seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Perfil del contractant - històric

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Urbanisme Creat el Dimecres, 09 Desembre 2009 Publicat el Dimecres, 09 Desembre 2009

CONCURSOS I APROVACIONS DEL PROJECTE D'OBRES

       
Les licitacions a partir del mes de març de 2010, les podeu trobar al bànner de "El Perfil de Contractant" de la pàgina d'inici de l'Ajuntament de Roquetes.


Licitacio  del servei de manteniment i conservació de jardineria dels espais verds públics i arbrats del vial urbà del municipi de Roquetes.

Pressupost:  47.980,00€ IVA més IVA (anua)l
Anualitats  2010-2013
Data anunci publicat al BOP:  11 de desembre de 2009
Documentació a presentar:    La que es detalla al plec de clausules 

Plec de clausules
Finalitza el termini de presentació de licitacions el 4 de gener de 2010.
Lloc: Oficines de l'Ajuntament de Roquetes a l'Av. Diputació s/n des de les 9 a les 14 hores i de qualsevol altra manera que determini la LLei 30/1992.

Plenari adjudicacio provisional:  23 de febrer de 2010
Empresa adjudicatària: BIOMA FACILITIES SL
Preu d'adjudicació:  38.340€ més IVA

 APROVACIO PROJECTES FEIL 2010

Projectes aprovats inicialment pel Ple de la Corporació en data 15 d'e gener de 2010

Publicats al BOP de 28 de gener de 2010

-      Xarxa de telecomunicacions i  fibra Òptica  des deL’Ajuntament 
        fins carrer Observatori.                           
        Pressupost: 223.201,99€

-      Reforma de l’enllumenat públic de  Roquetes

Sector 1 Raval Nova i Raval de la Mercè         
Pressupost: 349.635,29€

-      Reforma climatització antic edifici consistorial usos

      Socials i culturals PB + 1ª
Pressupost: 160.049,20 €

                                        

-       Construcció d’una Pista Esportiva Raval de Cristo             
Pressupost: 85.364,40€

Aprovació definitiva dels projectes 18 de gener de 2010

 

Memòria aprovada inicialment per la Junta de Govern Local de  20 de gener de 2010

 

-     Programa  de manteniment i despesa en educació assumit per l’Ajuntament.                                      
Pres.       45.203,04€

S'acaba exposicio al públic dels projectes i memòria el 13 de febrer de 2010.

 • Licitació subhasta  d'aprofitament de  trufes al paratge Cova Avellanes.
  Pressupost de contracta : 610,00€ per anualitat trufera a l'alça.
  Durada del contracte: 5 anualitats truferes fins agost 2014
  Modalitat adjudicació: subhasta
  Presentació Proposicions: Fins el dia 28 de desembre de 2009 a les oficines de l'Ajuntament de Roquetes a l'Av. Diputació s/n  de les 9 a les 14 hores i qualsevol altra manera que determini la Llei 30/1992.
  Documentació a presentar:    La que es detalla al plec de clausules 
      
       PLEC DE CLAUSULES

 • Licitació dels carrers de la Raval Nova
      Pressupost de contracta: 338.866,54 €(IVA no inclós)
      Anunci al BOPT: Núm 295    de 24.12.2009
      Anunci al DOGC: Núm. 5532 de 23.12.2009

      Anunci.
      Plec de clàusules.
      Finalitza el termini per presentar proposicions el   19 de gener de 2009 

  •  Licitació de l'obra "Millora d'abastament d'aigua potable 2ª FASE"
   Pressupost : 688.914,87€ més IVA
   Publicat al BOP  2 de juny de 2009
   Publicat al DOGC  3 de juny de 2009
   Anunci de licitació
   Plec de clausules administratives
   Adjudicatari: SOREA SA
   Preu d'execució : 599.055,87€ + més IVA i amb les millores proposades
   Termini d'execució: 8 mesos

   

   

  • Licitació de l'obra Reforma de l'enllumenat públic de la Ravaleta
   Pressupost: 440.688,24€ més IVA
   Publicat al BOP núm. 37 de14.02.2009
   Publicat al DOG núm. 5317 de 12.02.2009
   Anunci de licitació
   Plec de clausules administratives
   Fer constar que totes persones que s'hagin de contractar han d'estar inscrites al Servei Català d'Ocupació.
   Finalitza el termini de presentació de licitacions el dia 2 de març de 2009
   Plenari d'adjudicació: 18 de març de 2009
   Empresa adjudicatària: Bonal, Empresa de Serveis elèctrics i electrònics SA
   Preu d'adjudicació: 438.484,83€ més IVA
   Adjudicació definitiva: Ple de 12 de maig de 2009

   

  • Licitació de l'obra Urbanització dels carrers Sant Joan, Sant Ruf, Santa Ana i Sant Agustí.
   Pressupost: 473.819,66€ més IVA
   Publicat al BOP núm. 37 de 14.02.2009
   Publicat al DOG núm. 5317 de 12.02.2009
   Anunci de licitació
   Plec de clausules administratives
   Fer constar que totes les persones que s'hagin de contractar han d'estar inscrites al Servei Català d'Ocupació
   Finalitza el termini de presentació de licitacions el dia 2 de març de 2009
   Plenari d'adjudcació: 18 de març de 2009
   Empresa Adjudicatària: MiJ Gruas SA
   Preu d'adjudicació: 438.484,83 més IVA
   Adjudicació definitiva: Plenari de 12 de maig de 2009

   

  • Licitacio projecte Pavelló Poliesportiu

   Publicat al BOP núm. 264 de 14 de novembre de 2008
   Publicat al DOG núm5252 de 17 de novembre de 2008
   Ultima data de presentació de proposicions el 17 de desembre de 2008 a les 14,00 hores
   La classificació del contractista J subgrup 2 no serà imprescindible

   Plec de clausules administratives
   Anunci licitació

   Adjudicació provisional: Plenari de 30 de desembre de 2008
   Tramitació ordinària, procediment obrer i forma concurs
   Empresa adjudicatària: BECSA SAU
   Import: 2.113.488,66€ més IVA
   (Termini de 15 dies per presentar documents l'empresa i al.legacions per part de les altres empreses participants en el concurs) S'acaba el 26 de gener de 2009.
   Adjudicació definitiva: Ple de l'Ajuntament de 5 de febrer de 2009

   

   

   

  • Plec de Clausules generals

   Aprovació inicial: Plenari de 9 d'octubre de 2008
   Plec de clausules PDF
  • Licitació del projecte Millora d'abastament d'aigua potable 1ª FASE

   Publicat al BOP núm. 259 de 8 de novembre de 2008
   Publicat al DOGC núm. 5254 de 10 de novembre de 2008
   Ultima data per presentar proposicions 9 de desembre de 2008
   Plec de clausules administratives
   Anunci licitació
   Adjudicació Provisional : Plenari de 18 de desembre de 2008
   Empresa adjudicatària: SOREA SA
   Preu adjudicació: 287.786,41€ més IVA
   (Termini de 15 dies per presentar documents l'empresa i al.legacions per part de les altres empreses participants en el concurs) S'acaba el 13 de gener de 2009.
   S'adjudicat definitivament el 19 de gener de 2009 a l'empresa SOREA SA
  • Aprovació projecte de la xarxa de pluvials Sectors Torre d'en Gil - Piscina i Sector B (C/. Passeig Manel Cid)

   Aprovació inicial al Ple de 27 de desembre de 2007
   Publicat al BOP núm. 37 de 13 de febrer de 2008
  • Aprovació projecte de la urbanitzacio del carrer Cervantes

   Aprovació inicial al Ple de 27 de desembre de 2007
   Publicat al BOP núm. 37 de 13 de febrer de de 2008

   

   HISTÒRIC

   

   

  • Aprovació projectes d'obra a presentar al MAP
   Reforma de l'enllumenat públic a la Ravaleta ------------------------------- Pressupost 511.198,39€
   Reforma de l'enllumenat públic a Roquetes --- ------------------------------ Pressupost 135.271,88€
   Reforma de la plaça de la Raval Nova --------------------------------------- Pressupost 164.761,92€
   Urbanització dels carrers de Sant Joan, Sant Ruf, Santa Ana i SantaAgusti ----Pressupost 549.630,81€
   Publicat al BOP núm. 12 de 16 de gener de 2009
   S'acaba l'exposició al públic el dia 1 de febrer de 2009
   Projectes aprovats definitivament el 2 de febrer de 2009
  • Contracte elaboració de Pla Especial i Catàleg de masies rurals

   Adjudicatari provisional LA ZAIDA ENGINYERIA SL
   Acord: Decret d'alcaldia 246/2008 de 9 de desembre de 2008
   Import 43.100,00€ IVA inclòs.
   Exposició al públic 15 dies a partir del dia 10 de desembre de 2008
   Adjudicació definitiva 31 de desembre de 2008
  • Aprovació projecte "Pavelló Poliesportiu"

   Aprovació inicial: Plenari de 9 d'octubre de 2008
   Publicat BOP núm. 241 de 17 d'octube de 2008
   (Sotmés a exposició al públic fins el 18 de novembre)
   Aprovació definitiva: Ple de 18 de desembre de 2008
  • Urbanització del carrer Montcaro
   Plec de clàusules administratives particulars (PDF)
   Informació:
   Licitació publicada als diaris oficials següents:
   - BOPT 6/9/2007
   - DOGC 2/10/2007
   Adjudicatari: Empresa Construcciones 3G S.A.
   Import adjudicació: 84.753,94 €
   Acabament de les obres: abril 2008
  • - Urbanització IMSSA-TAMSA
   Plec de clàusules administratives particulars (PDF)
   Informació:
   Licitació publicada als diaris oficials següents:
   - BOPT 11/5/2007
   - DOGC 16/5/2007
   Adjudicatari: Empresa LUBASA
   Import adjudicació: 775.000 €
   Acabament de les obres: juliol 2008
  • - Arranjament camins malmesos pels aiguats 2006
   Plec de clàusules administratives particulars (PDF)
   Informació
   Licitació publicada als diaris oficials següents:
   - BOPT núm. 98 de 26/04/2008
   - DOGC núm 5121 de 29/04/2008
   Adjudicada a OLEGARIO ESTRADA SL
   Organ adjudicatari: Plenari de 2 de juliol de 2008
   Import: 79.550,00€
  • Concurs Assistència Tècnica redacció projecte del Pavelló Poliesportiu
   Plec de clausules tècniques
   Plec de clausules administratives particulars
   Licitació publicada als diaris oficials següents:
   - DOUE de 22 d'abril de 2008
   - BOE de 9 de maig de 2008
   - DOGC de 2 de maig de 2008
   - BOP de 26 d'abril de 2008
   Organ d'adjudicació: Plenari de de 2 de juliol de 2008
   Adjudicatari: MILLET BIOSCA I ASSOCIATS SL
   Import: 315.000,00€ IVA inclòs