seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvencions concedides a l'ajuntament

Subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per a ens locals – Patronat de Turisme, anualitat 2013 - convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística 2013

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dijous, 19 Setembre 2013

D’acord amb les bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística 2013.

Per acord del Consell Rector de data 19 de juliol de 2013 es concedeix subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística amb càrrec a la partida 7010/432/46201 projecte 2013-710 subprojecte 04 del pressupost del patronat:

Beneficiari

Municipi

Activitat

Pressupost total

Pressupost subvencionable

% Concedit

Subvenció

Ajuntament de ROQUETES

Roquetes

Difusió on-line

1.857,66€

1.857,66€

20%

270,22€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Ajuntament de Roquetes accepta la subvenció atorgada pel Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, per a la difusió on-line, per un import de 270,22€.

Subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per a ens locals – Patronat de Turisme, anualitat 2013 - per a gestió, manteniment i funcionament en equipaments municipals d’interès ciutadà

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dijous, 19 Setembre 2013

L’Ajuntament de Roquetes rep una subvencions de la Diputació de Tarragona per a ens locals – Patronat de Turisme, anualitat 2013, per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà – convocatòria 2013; en aquest cas, l'Adequació del Centre d'Interpretació museística de Roquetes, per un import de 994,43 euros.

D’acord amb les bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i ens dependents amb població de fins a 10.000 habitants per a inversió, gestió, funcionament i manteniment d’equipaments culturals i d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, l’any 2013, vàrem sol·licitar una subvenció a la Diputació de Tarragona al Servei d’Assistència al Ciutadà-Cultura per import de 994,43 € per l’actuació: Adequació del Centre d’Interpretació Museística de Roquetes, com a sol·licitud de subvenció per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural. Vàrem sol·licitar també una subvenció per import de 3.000,00 € per a la gestió, funcionament i manteniment d’equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural; en aquest cas, el Pavelló Municipal de Roquetes.

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona del dia 26/07/2013 de conformitat amb les bases de la convocatòria de subvencions per a gestió, manteniment i funcionament en equipaments municipals d’interès ciutadà, convocatòria 2013, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Roquetes, per a l'Adequació del Centre d'Interpretació museística de Roquetes amb un pressupost de 994,43€ una subvenció de 696,10€ (70,00% percentatge del pressupost elegible: 994,43€).

 

Subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per a ens locals – Patronat de Turisme, anualitat 2013 - per a la gestió, funcionament i manteniment d’equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de val

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dijous, 19 Setembre 2013

L’Ajuntament de Roquetes rep una subvencions de la Diputació de Tarragona per a ens locals – Patronat de Turisme, anualitat 2013, per a la gestió, funcionament i manteniment d’equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural; en aquest cas, el Pavelló Municipal de Roquetes, per un import de 3.000,00 euros.

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona del dia 05/07/2013 de conformitat amb les bases de la convocatòria de subvencions per a gestió, manteniment i funcionament en equipaments municipals d’interès ciutadà, convocatòria 2013, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Roquetes, per als serveis al Pavelló municipal pressupostat amb 32,036,09€ una subvenció de 3.000,00€ (70,00% percentatge del pressupost elegible: 4.285,72€).

 

Subvenció atorgada pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social pel programa "Interculturalidad, una respuesta a los rumores y estereotipos. Roquetes para todos”

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dilluns, 29 abril 2013

L’Ajuntament de Roquetes rep una subvenció del Ministerio de Empleo y Seguridad Social pel programa "Interculturalidad, una respuesta a los rumores y estereotipos. Roquetes para todos” per un import de 30.000€, segons convocatoria i bases reguladores per la concesió de subvencions a municipis, mancomunitats de municipis i comarques pel desenvolupament de programes innovadors a favor de la integració d'immigrants, cofinançada pel Fons Europeu per la Integració de Nacionals de Tercers Països, Resolució de 13 de setembre de 2012, de la Dirección General de Migraciones, publicada al BOE Núm. 227 el 20 de setembre de 2012.

Subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona - Anualitat 2012

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dilluns, 29 abril 2013

L’Ajuntament de Roquetes rep una subvenció de la Diputació de Tarragona – Subvencions de caràcter excepcional del Servei d’Assistència Municipal, anualitat 2012.

D’acord amb el dictamen de la Comissió informativa del SAM, la Junta de Govern per unanimitat acorda en data 21 de desembre de 2012 la concessió de subvencions de caràcter excepcional als ens locals de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, 2a selecció any 2012 concedint 5.750,00 euros pel projecte 2012-110/02 d’assistència jurídica municipal pel contenciós administratiu número 1, contra l’acord del ple de l’Ajuntament de Roquetes de data 28.03.11, relatiu a l’adjudicació definitiva del contracte de gestió del servei públic d’abastament d’aigua potable de l’Ajuntament de Roquetes.