seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvencions concedides a l'ajuntament

SUBVENCIONS PUOSC 2015

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dilluns, 13 Juliol 2015

La Generalitat de Catalunya dins dels programa PUOSC per al periode 2013-2016 ha concedit una subvenció en concepte de despeses corrents per un import de 58.856,23€ corresponent a l'exercici 2015.

L'Ajuntament de Roquetes destina la subvenció pel finançament de les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de  transport i altre immobilitzat.

 

PAVIMENTACIO DELS CARRERS DEL NUCLI ANTIC, RAVAL MERCE I RAVAL DE CRISTO

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dijous, 28 Mai 2015

Obra subvencionada per la Diputació de Tarragona dins del Pla Especial d'Inversions Municipals (PEIM) 2015.

Empresa adjudicatària: AUXILIAR DE FIRMES I CARRETERAS SA (AFICSA)

Import d'adjudicació: 106.606,69€ més IVA.

 

 

Repavimentació dels carrers Pare Romanyà, Sant Ramon, Felip Pedrell, Olivera, Assutzena, Sant Just, La Cinta, Ansedó i del Mig.

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Divendres, 13 Febrer 2015

OBRA:  Repavimentació dels carrers Pare Romanyà, Sant Ramon, Felip Pedrell, Olivera, Assutzena, Sant Just, La Cinta Ansedó i carrer del Mig"

Obra subvencionada per la Diputació de Tarragona dins del programa  Pla Especial d'Inversions Sostenibles (PEIS) 2014.

Pressupost de l'obra 129.222,75€

Obra adjudicada  al'empresa FIRTEC SA  per un import de  106.795,66€ més IVA

 

 

Condicionament dels camins malmesos pel aiguats del novembre de 2012

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Divendres, 13 Febrer 2015

 

Pressupost del projecte d'obra  241.124,67€

Mitjançant Resolució de 28 d'octubre de 2014,  del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,  s'acorda l'assignació de subvenció prevista a l'article 7 de l'Ordre HAP/1950/2013, per danys en infraestructures municipals en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya, s'assigna a l'Ajuntament de Roquetes una subvenció pel projecte  d'obra per un import de 120.595,28€

Per part del Departament de Governació o relacions institucionals. Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya,  segons resolució del Director General de 9 de desembre de 2013 ,  ha estat concedida una subvenció a l'Ajuntament de Roquetes  per import de  96.449,87€ per l'execució  l'esmentada obra.

Obra adjudicada a Olegario Estrada SL

 

 

Subvenció a la Diputació de Tarragona al Servei d’Assistència al Ciutadà-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació - 2014 - Interessos de préstecs

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dijous, 15 Gener 2015

 

Vista la convocatòria de subvencions de la Diputació de Tarragona per a ens locals – SAM – Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, anualitat 2014.

 

D’acord amb les bases de la convocatòria de subvencions per interessos de préstecs del Servei d'Assistència Municipal – Actuacions Integrals al Territori i Cooperació de la Diputació de Tarragona per la convocatòria 2014 on es finança els interessos de préstecs concertats en el marc dels acords de col·laboració entre la Diputació i les entitats bancàries, la subvenció dels interessos d'un únic préstec nou concertat amb qualsevol entitat bancària, a partir de l'1 de gener de 2011.

 

Havent estat concedida subvenció per la convocatòria 2013 pels interessos del préstec corresponents a la mateixa anualitat, en quant a les operacions d'endeutament acollides a la línia financera prevista al RDL 8/2011 per import total dels préstecs de 294.589,98€, per cancel·lar les obligacions contretes amb els proveïdors, amb expedient número 1ICO/2011; i tenint en compte que de l'operació d'endeutament acollida a la línia financer prevista pel RDL 8/2011 per import de 294.598,98€, li corresponent un import de 93.746,47€ destinat a finançar inversions.

 

Es sol·licita subvenció a la Diputació de Tarragona al Servei d'Assistència al Ciutadà per un import de 1.294,60€ -tenint en compte els imports màxims determinats a la base tercera de la convocatòria- en quant a les operacions d'endeutament acollides a la línia financera prevista al RDL 8/2011 per import total dels préstecs de 93.746,47€ (import destinat a finançar inversions); per cancel·lar les obligacions contretes amb els proveïdors, amb expedient número 1ICO/2011.

 

En data  28 de novembre de 2014 es concedeix subvenció per la convocatòria 2014 pels interessos del préstec, d’acord amb el que regula la base tretzena de les Bases generals de la Diputació de Tarragona, i havent-se reunit un òrgan col·legial integrat per dos representats del SAM i un de Secretaria, amb informe favorable emès a la concessió de la subvenció a l’Ajuntament de Roquetes per un import de 1.294,60 euros (60% concedit), i un pressupost elegible i mínim a executar de 2.157,66 euros.

 

La Junta de Govern local, en sessió ordinària de data 23 de desembre de 2014, per unanimitat de tots els membres que legalment la componen, acorda:

 

Primer.- Acceptar la subvenció a la Diputació de Tarragona al Servei d’Assistència al Ciutadà-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, per un import de 1.294,60 € per la concessió de subvencions per interessos de préstecs concertats per ajuntaments i consells comarcals, convocatòria 2014 amb núm. Expedient: 800433-2014-049-1010-000781.