIRTEC SA   per un import  de 106.795,66€ més 22.427,09€ IVA

Projecte 

Aprovacio definitiva 

Anunci

 

Obres complementàries de la urbanització del Poligon Imssa-Tamsa

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Divendres, 01 Febrer 2013

Inicia del procediment de licitació de les obres complementàries de la urbanització el polígon industrial Immssa-Tamsa.

S'aprova el plec de clausules. Es podrà examinar l'expedient a les oficines de l'Ajuntament en hores d'oficina des de les 9,00 a les 14,00 hores.

Anunci

 

PROJECTE D'OBRES MODIFICACIO ACCES A LA NAU DE L'ANTIGA LEAR

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dilluns, 08 Octubre 2012

Es redacta el present projecte per tal de modificar l'accés de l'antiga nau de la LEAR, situada al sector P, i que consisteix en canviar l'accés a la parcel.la i situar la tanca a la distància obligatòria d'acord amb el PGOU vigent.

Anunci

Memoria

Planol 1

Plànol 2

Plànol 3

Plànol 4

Plànol 5

Plànol 6

Anunci aprovacio definitiva

Plec de clausules

 

Projecte d'urbanització de la UA 14.2 (zona Spar)

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Divendres, 24 Agost 2012

Projecte d'urbanització se sotmet a exposició pública pel termini de 30 dies a partir de la seva publicació al BOP.

Anunci

 

Aprovacio projecte modificat Reforma de la Casa Consistorial

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dilluns, 07 Novembre 2011

S'exposa al públic el projecte de Reforma de les plantes 2 i 3 de l'antiga Casa Consisotrial i rehabilitació de façanes.

Tramitació procediment urgent

Exposicial públic 15 dies des  de la seva publicació al BOP  núm 253  de 3 de novembre de 2011.

file icon doc anunci_modificat_projecte.doc

 

Modificació del contracte d'abastament d'aigua potable de la població 2ª Fase

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dilluns, 07 Novembre 2011

Anunci de la modificació del contracte de Millora d'abastament d'aigua potable i adjudicada a SOREA SA.

file icon pdf anunci_mod_contracte.pdf