seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

Convocatòria i Bases del procés selectiu per a la constitució d'una borsa d'interinitat d'Ofical 1ª de l'Ajuntament de Roquetes, concurs-oposició

Categoria principal o arrel: Secretaria Categoria: Notícies sobre Secretaria Publicat el Dijous, 26 abril 2018

Escut Colors1cm

L'Ajuntament de Roquetes convoca, mitjançant concurs oposició lliure, per a la constitució d'una borsa d'interinitat de personal laboral temporal, denominació “Oficial primera obres”, grup C, subgrup C1, per cobrir possibles vacants, substitucions, suplències per baixes, vacances i qualsevol altre tipus de contingència temporal d’aquest grup professional que es doni a l’Ajuntament de Roquetes.

Inici presentació instàncies : 10 de maig de 2018

Finalització presentació instàncies: 30 de maig de 2018 (inclòs)

Bases de la convocatòria

Model d'instància

Resolució Alcaldia (LLista d'Admesos, Tribunal, Data proves)

Resultat final