seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvencions concedides a l'ajuntament

SUBVENCIÓ GESTIÓ I FUNCIONAMENT DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS CULTURALS (PAVELLÓ MUNICIPAL) – DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dilluns, 05 Octubre 2015

Atesa la convocatòria de subvencions de la Diputació de Tarragona per a ens locals – SAC Cultura, anualitat 2015.

D’acord amb les bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i ens dependents amb població de fins a 10.000 habitants per a gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà, any 2015, vàrem sol·licitar una subvenció a la Diputació de Tarragona al Servei d’Assistència al Ciutadà per import de 3.000,00 € per l’actuació: Pavelló municipal de Roquetes, com a sol·licitud de subvenció per a gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural.

Atès que per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona del dia 19/06/2015 de conformitat amb les bases de la convocatòria de subvencions per a gestió, manteniment i funcionament en equipaments municipals d’interès ciutadà, convocatòria 2015, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Roquetes, per al Pavelló municipal de Roquetes pressupostat amb 30.274,61€ una subvenció de 2.943,90€ (70,00% concedit amb un pressupost mínim a executar: 4.205,57€).

Acceptem la subvenció a la Diputació de Tarragona per a ens locals – Servei d’Assistència al Ciutadà. Cultura, per a la gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà, any 2015; en aquest cas, el Pavelló Municipal de Roquetes, per un import de 2.943,90 euros.

 

SUBVENCIÓ INVERSIONS CULTURALS – DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dilluns, 05 Octubre 2015

Atesa la convocatòria de subvencions de la Diputació de Tarragona per a ens locals – SAC Cultura, anualitat 2015.

D’acord amb les bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i ens dependents amb població de fins a 10.000 habitants per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars, patrimonials i de valor cultural, any 2015, vàrem sol·licitar una subvenció a la Diputació de Tarragona al Servei d’Assistència al Ciutadà, per import de 6.000,00€ per l’actuació:

Millora de l'equipament municipal inclòs en un indret singular i/o patrimonial com és l'Hort de Cruells junt amb el projecte de deixar constància històrica amb dues exposicions "lo Canalero" i exposició de fotografies antigues de Roquetes.

Atès que per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona del dia 19/06/2015, de conformitat amb les bases de la convocatòria de subvencions per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars, patrimonials i de valor cultural, any 2015, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Roquetes per a la Construcció pista de jocs a l'Hort de Cruells i l’ Adequació del Centre d'Interpretació Museística de Roquetes per la creació aquest any d'una exposició pròpia "Lo Canalero" i una exposició de fotografies antigues de Roquetes, pressupostat amb 11.193,92 €, amb un import de 5.975,40€ (70,00% concedit amb un pressupost mínim a executar: 8.536,29€).

Acceptar la subvenció a la Diputació de Tarragona per a ens locals – Servei d’Assistència al Ciutadà, per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà – convocatòria 2015; en aquest cas, Construcció pista de jocs a l'Hort de Cruells i l’ Adequació del Centre d'Interpretació Museística de Roquetes per la creació aquest any d'una exposició pròpia "Lo Canalero" i una exposició de fotografies antigues de Roquetes,  per un import de 5.975,40 euros.

Resolució provisional de concessió de subvenció a ajuntaments i entitats municipals descentralitzades per actuacions urgents d'adaptació a la seguretat, l'habitabilitat o la funcionalitat dels equipaments esportius existents a executar durany l'any 2015

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Divendres, 24 Juliol 2015

D’acord a la notificació de resolució de data 9 de juliol de 2015 del subdirector general d’Activitats Esportives i Infraestructures del Consell Català de l'Esport, per la qual se'ns ha estimat provisionalment la sol·licitud de subvenció d'acord amb les bases de la convocatòria aprovada per Resolució PRE/604/2015, de 27 de març per actuacions urgents d'adaptació a la seguretat, l'habitabilitat o la funcionalitat dels equipaments esportius existents a executar durant l'any 2015, essent l'import provisional a concedir 2.977,78€ per l'actuació "Subministrament de material esportiu" i restant en reserva amb número d'odre 151 l'actuació "Memòria tècnica equipament esportiu – Substitució de fusteria interior vestidors".

La Junta de Govern local, en sessió ordinària de data 14 de juliol de 2015, va acordar, entre d'altres, per unanimitat dels membres que legalment la componen, sense perjudici del que disposa l'art. 206 del R.O.F.:

Acceptar la proposta de resolució provisional de concessió de subvenció a ajuntaments i entitats municipals descentralitzades per a actuacions urgents d'adaptació a la seguretat, l'habitabilitat o la funcionalitat dels equipaments esportius existents a executar durant l'any 2015, essent la proposta d'atorgament de l'expedient núm. 84.017/00 per l'actuació Subministrament de material esportiu de 2.977,78€ vers un pressupost de 3.308,64€.

Subvenció atorgada a l'Agència de Residus de Catalunya pel projecte "Condicionament Camins Municipals de Roquetes"

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Divendres, 24 Juliol 2015

En referència a la sol·licitud presentada en data 30 de gener de 2015, en relació a l’acord pres en Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 27 de gener de 2015, per acollir-nos a la convocatòria 2014 d’ajuts a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya (Resolució TES/2677/2014), se’ns comunica via Eacat en data 15 de maig de 2015 que, per Resolució del Director de l'Agència de Residus de Catalunya de 30 d'abril de 2015, i d'acord amb el seu Annex II, ens ha estat atorgada parcialment la subvenció.

La subvenció sol·licitada a l’Agència de Residus de Catalunya pel projecte “Condicionament Camins Municipals de Roquetes” fou d’un import de 34.076,04€ vers un pressupost total de 76.065,91€ IVA inclòs.

La resolució se’ns atorga de forma parcial per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i les empreses públiques municipals de Catalunya, en els termes i l’import corresponent a la partida de subministrament de l’àrid reciclat establert en l’Annex II, de conformitat amb les bases de la convocatòria i amb els criteris de valoració previstos en la mateixa.

Es concedeix una subvenció a l’Ajuntament de Roquetes pel projecte “Millora de camins” amb m3 atorgats 2.400,00, a l’igual que els sol·licitats i essent la subvenció atorgada de 18.576,00€ amb motiu l’avaluació projecte i redistribució territorial.

Tenint present que el termini màxim de justificació de l’actuació subvencionada serà de 25 mesos comptats des de la data de comunicació de la resolució d’atorgament de la subvenció.

La Junta de Govern local, en sessió ordinària de data 19 de maig de 2015, per unanimitat de tots els membres que legalment la componen, sense perjudici del que disposa l'article 206 del R.O.F. acorda:

Acceptar la subvenció concedida a l’Ajuntament de Roquetes pel projecte “Millora de camins” amb un import atorgat de 18.576,00€

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2015

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dilluns, 13 Juliol 2015

Concessió de la subvenció de la Diputació de Tarragona a l'Ajuntament de Roquetes.

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció a l'Ajuntament de Roquetes en concepte de despeses corrents del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2013-2016 per un import de 95.376,92 euros, corresponent a l'exercici 2015. Aquesta subvenció s'emmarca dins de la proposta d'Actuacions Integrals al Territori.

L'Ajuntament de Roquetes destina la subvenció pel finançament de part de l'enllumenat públic, dels edificis, equipaments municipals, i assegurances.

El PAM gestiona els ajuts locals per a la realització d'obres públiques, adquisició de patrimoni municipal i de béns fungibles.

En els darrers anys, el PAM ha anat introduïnt noves línies d'ajuts destinades a satisfer creixents necessitat de la societat i dels ajuntaments, fonamentalment orientades als àmbits de la sostenibilitat econòmica, social i territorial, també en el desplegament a les nostres comarques de les noves tecnologies de comunicació i de transferència de coneixement.

La formulació del PAM 2013-2016, s'integra com a program específic al PUOSC per al períodE 2103-2017.