seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvencions a particulars

Ajuts per pagar el lloguer i la hipoteca

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Divendres, 14 Març 2014
 • Ajuts per pagar el lloguer i la hipoteca
  Els aturats de llarga durada ja poden sol·licitar un ajut per pagar el lloguer o la hipoteca (12.3.2014)
 • Ajuts per pagar el lloguer i la hipoteca

  Els aturats de llarga durada ja poden sol·licitar un ajut per pagar el lloguer o la hipoteca

  A partir de dijous, 13 de març, ja es pot sol·licitar l'ajut que el Govern de la Generalitat ha posat en funcionament per evitar el desnonaments i per afavorir el col·lectiu d'aturats de llarga durada, que és especialment vulnerable.

  Aquesta prestació la poden sol·licitar les unitats de convivència que tinguin el titular o algun membre de la unitat en situació d'atur de llarga durada i constin inscrits com a demandants d'ocupació al Servei d'Ocupació de Catalunya, amb un mínim de dotze mesos d'antelació a la data de presentació de la sol·licitud.           
  A banda d'aquest requisit, cal acreditar que el lloguer o la quota mensual que es paga mensualment no supera els límits establerts per la convocatòria. Igualment, la unitat de convivència no podrà superar en 1,5 vegades l'Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), ponderat en funció dels membres que la composen i de la població on es troba l'habitatge (entre 995,97 i 1.432,99 euros). La quantia de la prestació va dels 170 als 200 euros mensuals.

  <SPAN></SPAN> Accés al tràmit a l'OVT

Concessió de prestacions econòmiques d'urgència especial per al pagament del lloguer, de quotes d'amortització hipotecària en situacions especials, i per atendre persones que han perdut l'habitatge a conseqüència d'un procés de desnonament o d'execució hi

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dimecres, 12 Març 2014

AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA
RESOLUCIÓ TES/526/2014, de 4 de març, de modificació de la Resolució TES/2932/2012, de 21 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de prestacions econòmiques d'urgència especial per al pagament del lloguer, de quotes d'amortització hipotecària en situacions especials, i per atendre persones que han perdut l'habitatge a conseqüència d'un procés de desnonament o d'execució hipotecària.

DOGC Núm. 6580 - 12.3.2014

Convocatòria extraordinària per a la concessió de prestacions econòmiques d'urgència especial per al pagament del lloguer o quotes d'amortització hipotecària per a l'any 2014, adreçada a persones en situació d'atur de llarga durada

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dimecres, 12 Març 2014

AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ TES/527/2014, de 4 de març, per la qual es fa pública la convocatòria extraordinària per a la concessió de prestacions econòmiques d'urgència especial per al pagament del lloguer o quotes d'amortització hipotecària per a l'any 2014, adreçada a persones en situació d'atur de llarga durada.

DOGC Núm. 6580 - 12.3.2014

Ajuts associats al contracte global d'explotació - Convocatòria 2014

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dimarts, 11 Març 2014

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
ORDRE AAM/55/2014, de 25 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació, i es convoquen els corresponents a l'any 2014.

DOGC Núm. 6579 - 11.3.2014

Tramitació de l'ajut de pagament únic - Campanya 2014

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dilluns, 10 Març 2014

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
ORDRE AAM/52/2014, de 24 de febrer, per la qual s'estableix el procediment per a la tramitació de l'ajut de pagament únic i altres règims d'ajuts comunitaris en agricultura i ramaderia per a la campanya 2014, i es convoquen els ajuts corresponents amb les seves bases.

DOGC Núm. 6578 - 10.3.2014

Programa d'atenció social a les persones amb discapacitat per any 2014

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dilluns, 10 Març 2014

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
ORDRE BSF/51/2014, de 27 de febrer, per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria per a la
concessió dels ajuts del Programa d'atenció social a les persones amb discapacitat per a l'any 2014.

DOGC Núm. 6577 - 7.3.2014

Article 3
Sol·licituds i terminis de presentació
3.1 Les sol·licituds s’han de presentar en el formulari de sol·licitud que es facilita a les dependències del
Departament de Benestar Social i Família (www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/registres) o a través
d’Internet a la web del Departament www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/formularis.

Ajuts de suport a l'autonomia en la pròpia llar per a l'any 2014

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dilluns, 10 Març 2014

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
ORDRE BSF/50/2014, de 4 de març, per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts de suport a l'autonomia en la pròpia llar per a l'any 2014.

DOGC Núm. 6577 - 7.3.2014

Article 3
Sol·licituds i terminis de presentació
3.1 Les sol·licituds s’han de formalitzar emplenant el formulari de sol·licitud normalitzat que es pot obtenir a les dependències del Departament de Benestar Social i Família que es detallen al web www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/registres o a través del web del Departament www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/formularis.

–2 Persones beneficiàries
2.1 Poden ser-ne beneficiàries les persones amb discapacitat física, discapacitat intel·lectual i/o persones amb discapacitat derivada de malaltia mental que vulguin viure soles o amb altres persones quan aquestes siguin beneficiàries del programa de suport o que tinguin reconegut un grau de dependència igual o superior al grau o amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 65%, i que necessitin suport personal per al desenvolupament d’una vida autònoma, i les persones sordcegues que vulguin viure soles o amb altres persones beneficiàries del programa de suport o que tinguin reconegut un grau de dependència igual o superior al grau I o amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 65%, i que necessitin suport diari a la llar però no els calgui la presència permanent d’un cuidador o cuidadora.

Subvenciones para la celebración de congresos, seminarios y jornadas relacionadas con la cooperación al desarrollo

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dimecres, 05 Març 2014
BOE Núm. 53 de 3/03/2014
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Erasmus+

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dilluns, 24 Febrer 2014
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Ayudas
Resolución de 21 de febrero de 2014, del Instituto de la Juventud, por la que se convoca la concesión de ayudas para la realización de actividades financiadas por la Comisión Europea en el capítulo de Juventud del Programa de acción comunitario "Erasmus+".

Beques individuals per a alumnes de les Escoles i Conservatoris de Música de Grau Professional de la Diputació de Tarragona, curs 2013/2014

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dimarts, 11 Febrer 2014

Beques individuals per a alumnes de les Escoles i Conservatoris de Música de Grau Professional de la Diputació de Tarragona, curs 2013/2014
[El termini de presentació és del dia 18-01-2014 al dia 18-02-2014]

SAC - Gestió de Centres Beques individuals per a alumnes de les Escoles i Conservatoris de Música de Grau Professional de la Diputació de Tarragona, curs 2013/2014

 

Fitxers Adjunts

llista Bases i Convocatòria

llista Annex 1.1

Annex 2

llista Annex 3

Subvencions de l'Institut Ramon Llull

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Divendres, 17 Gener 2014

Cinc ajuts en l'àmbit de la cultura catalana: desplaçaments d'autors, promoció de la literatura, residències de traductors...

L'Institut Ramon Llull convoca ajuts per al 2014 en l'àmbit de la cultura catalana.

Subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a l'exterior
Per portar a terme actuacions de música, teatre, circ, dansa i arts visuals, durant l'any de la convocatòria, que afavoreixin i impulsin la presència fora del domini lingüístic de la creació cultural de Catalunya.

Termini: fins al 30 de maig de 2014.

<SPAN></SPAN> Accés al tràmit a l'OVT

Subvencions per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana
Per donar suport a la realització d'actes de difusió exterior de la literatura catalana i de pensament que tinguin lloc fora del domini lingüístic, dossiers monogràfics i traducció de fragments i elaboració de dossiers d'obres de literatura catalana i pensament.

Termini: fins al 31 d'octubre de 2014.

<SPAN></SPAN> Accés al tràmit a l'OVT

Subvencions per a residències de traductors de la literatura catalana
Per a traductors que estiguin treballant en la traducció d'obres de la literatura catalana per a estades a Catalunya d'entre dues i sis setmanes, exceptuant les setmanes corresponents al mes d'agost. Els destinataris podran fer ús gratuïtament d'un apartament al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i tindran accés a les biblioteques de la UAB. A més, s'estipula una dotació econòmica per cobrir les despeses de manutenció de 250 € setmanals.

Termini: fins al 30 d'abril de 2014.

<SPAN></SPAN> Accés al tràmit a l'OVT

Subvencions per a desplaçaments fora del domini lingüístic d'escriptors en llengua catalana i traductors literaris del català
Les subvencions es concedeixen exclusivament amb la finalitat de col·laborar en les despeses de viatge corresponents a activitats concretes (festivals, conferències, congressos acadèmics) realitzades fora del domini lingüístic i no s'hi poden incloure dietes, allotjaments ni altres despeses.

Termini: fins al 15 de novembre de 2014.

<SPAN></SPAN> Accés al tràmit a l'OVT

Subvencions per organitzar seminaris i activitats de reflexió
Per a l'organització, per part de les universitats del domini lingüístic del català tant públiques com privades, de seminaris i activitats de reflexió en els camps de les humanitats i les ciències socials, sempre en seu universitària i fora del domini lingüístic.

Termini: fins al 30 d'abril de 2014.

<SPAN></SPAN> Accés al tràmit a l'OVT

 

Més informació
Institut Ramon Llull