seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Projectes d'obres

Instal.lació estació de recàrrega vehicles elèctrics al carrer Rebull

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Divendres, 31 Mai 2019

Instal.lació estació de recàrrega vehicles elèctrics al carrer Rebull

Exposició al públic pel termini d'un mes a partir de la seva publicació al BOP.

 

Memòria

 

Ampliació del camí del Mig front la parcel.la 12 del polígon 52

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Divendres, 31 Mai 2019

Ampliació del camí del Mig front la parcel.la 12 del polígon 52

Exposició al públic un mes a partir de la publicació al BOP,

Projecte

Anunci

Projecte de reforma de maset existent.

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Dijous, 16 Mai 2019

El Sr. Jorge Aguilar Fava ha sol.licitat llicència per reforma interior amb afectació estructural d'un maset existent al polígon 44 parcel.la 80 de la partida Pas de Berenguer.

S'exposa al públic pel termini d'un mes per a que es pugui examinar i presentar al.legacions si s'escau.

Projecte

Estudi d'impacte  paisagistic

Aprovació inicial del projecte de reforma de l'espai de recepció situat a la planta baixa de la casa consistorial

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Dilluns, 28 Gener 2019

La Junta de Govern Local, en sessió realitzada l'11 de gener de 2019, va aprovar inicialment el projecte de reforma de l'espai de recepció situat a la planta baixa de la casa consistorial, redactat per l'arquitecte municipal Eduardo M. Guerra Magro, per un import total de 24.617,94 euros.

Anunci

Projecte d'obra

Adequació nau per a sala de celebracions. Polígon 46 Parc. 6

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Dijous, 17 Gener 2019

Peticionari: Isabel Durand Arce

Situació: Polígon 46 Parc. 6 Ptda colomar

Adequació nau per  a sala de cebracions.

 

Projecte

Estudi impacte ambiental

Anunci

Projecte d'obres instal.lacions esportives

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Dimarts, 06 Novembre 2018

Projecte bàsic de Remodelació accés i vestuaris de les instal.lacions esportives.

Pressupost de l'obra: 121799,14€ (10.660,45€ més 21.138,69€)

Aprovat inicialment en Junta de Govern Local de 6 de novembre de 2018

S'exposa la públic a l'efecte de que es puguin presentar al.legacions i reclamacions. 

Projecte

Projecte de pavimentació d'un tram del cami de Garroferets i Pandorga

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Dimarts, 06 Novembre 2018

Projecte de pavimentació d'un tram del camí de Garroferets-Pandorga. 

Pressupost de l'obra  70.230,48 (58041,72 més 12.188,76€).

Projecte aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de 6 de novembre de 2018.

S'exposa al public pel termini d'un mes  a partir de la data de l'anunci al BOP, a efectes de que es puguin presentar al.legacions o reclamacions.

Memòria

Pavimentació exterior del Pavello Poliesportiu

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Dimarts, 06 Novembre 2018

Pavimentació exterior del Pavello Poliesportiu.

Pressupost de l'obra: 25.297,89€ (20.907,35€ més 4.390,54€)

Aprovat per Junta de Govern Local de 6 de novembre de 2018.

Memoria

Memoria condicionament vorera vial verd i senyalització carril bici

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Dimarts, 06 Novembre 2018

Memoria condicionament vorera vial verd i senyalització carril bici.

Pressupost de l'obra: 18.946,64€ (15.658,38€ més 3.288,26€)

Aprovat per Junta de Govern Local de 6 de novembre de 2018.

Memòria

Pavimentació dels carrers Masia i Pau Casals

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Dimarts, 06 Novembre 2018

Pavimentació dels carrers Masia i Pau Casals

Pressupost de l'obra  31.287,30€ (25.857,27€ mas 5.430,03€)

Aprovada per Junta de Govern Local de 6 de novembre de 2018

Memoria

Instal.lació 5 punts de llum carrer Pare Alberca.

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Dimarts, 06 Novembre 2018

Aprovació de la memòria constructiva

Pressupost 13.314,78€ (10.518,68 més 2.796,10€)

Aprovat en Junta Govern Local de 6 de novembre de 2018.

Memoria

MILLORA EDAR URBANITZACIÓ ELS PILANS

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Dimecres, 27 Juny 2018

Projecte " Millora Edar urbanització Els Pilans"

Obra subvencionada pel PEXI 2018

Exposició al public  des del 21 de juny  fins el 3 d'agost de 2018

Anunci

Projecte

Pavimentació de la zona del Passeig del Canal

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Dimarts, 22 Mai 2018

"Pavimentació de la zona del Passeig del Canal-Passeig Ramon Bosch"  

Projecte finançat pel PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2018

Projecte redactat pels Serveis tècnics municipals.

Està en exposició al públic . Es pot consultar a les oficines municipals.

Anunci

Projecte

Finalitzat el periode d'exposició al públic i a la vista de les al.legacions presentades, s'ha redactat el projecte modificat que li dona compliment.

S'exposa al públic pel termini de  1 mes a partir de l'anunci publicat  al BOP  de 18  d'abril de 2019.

Projecte modificat

 Anunci aprovació definitiva

Pressupost elegible  de l'obra: 197.972,69€

Subvenció PAM  2018 :  67,82% que suposa  134.261,87€

Logo DIPUTACIO

Projecte pavimentació d'un tram del camí del Racó d'Omedo

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Dimecres, 02 Mai 2018

El camí del Racó d'Omedo forma part de la xarxa municipal i es va pavimentar, fa més de 25 anys, amb una capa de reg amb àrid macadam, totalment insuficient per suportar el trànsit.

Les actuacions a realitzar consisteixen en la neteja de les vores del camí i la pavimentació en conglomerat asfàltic en calent.

Aprovació inicial: Junta de Govern Local del dia 10 d'abril de 2018

Publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, número 83, de data 30 d'abril de 2018.

Anunci

Projecte

PROJECTE SUBSTITUCIÓ DE LUMINÀRIES AV. DIPUTACIO. INSTAL.LACIÓ REDUCTORS DE FLUXE PILANS.

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Divendres, 19 Gener 2018

Projecte de substitució de luminàries A. Diputació. Instal.lació reductors de fluxe Pilans.

Obra subvencionada pel PEXI 2017

Finalitza l'exposició al públic el dia 2 de març de 2018

Anunci

Projecte

REFORMA DE LA PLAÇA PARE CIRERA I ACCESSIBILITAT ZONA CASAL

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Divendres, 19 Gener 2018

Projecte per a Reforma de la Plaça Pare Cirera i accessibilitat de la zona del Casal

Obra subvencionada pel PAM 2017 de la Diputació de Tarragona

Exposició al públic del projecte  fins el dia 2 de març de 2018. Es pot consultar oficines municipals. No s'ha presentat cap al.legació ni reclamació.

Obra  adjudicada a Also Casals Instal.lacions SL

Lot 1: Remodelació de la plaça Pare Cirera.  Preu Base     54.593,89€ més IVA

 Pressupost d'adjudicació:  46.404,81€ més IVA

Termini : 39 dies hàbils

Ampliació garantia: 5 anys.

Lot 2: Accessibilitat de la zona del casal. Preu Base 15.190,41€ + IVA

Pressupost d'adjudicació 12.911,86€ més IVA

Termini: 17 dies hàbils

Ampliació garantia:  5 anys

En fase d'execució

Anunci

Projecte

Adjudicació

Noticia inici d'obres

Foto 1 Placa

Foto 2 Accessibilitat Casal

 

 

 

 

Construcció Rocodrom

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Divendres, 19 Gener 2018

Construcció Rocodrom

Obra subvencionada pel PAM 2017

Exposició al públic fins el dia 2 de març de 2018. Es pot consultar a les oficines municipals.

Anunci

Projecte

Projecte de pavimentació cami Pandorga

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Divendres, 19 Gener 2018

Projecte de pavimentació del camí de Pandorga

Obra subvencionada pel PAM 2017 de la Diputació de Tarragona

Exposició al públic fins el dia 13 de març de 2018. Es pot consultar a les oficines municipals.

Anunci

Anunci rectificat

Projecte

ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Dimarts, 14 Març 2017

El municipi de Roquetes, amb una extensa massa forestal, disposa d'una forest d'utilitat pública ordenada, CUP 21 "Cova Avellanes i Marturi". L'instrument d'ordenació forestal (POF) planifica diverses actuacions entre les quals hi ha treballs silvícoles de millora, aprofitaments, i associades a aquests, l'arranjament periòdic de les pistes forestals. Es proposen tirar endavant diverses actuacions proposades en el projecte d'ordenació forestal (POF):

- Aclarida de millora de la massa forestal i estassada de matoll al paratge de Cova Avellanes (annex 4).

- Obertura d'una línia de defensa contra incendis forestals a les pistes del paratge de Cova Avellanes i formigonat de tres trams de pista en el paratge de la Vall (annex 5).

Aprovació inicial: 7 de febrer de 2017

Informació pública: BOPT núm. 51, de 14 de març de 2017

Anunci

Memòria Annex 4

Annex 4. Plànol de situació

Annex 4. Plànol de localització

Memòria Annex 5

Annex 5. Plànol de situació

Annex 5. Plànol de localització línia de defensa contra incendis forestals

Annex 5. Plànol de localització obra civil

PAVIMENTACIÓ DELS CARRERS PARE ALBERCA, MASIA, CONSOLACIÓ, CTRA. DE L'OBSERVATORI I ENTRADA DEIXALLERIA

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Dimecres, 22 Febrer 2017

L'objecte de l'obra és la millora del carrer pare Alberca, a fi de dotar-lo d'un accés i aparcaments accessibles, i tornar a pavimentar els carrers Consolació, Masia, Carretera de l'Observatori i accés a la deixalleria des de la carretera del Reguers.

Aprovació inicial: 14 de febrer de 2017

Informació pública: BOPT núm. 36, de 21 de febrer de 2017

Anunci

Projecte