seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvencions concedides a l'ajuntament

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE PER A L'ADQUISICIÓ DE NOVETATS EDITORIALS EN CATALÀ

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dimarts, 17 Juliol 2018

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha concedit a l'Ajuntament de Roquetes una subvenció en espècie per import de 6.000,00 euros, per a l'adqusició de llibres que siguin projectes editorials o títols pendents de comercialitzar en català o occità inclosos en el Sistema d'Adquisició Bibliotecària i que es destinaran a la Biblioteca Mercè Lleixà, integrada en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

Amb el suport de

cultura h2

AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2017 (ANNEX 5)

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dimarts, 17 Juliol 2018

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a l'empara de la Resolució ARP/2806/2017, de 23 de novembre, annex 5, prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal, ha concedit a l'Ajuntament de Roquetes, en data 13 de juliol de 2018, un ajut per import de 29.617,24 euros per als treballs de construcció d'obra civil.

Aquests ajuts són confinançats pel Fons Europeu Agrícola i Desenvolupament Rural (FEADER), en un percentatge del 43%. L'import corresponent al FEADER, del total de l'ajut concedit, és de de 12.735,41 euros.

L'aportació financera del Departament d'Agricultura, Ramaderia Pesca i Alimentació, en un percentatge del 57%, és de 16.881,83 euros.

Aquests ajuts tenen naturalesa d'ajuts d'Estat, amb número SA.43021.

El projecte d'obra té un pressupost total de 35.836,86 euros i els treballs a realitzar consistiran en el formigonat d'un tram i d'una cuneta a la pista forestal de la Vall i en el formigonat de dos trams de la pista forestal de la Mola.

agricultura h3     FEADR amblema

AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2017 (ANNEX 4)

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dimarts, 17 Juliol 2018

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a l'empara de la Resolució ARP/2806/2017, de 23 de novembre, annex 4, actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics, ha concedit a l'Ajuntament de Roquetes, en data 11 de juny de 2018, un ajut per import de 24.975,00 euros per al projecte "actuacions silvícoles de millora forestal a la Forest CUP 21 Cova Avellanes i Marturi".

Aquests ajuts són cofinançats pel Fons Europeu Agrícola i Desenvolupament Rural (FEADER), en un percentatge del 43%. L'import corresponent al FEADER, del total de l'ajut concedit, és de 10.739.25 euros.

L'aportació financera del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en un percentatge del 57%, és de 14.235,75 euros.

Aquests ajuts tenen naturalesa d'ajuts d'Estat, amb número SA.43021.

El projecte d'obra té un pressupost total de 27.609,87 euros i els treballs a realitzar consistiran en l'aclarida de millora de densitat elevada de la massa forestal i l'estessada del sotabosc als cantó A2, A3 i A4, paratge de Cova Avellanes.

agricultura h3     FEADR amblema

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DESTINADA A INVERSIÓ EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS 2018

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dimarts, 17 Juliol 2018

La Diputació de Tarragona, dintre de la convocatòria de subvencions destinades a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural, anualitat 2018, ha atorgat a l'Ajuntament de Roquetes una subvenció per import de 4.422.51 euros.

La subvenció s'ha concedit per al projecte "reforma il·luminació exterior Casal Hort de Cruells", amb un pressupot d'execució de 6.317.87 euros.

Amb la col·laboració de:

DIPTA H col

Subvencio PUOSC 2017

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dijous, 28 Desembre 2017

SUBVENCIONS PUOSC 2017

 

La Generalitat de Catalunya dins del Programa PUOSC per al periode 2016-2017 ha concedit una subvenció en concepte de despeses corrents per un import de 59.360,69€ corresponent a l'exercici de 2017.

L'Ajuntament destina la subvenció pel finançament de les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat.

governacio h3