seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvencions a particulars

Beques Carnet Jove del programa Connecta't 2015

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dijous, 09 abril 2015

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA - AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT


RESOLUCIÓ BSF/638/2015, de 27 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria per a la concessió de diverses beques Carnet Jove del programa Connecta't corresponents a l'any 2015.

Publicat al DOGC Núm.  6846  de 08/04/2015

Convocatòria Premi Medi Ambient 2015

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dimarts, 17 Març 2015

Convocatòria Premi Medi Ambient 2015

 
 
Premi Medi Ambient 2015

El Departament de Territori i Sostenibilitat convoca el Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 2015 per reconèixer públicament la tasca de persones físiques 

Enllaços relacionatsi jurídiques a favor del medi ambient.

Ajuts de suport a l'autonomia en la pròpia llar per a l'any 2015

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dilluns, 09 Març 2015

ORDRE BSF/38/2015, de 3 de març, per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria per a la
concessió dels ajuts de suport a l'autonomia en la pròpia llar per a l'any 2015

Publicat al DOGC Núm. 6826 - 9.3.2015

Article 3

Sol·licituds i terminis de presentació

3.1 Les sol·licituds s’han de formalitzar amb el formulari de sol·licitud normalitzat que es pot obtenir a les dependències del Departament de Benestar Social i Família que es detallen a la web www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/registres o a través de la web del Departament www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/formularis.

Annex 1
Bases per a la concessió d’ajuts del Programa de suport a l’autonomia en la pròpia llar per a l’any 2015

–1 Objecte
Aquest programa té per objecte contribuir al desenvolupament de la persona per possibilitar la seva autonomia.
A aquest efecte es proporciona suport en les activitats d’organització de la vida quotidiana: alimentació, cura de la salut i utilització dels sistemes de protecció, així com en altres aspectes relacionats amb la capacitació, les competències i les habilitats socials per millorar la convivència, les relacions socials i la participació.
L’ajut es concedeix perquè la persona beneficiària rebi el servei d’una entitat col·laboradora del programa.

–2 Persones beneficiàries
2.1 Poden ser-ne beneficiàries les persones amb discapacitat física, discapacitat intel·lectual i/o persones amb discapacitat derivada de malaltia mental que vulguin viure soles o amb altres persones quan aquestes siguin beneficiàries del programa de suport o que tinguin reconegut un grau de dependència igual o superior al grau I o amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 65%, i que necessitin suport personal per al desenvolupament d’una vida autònoma, i les persones sordcegues que vulguin viure soles o amb altres persones beneficiàries del programa de suport o que tinguin reconegut un grau de dependència igual o superior al grau I o amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 65%, i que necessitin suport diari a la llar però no els calgui la presència permanent d’un cuidador o cuidadora.

Programa d'atenció social a les persones amb discapacitat per a l'any 2015

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dilluns, 09 Març 2015

ORDRE BSF/36/2015, de 2 de març, per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts del Programa d'atenció social a les persones amb discapacitat per a l'any 2015.

Publicat al DOGC Núm. 6826 - 9.3.2015

 

Article 3

Sol·licituds i terminis de presentació
3.1 Les sol·licituds s’han de presentar en el formulari de sol·licitud que es facilita a les dependències del Departament de Benestar Social i Família (www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/registres) o a través d’Internet a la web del Departament www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/formularis.

3.3 El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació necessària és de dos mesos a comptar de
l’endemà de la data de publicació d’aquesta Ordre al DOGC.

 

Annex 1

2 Persones beneficiàries
Podran ser beneficiàries les persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i
que compleixin les condicions i els requisits que s’especifiquen en aquestes bases.

 

X Premi Solidaritat

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dilluns, 02 Febrer 2015

Publicades al BOPT Núm. 26 de data 02/02/2015 les bases reguladores de la convocatòria del X Premi Solidaritat.

Les sol·licituds s¿hauran de presentar com a màxim el dia 31 d'octubre de 2015

 

Premi Projecte Jove 2015

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dilluns, 02 Febrer 2015

Publicades al BOPT Núm. 26 de data 02/02/2015 les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió del Premi Projecte Jove 2015.

El termini màxim per presentar i admetre sol·licituds referents a aquesta convocatòria serà el dia 10 d'abril de 2015. 

Subvencions adreçades a l'impuls de projectes i activitats d'interès públic i d'utilitat social d'àmbit comarcal, any 2015

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dilluns, 02 Febrer 2015

Publicades al BOPT Núm. 26 de 02/02/2015 les bases per l'atorgament de subvencions adreçades a l'impuls de projectes i activitats d'interès públic i d'utilitat social d'àmbit comarcal, any 2015

Premis comarcals de recerca destinats a alumnes dels Instituts, any 2015

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dilluns, 02 Febrer 2015

Publicades al BOPT Núm. 26 de 02/02/2015 les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió dels premis comarcals de recerca destinats a alumnes dels Instituts, any 2015.

 

 

Beques i ajuts per a estudiants universitaris

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dilluns, 26 Gener 2015
LINB2-A Ajuts per a sufragar les despeses de la matrícula a la prova d'acreditació, a aquells estudiants que inicien per primera vegada estudis de grau el curs 2014-2015 i s'hagin presentat a la prova CLUC durant aquest curs, i l'hagin superat amb un nivell de coneixements de B2. LINB2_A Del 26/01/2015 al 30/01/2016 Oberta
LINB2-B Ajuts per a fer cursos de terceres llengües del sistema educatiu català que permetin assolir el nivell B1 o els subnivells B2.1 o B2.2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) - LINB2-B Del 26/01/2015 al 29/02/2016 Oberta

Bases que han de regir l’atorgament del “Premi Contes Baix Ebre 2015”

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dimecres, 21 Gener 2015
Departament:   Foment de la Cohesió Social
Termini de presentació:  
27/02/2015
 
Beneficiaris: 

El concurs està adreçat als alumnes d'ensenyament secundari obligatori de tots els centres de la comarca del Baix Ebre.

Hi haurà dues modalitats:

Modalitat A: alumnes de 6è de primària
Modalitat B: alumnes de 2n d’ESO

 
Documentació a aportar: 

Els contes es presentaran a través dels diferents centres educatius.

Cada centre presentarà dos treballs per modalitat (un per curs). El sistema de selecció serà el que estableixi el propi centre.

Els contes es presentaran dins un sobre blanc, sense logotips, que contindrà:

- El conte. Els conte haurà de ser en català, original i inèdit, i no podrà haver estat premiat en altres concursos. S'admetran contes amb una extensió compresa entre 1 i 3 pàgines, a una cara, amb lletra ARIAL a 12 punts i interlineat 1,5. A la primera pàgina, a dalt i a la dreta, caldrà fer constar:

(1) Conte per participar al PREMI “CONTES BAIX EBRE 2014”
(2) Títol del conte (a elegir pel participant)
(3) Pseudònim (a elegir pel participant)
(4) Curs (6è de Primària 2n d’ESO, sense fer cap menció al centre escolar)

Qualsevol relat que no compleixi amb aquestes bases serà descartat.

- Annex 1 amb les següents dades de l'autor: nom, cognoms, telèfon de contacte de l’autor, pseudònim, curs i centre. L’annex anirà dintre un sobre més petit, tancat, i sense identificacions.

Per a identificació a efectes de Registre, el sobre blanc es presentarà acompanyat d’una sol•licitud de participació, d'acord amb el model annex 2.

 

Mes informació

Bases que han de regir la concessió d’Ajuts Individuals de Desplaçament (AID) per a alumnes en educació obligatòria a la comarca del Baix Ebre, curs escolar 2014/2015

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dimecres, 21 Gener 2015
Departament:  Departament d'Ensenyament
 
Termini de presentació:  27/02/2015
 
Beneficiaris: 

Podran sol•licitar l’ajut individual de desplaçament els alumnes empadronats a la comarca del Baix Ebre que estiguin escolaritzats en centres educatius públics de la comarca, durant el curs 2014-2015

 
Documentació a aportar: 

La tramitació de les sol•licituds d’ajuts es realitzarà de la següent manera:

a) Sol•licitud d’ajut, d’acord amb el model núm. 1.

b) Fotocòpia del DNI o NIE del pare i de la mare o del tutor/a legal, i acreditació de la tutoria legal en aquest últim cas.

c) Certificat únic de l’ajuntament corresponent a efectes de demanar un ajut individual de desplaçament. Aquest certificat ha d’acreditar:
- la convivència
- la distància des del domicili fins al centre escolar o parada de transport.
- el centre educatiu de referència, en cas que al municipi existeixi zonificació escolar.

Els serveis tècnics comarcals podran corregir d’ofici la distància quilomètrica assenyalada en els certificats expedits pels ajuntaments quan es comprovi una errada substancial de medició entre el domicili de residència i el centre.
- possibilitat d’utilitzar el transport urbà o escolar col•lectiu durant els 45 minuts previs i posteriors a l’horari d’entrada i sortida, respectivament.

d) Fotocòpia íntegra de la declaració de renda de l’exercici 2013 de tots els membres de la unitat familiar que constin al certificat de convivència i que estiguin obligats a presentar-la i/o autorització expressa per tal que el Consell Comarcal del Baix Ebre pugui consultar les dades tributàries de tots els membres de la unitat familiar. En el cas de no estar obligat a fer la declaració de renda, el sol•licitant haurà d'autoritzar al Consell Comarcal del Baix Ebre per tal que aquest pugui demanar les dades tributàries dels membres de la unitat familiar a l'Agència Tributària, mitjançant signatura de la corresponent autorització a la sol•licitud de l’ajut.

El Consell Comarcal, si ho creu necessari, podrà demanar altra documentació complementària.