seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvencions a particulars

Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d'ajuts individuals per a l'adquisició de llibres escolars i/o material curricular obligatori, curs escolar 2015/2016

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dilluns, 04 Mai 2015

2015-4433 Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d'ajuts individuals per a l'adquisició de llibres escolars i/o material curricular obligatori, curs escolar 2015/2016. Text. Aprovació inicial.

Publicat al BOPT de 04 Maig de 2015 - Núm 102

Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d'ajuts per a alumnes que assisteixin a llars d'infants, públiques o privades de la comarca, curs escolar 2015/2016

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dilluns, 04 Mai 2015

2015-4432 Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d'ajuts per a alumnes que assisteixin a llars d'infants, públiques o privades de la comarca, curs escolar 2015/2016. Text. Aprovació inicial.

Publicat al BOPT de 04 Maig de 2015 - Núm 102

Bases per a la concessió d'ajuts individuals de desplaçament - AID - per a alumnes en educació obligatòria a la comarca, curs escolar 2015/2016.

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dilluns, 04 Mai 2015

Bases per a la concessió d'ajuts individuals de desplaçament - AID - per a alumnes en educació obligatòria a la comarca, curs escolar 2015/2016. Text. Aprovació inicial.

Publicat al BOPT de 04 Maig de 2015 - Núm 102

Premi al millor videojoc relacionat amb les commemoracions del Govern de l'any 2015

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dilluns, 04 Mai 2015

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
ORDRE PRE/107/2015, de 27 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a
l'atorgament del Premi al millor videojoc relacionat amb les commemoracions del Govern de l'any 2015,
creat i desenvolupat per alumnes de graus, màsters o postgraus, o de centres d'estudis superiors de
disseny i creació de videojocs o aplicacions multimèdia, i s'obre la convocatòria.

Publicat: DOGC Núm. 6863 - 4.5.2015

Més informació: www.gencat.cat/dogc

Subvencions per a actuacions destinades a fomentar la cultura religiosa en la societat catalana, promoure el diàleg interreligiós com a eina per a la convivència i la tolerància i difondre la realitat i l'actualitat religiosa, i per a l'edició de llibres

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dimecres, 15 abril 2015

ORDRE GRI/72/2015, de 2 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a actuacions destinades a fomentar la cultura religiosa en la societat catalana, promoure el diàleg interreligiós com a eina per a la convivència i la tolerància i difondre la realitat i l'actualitat religiosa, i per a l'edició de llibres de temàtica relacionada amb el fet religiós, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015.

Publicat al DOGC Núm. 6851 de 15/04/15

Més informació: www.gencat.cat/dogc

Beques Carnet Jove del programa Connecta't 2015

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dijous, 09 abril 2015

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA - AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT


RESOLUCIÓ BSF/638/2015, de 27 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria per a la concessió de diverses beques Carnet Jove del programa Connecta't corresponents a l'any 2015.

Publicat al DOGC Núm.  6846  de 08/04/2015

Convocatòria Premi Medi Ambient 2015

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dimarts, 17 Març 2015

Convocatòria Premi Medi Ambient 2015

 
 
Premi Medi Ambient 2015

El Departament de Territori i Sostenibilitat convoca el Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 2015 per reconèixer públicament la tasca de persones físiques 

Enllaços relacionatsi jurídiques a favor del medi ambient.

Ajuts de suport a l'autonomia en la pròpia llar per a l'any 2015

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dilluns, 09 Març 2015

ORDRE BSF/38/2015, de 3 de març, per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria per a la
concessió dels ajuts de suport a l'autonomia en la pròpia llar per a l'any 2015

Publicat al DOGC Núm. 6826 - 9.3.2015

Article 3

Sol·licituds i terminis de presentació

3.1 Les sol·licituds s’han de formalitzar amb el formulari de sol·licitud normalitzat que es pot obtenir a les dependències del Departament de Benestar Social i Família que es detallen a la web www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/registres o a través de la web del Departament www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/formularis.

Annex 1
Bases per a la concessió d’ajuts del Programa de suport a l’autonomia en la pròpia llar per a l’any 2015

–1 Objecte
Aquest programa té per objecte contribuir al desenvolupament de la persona per possibilitar la seva autonomia.
A aquest efecte es proporciona suport en les activitats d’organització de la vida quotidiana: alimentació, cura de la salut i utilització dels sistemes de protecció, així com en altres aspectes relacionats amb la capacitació, les competències i les habilitats socials per millorar la convivència, les relacions socials i la participació.
L’ajut es concedeix perquè la persona beneficiària rebi el servei d’una entitat col·laboradora del programa.

–2 Persones beneficiàries
2.1 Poden ser-ne beneficiàries les persones amb discapacitat física, discapacitat intel·lectual i/o persones amb discapacitat derivada de malaltia mental que vulguin viure soles o amb altres persones quan aquestes siguin beneficiàries del programa de suport o que tinguin reconegut un grau de dependència igual o superior al grau I o amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 65%, i que necessitin suport personal per al desenvolupament d’una vida autònoma, i les persones sordcegues que vulguin viure soles o amb altres persones beneficiàries del programa de suport o que tinguin reconegut un grau de dependència igual o superior al grau I o amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 65%, i que necessitin suport diari a la llar però no els calgui la presència permanent d’un cuidador o cuidadora.

Programa d'atenció social a les persones amb discapacitat per a l'any 2015

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dilluns, 09 Març 2015

ORDRE BSF/36/2015, de 2 de març, per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts del Programa d'atenció social a les persones amb discapacitat per a l'any 2015.

Publicat al DOGC Núm. 6826 - 9.3.2015

 

Article 3

Sol·licituds i terminis de presentació
3.1 Les sol·licituds s’han de presentar en el formulari de sol·licitud que es facilita a les dependències del Departament de Benestar Social i Família (www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/registres) o a través d’Internet a la web del Departament www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/formularis.

3.3 El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació necessària és de dos mesos a comptar de
l’endemà de la data de publicació d’aquesta Ordre al DOGC.

 

Annex 1

2 Persones beneficiàries
Podran ser beneficiàries les persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i
que compleixin les condicions i els requisits que s’especifiquen en aquestes bases.

 

X Premi Solidaritat

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dilluns, 02 Febrer 2015

Publicades al BOPT Núm. 26 de data 02/02/2015 les bases reguladores de la convocatòria del X Premi Solidaritat.

Les sol·licituds s¿hauran de presentar com a màxim el dia 31 d'octubre de 2015

 

Premi Projecte Jove 2015

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dilluns, 02 Febrer 2015

Publicades al BOPT Núm. 26 de data 02/02/2015 les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió del Premi Projecte Jove 2015.

El termini màxim per presentar i admetre sol·licituds referents a aquesta convocatòria serà el dia 10 d'abril de 2015.