seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvencions a particulars

Subvencions adreçades a l'impuls de projectes i activitats d'interès públic i d'utilitat social d'àmbit comarcal, any 2015

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dilluns, 02 Febrer 2015

Publicades al BOPT Núm. 26 de 02/02/2015 les bases per l'atorgament de subvencions adreçades a l'impuls de projectes i activitats d'interès públic i d'utilitat social d'àmbit comarcal, any 2015

Premis comarcals de recerca destinats a alumnes dels Instituts, any 2015

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dilluns, 02 Febrer 2015

Publicades al BOPT Núm. 26 de 02/02/2015 les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió dels premis comarcals de recerca destinats a alumnes dels Instituts, any 2015.

 

 

Beques i ajuts per a estudiants universitaris

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dilluns, 26 Gener 2015
LINB2-A Ajuts per a sufragar les despeses de la matrícula a la prova d'acreditació, a aquells estudiants que inicien per primera vegada estudis de grau el curs 2014-2015 i s'hagin presentat a la prova CLUC durant aquest curs, i l'hagin superat amb un nivell de coneixements de B2. LINB2_A Del 26/01/2015 al 30/01/2016 Oberta
LINB2-B Ajuts per a fer cursos de terceres llengües del sistema educatiu català que permetin assolir el nivell B1 o els subnivells B2.1 o B2.2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) - LINB2-B Del 26/01/2015 al 29/02/2016 Oberta

Bases que han de regir l’atorgament del “Premi Contes Baix Ebre 2015”

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dimecres, 21 Gener 2015
Departament:   Foment de la Cohesió Social
Termini de presentació:  
27/02/2015
 
Beneficiaris: 

El concurs està adreçat als alumnes d'ensenyament secundari obligatori de tots els centres de la comarca del Baix Ebre.

Hi haurà dues modalitats:

Modalitat A: alumnes de 6è de primària
Modalitat B: alumnes de 2n d’ESO

 
Documentació a aportar: 

Els contes es presentaran a través dels diferents centres educatius.

Cada centre presentarà dos treballs per modalitat (un per curs). El sistema de selecció serà el que estableixi el propi centre.

Els contes es presentaran dins un sobre blanc, sense logotips, que contindrà:

- El conte. Els conte haurà de ser en català, original i inèdit, i no podrà haver estat premiat en altres concursos. S'admetran contes amb una extensió compresa entre 1 i 3 pàgines, a una cara, amb lletra ARIAL a 12 punts i interlineat 1,5. A la primera pàgina, a dalt i a la dreta, caldrà fer constar:

(1) Conte per participar al PREMI “CONTES BAIX EBRE 2014”
(2) Títol del conte (a elegir pel participant)
(3) Pseudònim (a elegir pel participant)
(4) Curs (6è de Primària 2n d’ESO, sense fer cap menció al centre escolar)

Qualsevol relat que no compleixi amb aquestes bases serà descartat.

- Annex 1 amb les següents dades de l'autor: nom, cognoms, telèfon de contacte de l’autor, pseudònim, curs i centre. L’annex anirà dintre un sobre més petit, tancat, i sense identificacions.

Per a identificació a efectes de Registre, el sobre blanc es presentarà acompanyat d’una sol•licitud de participació, d'acord amb el model annex 2.

 

Mes informació

Bases que han de regir la concessió d’Ajuts Individuals de Desplaçament (AID) per a alumnes en educació obligatòria a la comarca del Baix Ebre, curs escolar 2014/2015

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dimecres, 21 Gener 2015
Departament:  Departament d'Ensenyament
 
Termini de presentació:  27/02/2015
 
Beneficiaris: 

Podran sol•licitar l’ajut individual de desplaçament els alumnes empadronats a la comarca del Baix Ebre que estiguin escolaritzats en centres educatius públics de la comarca, durant el curs 2014-2015

 
Documentació a aportar: 

La tramitació de les sol•licituds d’ajuts es realitzarà de la següent manera:

a) Sol•licitud d’ajut, d’acord amb el model núm. 1.

b) Fotocòpia del DNI o NIE del pare i de la mare o del tutor/a legal, i acreditació de la tutoria legal en aquest últim cas.

c) Certificat únic de l’ajuntament corresponent a efectes de demanar un ajut individual de desplaçament. Aquest certificat ha d’acreditar:
- la convivència
- la distància des del domicili fins al centre escolar o parada de transport.
- el centre educatiu de referència, en cas que al municipi existeixi zonificació escolar.

Els serveis tècnics comarcals podran corregir d’ofici la distància quilomètrica assenyalada en els certificats expedits pels ajuntaments quan es comprovi una errada substancial de medició entre el domicili de residència i el centre.
- possibilitat d’utilitzar el transport urbà o escolar col•lectiu durant els 45 minuts previs i posteriors a l’horari d’entrada i sortida, respectivament.

d) Fotocòpia íntegra de la declaració de renda de l’exercici 2013 de tots els membres de la unitat familiar que constin al certificat de convivència i que estiguin obligats a presentar-la i/o autorització expressa per tal que el Consell Comarcal del Baix Ebre pugui consultar les dades tributàries de tots els membres de la unitat familiar. En el cas de no estar obligat a fer la declaració de renda, el sol•licitant haurà d'autoritzar al Consell Comarcal del Baix Ebre per tal que aquest pugui demanar les dades tributàries dels membres de la unitat familiar a l'Agència Tributària, mitjançant signatura de la corresponent autorització a la sol•licitud de l’ajut.

El Consell Comarcal, si ho creu necessari, podrà demanar altra documentació complementària.

 

Benestar Social i Família ofereix 52.890 places del programa "Vacances en família" a la xarxa d'albergs de la Generalitat

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dimarts, 20 Gener 2015
Un total de 10.306 famílies amb fills menors de 18 anys s’hi podran acollir, amb descomptes per les nombroses i les monoparentals
 
El termini per presentar les preinscripcions a través d’Internet comença demà i s’acabarà el 9 de febrer
El Departament de Benestar Social i Família obrirà demà el període de preinscripcions al programa “Vacances en família”. En aquesta onzena edició s’ofereix un total de 52.890 places, 4.509 més que l’any passat.
 
El programa facilita a les famílies residents a Catalunya amb fills menors de 18 anys la possibilitat de gaudir d’unes vacances a preus molt avantatjosos en albergs de la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya (Xanascat), situats en indrets d’alt interès turístic i cultural.
                             
El preu del programa és de 26,90 euros per persona i nit. Els infants menors de 3 anys tenen l’estada gratuïta, els de 4 a 6 anys tenen un 50% de descompte i els de 7 a 13 anys gaudiran d’un 25%.
 
D’altra banda, les famílies nombroses i monoparentals tindran un 10% de descompte en tots els serveis. Un total de 374 famílies monoparentals i 1.126 nombroses es van beneficiar d’aquesta reducció en l’edició de l’any passat. Enguany es calcula que es podran beneficiar d’aquest programa un total de 10.306 famílies, 935 més que l’edició anterior.
 
L’objectiu de “Vacances en família” és posar en valor el temps que comparteixen pares i fills i intensificar els seus vincles afectius. A la vegada, es pretén potenciar i facilitar el coneixement de Catalunya. D’aquesta manera, s’intensifica encara més l’orientació social i de servei públic de les instal·lacions de la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya.
 
Des de la posada en marxa el 2005, 146.098 persones corresponents a 38.725 famílies han gaudit d’aquest programa i s’han fet 442.895 pernoctacions.
 
Compartir les activitats de lleure
 
“Vacances en família” també incideix en compartir i aprendre a compartir les activitats de lleure. Per això s’han programat activitats i espectacles (titelles, màgia, pallassos, ioga en família, activitats de descoberta de l’entorn i la natura, cants, balls i tallers de manualitats, entre d’altres) en els torns de més de dues nits, adreçats especialment a les famílies participants en el programa.
Famílies destinatàries i procés d’inscripció
 
El programa s’adreça a totes les famílies catalanes amb fills i filles menors d’edat. Els participants del “Vacances en família” tindran la possibilitat de passar les vacances als albergs de la Generalitat en diferents èpoques de l’any i de diferent durada. Els períodes són Setmana Santa, estiu, els ponts de maig, de la Diada, d’octubre i de desembre, i els caps de setmana des del mes de març de 2015 al mes de febrer de 2016.
 
Les famílies interessades es poden preinscriure del 19 de gener al 9 de febrer al  web del programa o de la Secretaria de Família. Amb la formalització de la preinscripció s’obté un número per participar en un sorteig públic davant notari que servirà de referència per assignar definitivament les places. Aquest sorteig es farà a la seu de Loto Catalunya el dia 11 de febrer.
 
Les famílies que no obtinguin plaça en aquest sorteig, així com aquelles que vulguin optar a participar al programa entre el setembre de 2015 i el febrer de 2016, podran fer la preinscripció entre l’1 i el 22 de juny.
 
Més informació: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=278287&idioma=0&departament=1&canal=2

Bases que han de regir la concessió d'ajuts individuals de desplaçament, AID, per a alumnes en educació obligatòria a la comarca, curs escolar 2014/2015

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dijous, 08 Gener 2015

El Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió plenària de data 19 de desembre de 2014, ha aprovat inicialment les bases per a la concessió d'ajuts individuals de desplaçament (AID) per a alumnes en educació obligatòria a la comarca del Baix Ebre, curs escolar 2014-2015, de conformitat amb l'article 124 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179-1995, de 13 de juny.

Inserció   2014-13555
Remitent   CONSELL COMARCAL BAIX EBRE, EL
Emissor   ADMINISTRACIÓ LOCAL
CONSELLS COMARCALS
CONSELL COMARCAL BAIX EBRE
Tema   ORDENANçA/REGLAMENT CIRCULACIó VEHICLES I PERSONES. GUALS. SEGURETAT VIàRIA.
Resum   Bases que han de regir la concessió d'ajuts individuals de desplaçament, AID, per a alumnes en educació obligatòria a la comarca, curs escolar 2014/2015. Text. Aprovació inicial.
Expedient    
Data Publicació   30/12/2014
BOP T   297 

Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal.

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dijous, 08 Gener 2015

El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària de 31 d'octubre de 2014, va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal.

Inserció   2014-13791
Remitent   DIPUTACIO TARRAGONA - SECRETARIA
Emissor   ADMINISTRACIÓ LOCAL
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - SECRETARIA
Tema   SUBVENCIONS I BEQUES
Resum   Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal. Text. Aprovació definitiva.
Data Publicació   03/01/2015
BOP T  

 

Més informació: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20150103&anyp=2014&num=13791&v=i

Publicades les bases dels Premis CDO 2014 al millor oli d'oliva verge extra

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dijous, 08 Gener 2015
  • Conveni entre Diputació de Tarragona, l'Ajuntament de Reus i el Centre de Recursos per a la protecció de la salut i el medi, per a la col·laboració en matèria de gestió del Centre de Desenvolupament de l'Oli i realització d'accions destinades a dinamitzar el sector oleícola de la demarcació de Tarragona, promovent el desenvolupament local i regional mitjançant la revalorització de tots aquells recursos relacionats amb la cultura de l’oli susceptibles d’aprofitament.

NOU! Publicades les bases dels Premis CDO 2014 al millor oli d'oliva verge extra, les podeu consultar més avall, a "documents adjunts".

Beques individuals per a alumnes de les Escoles i Conservatoris de Música de Grau Professional de la Diputació de Tarragona, curs 2014/2015

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dijous, 08 Gener 2015

La Diputació de Tarragona ha publicat les seves Beques 2015

Beques individuals per a alumnes de les Escoles i Conservatoris de Música de Grau Professional de la Diputació de Tarragona, curs 2014/2015

El termini de presentació és del dia 08-01-2015 al dia 09-02-2015

3ª Convocatòria Beques Fundació AFIM

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars
Publicat el Dimecres, 05 Novembre 2014

3ª Convocatoria Becas Fundación AFIM

Per tercer any consecutiu es llança el programa de beques de la Fundació AFIM per a Espanya i Hispanoamèrica, dirigit a tota la població de parla castellana, està orientat a facilitar els mitjans necessaris per ampliar la formació i tenir més possibilitats d'optar a un lloc de treball , o millorar en el que ja es té, aquestes beques són per a tots els joves, dones, emprenedors i autònoms. Al seu torn es pretén col·laborar i que serveixin d'ajuda a la formació dels nous emprenedors i que així puguin treure els seus projectes, tant empresarials com de futur amb èxit.

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/3-convocatoria-becas-fundacion-afim